Topic outline


 • Kandiseminaarin oppimistavoitteet

  Kandiseminaarilla on neljä pääasiallista oppimistavoitetta:

  1. Opiskelijat osaavat muodostaa tutkimusongelman ja rajat työn tarpeeksi selkeästi
  2. Opiskelijat osaavat etsiä oman työnsä kannalta keskeisimmät tieteelliset julkaisut
  3. Opiskelijat osaavat arvioida kriittisesti etsimäänsä tietoa ja toisten opiskelijoiden töitä (loppupresikset, tutkimusraportti)
  4. Opiskelijat osaavat kirjoittaa löydöksistään siistin tieteellisen paperin (väliversio, tutkimusraportti)

  Kandidaatin tutkielman ja seminaarin suorittaminen

  Kandiseminaari suoritetaan

  1. Osallistumalla aktiivisesti seminaariin etänä Zoomin kautta (läsnäolo saminaaritapaamisissa on pakollista), sisältäen muiden opiskelijoiden töiden opponentoinnin
  2. Laatimalla kandidaatintutkielman
  3. Kirjoittamalla kypsyysnäytteen (0 op, hyväksytty/hylätty)
   – perehtyneisyys tutkielman aihepiiriin ja suomen kielen taito

  Seminaarityöskentely

  Seminaari on akateemisen opetuksen muoto, jossa pieni ryhmä tapaa toisiaan säännöllisesti, ja jossa jokainen osallistuja on aktiivinen. Seminaarityöskentely ei ole samanlaista kuin luentomuotoinen opetus, koska se edellyttää kaikkien osallistumista.

  Seminaarityöskentelyyn kuuluu oman työn esittelemisen lisäksi opponointi; jokainen opiskelija opponoi toisen opiskelijan työn.  Seminaarin ohjaaja osoittaa kullekin opiskelijalle opponoijan. Opponoijan tehtävä on tutustua tarkasti toisen opiskelijat työhön ja kirjoittaa siitä lausunto (ks. ohjeet opponentin lausunnon kirjoittamiseen Materiaalit-osiossa).

  Lisäksi kukin opiskelija tapaa ohjaajan henkilökohtaisesti kaksi kertaa. Henkilökohtaiset tapaamiset varataan MyCoursesin ajanvaraustyökalun kautta ja ne pidetään Zoomin välityksellä.


  Seminaarin työmäärä ja arvostelu

  Kurssin työmäärä, 12 opintopistettä, vastaa n. 266 tuntia työtä. 32 tuntia on varattu seminaarityöskentelyyn (seminaaritapaamiset, henkilökohtaiset tapaamiset, opponenttina toimiminen) ja loput 235 tuntia itsenäiseen työskentelyyn kandidaatintutkielman parissa.


  Toteutustapa: seminaari
  Työmäärä
  Seminaaritapaamiset
  10 tuntia
  Henkilökohtaiset tapaamiset (verkossa Zoomin kautta)
  2 tuntia
  Opponenttina toimiminen (työhön tutustuminen ja lausunto)   
  20 tuntia
  Yhteensä 32 tuntia
  Toteutustapa: kandidaatintutkielma
   
  Itsenäinen työskentely oman työn parissa
  (kirjallisuuteen tutustuminen ja kirjoittaminen)
  235 tuntia
  Yhteensä 235 tuntia
  Seminaari + tutkielma
  266


  Arvostelu


  Tutkielma ja seminaari arvioidaan asteikolla 0-5. Arvostelurubriikki löytyy kohdasta Materiaalit.

  Pääpaino arvostelussa on tutkielmassa, mutta seminaarityöskentely voi vaikuttaa siihen laskevasti tai korottavasti. Arvosanaa laskevasti vaikuttavat poissaolot seminaarista tai henkilökohtaisista tapaaamisista, vähäinen aktiivisuus seminaareissa sekä opponentoinnin puutteellisuus.


  Palautettavat työt ja niiden deadlinet

  Seminaarin palautetaan neljä kirjallista työtä: tutkimussuunnitelma, väliversio kandidaatintutkielmasta, valmis kandidaatintutkielma ja opponentin lausunto. Palautusajat ao. taulukossa.

  Palautettava työ    
  Viimeinen palautuspäivä
  Alustava johdanto
   ke 25.1. klo 23.59 mennessä
  Väliversio  ti 2j8.2. klo 23.59 mennessä
  Semiaarissa esitettävä valmis työ
   su 9.4. klo 23.59 mennessä
  Opponentin lausunto
   pe 14.4.. klo 10.00 mennessä

  Kaikki nämä palautukset tapahtuvat Google Driven kautta. Google drivessa on kansio seminaariryhmälle ja siellä jokaiselle opiskelijalle oma kansio. Kaikki pääsevät tarkastelemaan toistensa töitä. On suotavaa työskennellä Google Driven kautta, jotta ohjaaja näkee reaaliaikaisesti missä vaiheessa työ on.

  Lopullinen valmis kandidaatintutkiema ja kypsyysnäyte palautetaan 24.4. mennessä Turnit-in -palautuslaatikkoon osoitteessa  https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=34269&section=1 . Lukekaa huolella ohjeet. Yliopiston käytännön mukaisesti plagiointia ei sallita; mikäli Turnitin-järjestelmän avulla havaitaan plagiointia, se johtaa opiskelijan tutkielman ja seminaarisuorituksen hylkäämiseen.

  Yhteydenpito


  Yhteydenpito ohjaajaan tapahtuu pääsääntöisesti keskustelualuuen kautta; jos kyseessä on yleisluontoinen seminaaria tai sen sisältöä koskeva kysymys tai kommentti. Sähköpostilla ei siis tulla vastaamaan esim.  yleisiin kysymyksiin, eikä kysymyksiin joihin löytyy vastaus kurssialueelta. Samoin seminaarin "virallinen", kaikille yhteisesti tarkoitettu viestintä tapahtuu MyCoursesin kautta.

  Jos aiheesi on henkilökohtainen (esim. poissaolo seminaarista sairastumisen vuoksi), voit tietenkin olla yhteydessä sähköpostitse.

  Kun olet lukenut tämän opinto-ohjelman, lähetä ohjaajalle sarjakuva/muu hauska kuva liittyen opiskeluun (ilona.mikkonen@aalto.fi).