Topic outline

  • Viikko 1 (24.-28.10.)
   • Systeemi (system) ja ympäristö (surroundings)
   • Eristetty (isolated), suljettu (closed) ja avoin (open) systeemi
   • Termodynaaminen tila (thermodynamic state), tasapainotila (equilibrium state tai state of equilibrium)
   • Tilanmuuttuja (state variable), tilanfunktio (state function tai function of state)
   • Termodynaaminen prosessi (thermodynamic process)
   • Sisäenergia U (internal energy), myös: sisäinen energia
   • Terminen tasapaino (thermal equilibrium)
   • Lämmönsiirto (heat transfer, transfer of heat) tai terminen energiansiirto (thermal energy transfer)
   • Termodynamiikan 0. pääsääntö (the Zeroth Law of Thermodynamics)
   • Empiirinen lämpötila (empirical temperature)
   • Lämpömäärä, lämpö Q [(amount of) heat]
   • Lämpökapasiteetti (heat capacity), ominaislämpökapasiteetti (specific heat capacity) - myös pelkästään ominaislämpö (specific heat)
   • Latentti lämpö (latent heat)
  • Viikko 2 (31.10.-4.11.)
   • Termodynaaminen (yleistetty) työ
   • Kvasistaattinen prosessi (quasistatic process)
   • Termodynamiikan 1. pääsääntö (the First Law of Thermodynamics)
   • Entalpia (enthalpy)
   • Isokoorinen (isochoric), isobaarinen (isobaric), isoterminen (isothermal) ja adiabaattinen (adiabatic) prosessi
   • Ideaalikaasun määritelmä klassisessa termodynamiikassa
   • Ideaalikaasun adiabaattinen tilanyhtälö (adiabatic equation of state)
  • Viikko 3 (7.-11.11.)
   • Lämpövoimakone (heat engine)
   • Hyötysuhde (efficiency)
   • Termodynamiikan 2. pääsääntö (the Second Law of Thermodynamics)
   • Palautuva (reversible) ja palautumaton (irreversible) prosessi
   • Carnot’n kone (Carnot engine) ja Carnot’n teoreema (Carnot's theorem)
   • Termodynaaminen (absoluuttinen) lämpötila
   • Käänteinen lämpövoimakone; jäähdytin ja lämpöpumppu
  • Viikko 4 (14.-18.11.)
   • Clausiuksen epäyhtälö (Clausius inequality)
   • Entropia (entropy)
   • Termodynamiikan 1. pääsäännön yleinen muoto, jossa termi TdS (palautuva prosessi)
   • Mikro- ja makrotilat (microstates and macrostates)
   • Lämpötilan tilastollinen määritelmä
   • Boltzmannin entropiayhtälö
  • Viikko 5 (21.-25.11.)
   • Termodynaaminen potentiaali (thermodynamic potential)
   • Helmoltzin funktio / vapaa energia (Helmholtz function / free energy)
   • Gibbsin funktio / vapaa energia (Gibbs function / free energy)
   • Kemiallinen potentiaali (chemical potential)
  • Viikko 6 (28.11.-2.12.)
   • Faasikuvaaja (pVT, pT, pV) (phase diagram)
   • Ensimmäisen asteen faasimuutos (first order phase transition)
   • Jatkuva faasimuutos (continuous phase transition)
   • Clausiuksen ja Clapeyronin yhtälö (Clausius-Clapeyron equation)
   • (Faasikuvaajan) kriittinen piste