Osion kuvaus

 • Kurssin jälkeen opiskelijan odotetaan osaavan:

  • Suunnitella ja aikatauluttaa tieteellistä kirjoittamista vaativa työkokonaisuus
  • Asettaa realistiset tavoitteet tutkimustyölleen ja seurata niiden toteutumista
  • Rajata itsenäisesti tutkimuskokonaisuuden sisältö annetun aiheen puitteissa
  • Suunnitella opinnäytteelle johdonmukaisen rakenteen
  • Käsitellä opinnäytteen rakenteen mukaisessa järjestyksessä tarkoituksen mukaiset asiat omissa erityisluvuissaan
  • Hakea tieteellistä tietoa eri lähteistä
  • Arvioida hankkimansa tiedon arvoa/merkitystä, tieteellistä oikeellisuutta ja riippumattomuutta
  • Käyttää yleisimpiä tekniikan alalla omaksuttuja viittauskäytäntöjä
  • Jäsennellä hankkimaansa tietoa loogisesti
  • Esittää tieteellistä tietoa sekä kirjallisesti että suullisesti
  • Selittää teknillistieteellisiä asioita ymmärrettävästi ja yleisön taustatiedot ja siten heidän uuden tiedon oppimiskykynsä huomioon ottaen
  • Keskustella tieteellisen tekstin ja esitelmän pohjalta analyyttisesti ja rakentavasti tieteellistä argumentaatiota käyttäen
  • Antaa ja vastaanottaa rakentavaa, korjaavaa ja/tai myönteistä asiapalautetta
  • Hyödyntää saamansa palaute ja ohjaus siten, että opinnäytteen laatu paranee palautekeskustelujen seurauksena
  • Kirjoittaa kielellisesti moitteetonta asiatekstiä koulusivistyskielellään
  • Kirjoittaa sisällöllisesti ytimekästä asiatekstiä
  • Työskennellä aktiivisena jäsenenä ryhmässä toiset jäsenet huomioiden
  • Laatia akateemisen opinnäytteen