Topic outline

 • .....ENNEN KURSSIA - Suunnitteletko kandiseminaarin suorittamista?


  Mitä voi ja kannattaa tehdä ennen kurssin alkua?

  Käy tutustumassa aiemman kurssitoteutuksen MyCourses-sivuihin. Muodosta kokonaiskäsitys kurssikokonaisuudesta. Kandiseminaarilla on vastuuopettaja, joka osallistuu opetukseen ja vastaa kurssista kokonaisuutena. Kurssilla on useita opettajia pitämässä teorialuentoja ja vetämässä pajatyyppistä opetusta. Opiskelijoiden vertaispalautetyöskentely on osa akateemisen kriittisen keskustelun eli opponoinnin harjoittelua kurssilla. Lisäksi jokaiselle opiskelijalle osoitetaan oma ohjaaja, joka vastaa kandityön aiheen alustamisesta, kirjoitettavan työn ohjaamisesta (erityisesti sisällön ohjauksesta) ja lopuksi työn arvioinnista.

  Mieti haluatko tehdä kandityön koulun osoittamasta aiheesta vai etsitkö itsenäisesti juuri sinun opintokokonaisuutta ja mielenkiinnon kohteitasi palvelevan oman aiheen esimerkiksi teollisuudesta. Koulu ei maksa palkkaa kandityön tekemisestä.

  Voit hankkia omatoimisesti itsellesi aiheen ja ohjauksen jo ennen kurssin alkua kolmella tavalla.

  1) Voit tarjota omaa aihetta, joka perustuu työharjoitteluusi. Ota yhteyttä omaan vastuuopettajaasi. Hän kertoo, onko aiheesi hyväksyttävissä kandiseminaariin ja antaa lisäohjeita. Yleensä koulussa tai yrityksissä suoritettuun työharjoitteluun perustuvat aiheet hyväksytään. Yritysaiheiden tapauksissa pitää olla kaksi ohjaajaa. Työharjoittelupaikan ohjaaja vastaa sisältöohjauksesta ja tutkintosäännön vaatima Aalto-yliopistossa työskentelevä ohjaaja vastaa, että työ täyttää opinnäytteelle asetetut muodolliset vaatimukset. Vastuuopettaja auttaa ohjaajan etsimisessä Aallosta, jos et itse osaa ehdottaa sopivaa henkilöä. 

  2) Voit valita wikistä valmiin aiheen (linkki wikiin). Ota yhteyttä aiheen tarjoavaan ohjaajaan ja varmista, että aihe on vapaana. Ilmoita aihevalintasi määräaikaan mennessä vastuuopettajallesi.

  3) Voit ottaa omatoimisesti yhteyttä johonkin ohjaajaan ja muotoilla hänen kanssaan oman kandiaiheesi. Ilmoita aiheesi määräaikaan mennessä vastuuopettajallesi.

   

  Lisäksi on hyvä laatia kanditutkinnon HOPS valmiiksi ja hyväksyttää se ennen kurssin alkua. Selvitä myös oma koulusivistyskielesi. Kurssin aikana laaditaan kypsyysnäyte omalla koulusivistyskielellä. Kypsyysnäyte on pakollinen osa kanditutkintoa. Jos koulusivistyskielesi on joku muu kuin suomi tai ruotsi, tai sinulle ei muodostu tutkintosäännön määrittelemää koulusivistyskieltä, ota yhteyttä omaan vastuuopettajaasi ja hae vapaamuotoisella hakemuksella vapautusta kypsyysnäytteestä. Osoita hakemus ELEC:n opintotoimistossa koulutusohjelmasi suunnittelijalle. Tässä tapauksessa teet ainoastaan sisällön osalta kypsyysnäytekokeen.

   

  Mitä vaatimuksia kandityön aiheella on?

  Kandityön aiheen tulee liittyä opiskelijan pääaineen alaan. Tätä tulkitaan melko löyhästi, sillä tekniikan alalta valmistuvat henkilöt sijoittuvat työelämässä usein poikkitieteellisiä valmiuksia vaativiin insinööritehtäviin. Voit tulkita tätä siten, että esimerkiksi monet tietotekniikan alan kandityöaiheet ovat relevantteja ajatellen sähkötekniikan alan insinöörivalmiuksia.


  Mitä vaatimuksia ohjaajalle on olemassa?

  Ohjaajalla tulee olla vähintään ylempi korkeakoulututkinto (DI, M.Sc.). Tutkinnon ei tarvitse olla tekniikan alalta, lääkärin tutkintokin on monissa tapauksissa hyväksyttävä. Huomaa kuitenkin, että ohjaajan tulee olla työsuhteessa Aalto-yliopistoon. Jos näin ei ole, osoitetaan työllesi toinen ohjaaja Aallosta. Tekniikan tai jonkin muun alan kandidaatti tai tutkimusryhmän apulaisena työskentelevä tekniikan ylioppilas ei voi toimia kandityön ohjaajana.

  Ohjaajan ei tarvitse olla suomen tai ruotsin kielen taitoinen. Ohjaus voi tapahtua myös jollain neljännellä kielellä (esim. saksa) opiskelijan ja ohjaajan välisellä sopimuksella. Työ kuitenkin laaditaan suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.


  Millä kielellä kandityön voi kirjoittaa?

  Kandityön voi kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Seminaareja järjestetään suomeksi ja ruotsiksi. Voit osallistua kumpaan tahansa seminaarin kielitoteutuksista.

  Jos ohjaajasi käyttää ohjauksessa englantia ja tarjoaa aiheen englanniksi, tämä kannattaa huomioida aihetta valittaessa. Päätös on sinun.

  Sinä voit vaatia sellaisen aiheen,  joka tarjotaan ja ohjataan suomeksi tai ruotsiksi, mutta et voi vaatia mitä tahansa aihetta tarjottavaksi haluamallasi kielellä (suomi, ruotsi tai englanti).

  Lähtökohtaisesti työ laaditaan sillä kielellä, jolla aihe on tarjottu. Jos ohjaajasi suostuu, voitte sopia työn laatimisesta muulla kuin tarjotulla kielellä käyttäen kuitenkin joko ruotsia, suomea tai englantia.


  Ruotsinkielinen kandiseminaari

  Jos koulusivistyskielesi on ruotsi, suositellaan osallistumista ruotsinkieliseen seminaariin. Saat siten parhaan avun ajatellen kypsyysnäytteen laadintaa. Ruotsinkielisen seminaarin toteutuksesta vastaa Aalto-yliopistossa Henrik Wallen. Ruotsinkielinen seminaari on yhteinen kaikille Aalto-yliopiston tekniikan alan opiskelijoille. Jos osallistut ruotsinkieliseen seminaariin, ilmoittaudu Sisussa oman pääaineesi ruotsinkieliseen toteutukseen. Sinun vastuuopettaja on sama henkilö, joka vastaa pääaineesi suomenkielisen kandiseminaarin toteutuksesta (katso tämän sivun alaosassa).


  Kuka voi osallistua kandikurssille?

  Periaatteessa kuka tahansa mutta kurssi suositellaan suoritettavaksi 3:nnella vuosikurssilla. Tällöin olet ehtinyt oppia sopivan määrän asiatietoa insinöörialalta, jotta kandiaiheeseen perehtyminen ei muodostu liian työlääksi. Jos olet suorittanut aiemmin toisessa koulussa opinnäytteen tai haluat nopeuttaa opintojasi, on mahdollista suorittaa kandiseminaari toisen tai jopa ensimmäisen lukuvuoden aikana. Huomaa, että kandiseminaari järjestetään myös kesäkurssina. Kesäopinnot ovat hyvä tapa nopeuttaa opintoja ja ne tarjoavat vaihtoehtoista tekemistä, jos et saa kesätöitä.

   

  Miten aloitan kurssin?

  Ilmoittaudu oman pääaineesi kandikurssille oodissa: Elektroniikkan ja sähkötekniikka (ELEC3013.kand), Bioinformaatioteknologia (ELEC3016.kand), Automaatio ja systeemitekniikka (ELEC3014.kand) ja Informaatioteknologia (ELEC3015.kand). Kurssi käynnistyy avausluennolla, jossa saat kaiken oleellisen tiedon kurssin suorittamiseen liittyen. Kurssin aloitus vahvistuu, kun olet ilmoittanut omalle vastuuopettajallesi kandiaiheesi otsikon ja ohjaajan nimen, ja vastuuopettaja on ilmoittanut sinulle hyväksyvänsä aiheesi kandiseminaariin.


  Voinko aloittaa työn kirjoittamisen ennen kurssin alkua?

  Voit aloittaa ja kannattaakin erityisesti niissä tapauksissa, joissa teet kandityön työharjoitteluun perustuvasta aiheesta. On hyvä varmistaa ennen epävirallista kandityön aloittamista vastuuopettajalta, että aihe hyväksytään kandiseminaariin ja sopia alustavasti myös aalto-ohjaajan nimeämisestä työlle. Voit ladata kurssin MyCourses-sivuilta kandityön pohjan ja hahmotella sen perusteella työtä. Näin työharjoittelussa tehdyt oivallukset pysyvät muistissa.


  Mitä kannattaa tietää kurssin suorittamisesta?

  Tämä kurssi haastaa sinun itsejohtamis- ja organisointikykyjä. Sinä otat tällä kurssilla vastuun oman laajamittaisen akateemisen kirjoitusprosessin suunnittelusta, aikatauluttamisesta ja hallinnasta. Saat tähän toki tukea opetustapahtumissa, ohjaajaltasi, opettajilta ja vertaisopiskelijoilta.

   

  Kurssi on laajuudeltaan 10 opintopistettä ja sen suorittaminen vaatii noin 275 työtuntia. Se tarkoittaa 23 työtunnin varaamista tämän kurssin suorittamiseen jokaisena kurssin luentoviikkona. Tämä aika myös kuluu oikeasti useimmilla opiskelijoilla. Miksi? Nyt et ratko valmiiksi sinulle esitettyjä ongelmia vaan sinun on itse hahmotettava kandiaiheesi kokonaisuus, etsittävä siihen liittyvää tietoa kirjallisuudesta, jäsenneltävä tämä sinulle uusi tieto järkeväksi kokonaisuudeksi ja esitettävä se sekä kirjallisessa että suullisessa muodossa akateemista ilmaisutyyliä käyttäen.


  Kandiseminaaria ei kannata survoa omaan lukujärjestykseen, jos sinulla on samanaikaisesti käynnissä muita aikaavieviä kursseja. Opiskelijapalautteen perusteella kandiseminaarin opintopistemäärä (10 op) vastaa hyvin kurssin suorittamiseen vaadittua aikaa (275 tuntia).


  Kurssin luennot järjestetään tiistaisin klo 12-14 ja keskiviikkoisin klo 10-14 salissa AS1 (TUAS-talo, Maarintie 8). Joka viikko ei ole luentoja mutta silloin saattaa olla paja- tai pienryhmätyöskentelyä. Luennoilla ei ole läsnäolopakkoa mutta seminaariaktiivisuutta seurataan läsnäololistoilla. Osallistumisaktiivisuus vaikuttaa osaltaan arvosanaan. Pajoihin on osallistuttava eikä niitä voi korvata. Pajat ovat osa pakollista kypsyysnäytettä. Mikäli et pääse luennoille, voit korvata poissaolon. Korvauskäytännöistä ja muista kurssin käytännön asioista kerrotaan kurssin avausluennolla.

   

  Kurssin arvostelu

  Kurssi arvostellaan asteikolla 0-5. Kurssilla on käytössä arviointilomake, johon kannattaa tutustua näiden MyCourses-sivujen osiossa Materiaali, mallipohjat ja muut lomakkeet. Kurssin arvioi pääosin sinun oma ohjaajasi. Vastuuopettaja täydentää arviointia osin, ja hyväksyy sellaisenaan tai perustelluin muutoksin ohjaajan arviointiehdotuksen.

   

  Kurssien vastuuopettajat

  Voit kysyä kandiseminaarista ja aiheesta ennen kurssia ja kurssin aikana vastuuopettajilta: ELEC3013.kand ja ELEC3016.kand: Markus Turunen, ELEC3014.kand: Pekka Forsman ja ELEC3015.kand: Samuli Aalto.