Topic outline


 • Kandiseminaarin oppimistavoitteet

  Kandiseminaarilla on neljä pääasiallista oppimistavoitetta:

  1. Opiskelijat osaavat muodostaa tutkimusongelman ja rajat työn tarpeeksi selkeästi
  2. Opiskelijat osaavat etsiä oman työnsä kannalta keskeisimmät tieteelliset julkaisut
  3. Opiskelijat osaavat arvioida kriittisesti etsimäänsä tietoa ja toisten opiskelijoiden töitä (loppupresikset, tutkimusraportti)
  4. Opiskelijat osaavat kirjoittaa löydöksistään siistin tieteellisen paperin (väliversio, tutkimusraportti)

  Kandidaatin tutkielman ja seminaarin suorittaminen

  Kandiseminaari suoritetaan

  1. Osallistumalla aktiivisesti seminaariin etänä Zoomin kautta (läsnäolo saminaaritapaamisissa on pakollista), sisältäen muiden opiskelijoiden töiden opponentoinnin (2 op, 0-5)
  2. Laatimalla kandidaatintutkielman (10 op, 0-5)
  3. Kirjoittamalla kypsyysnäytteen (0 op, hyväksytty/hylätty)
   – perehtyneisyys tutkielman aihepiiriin ja suomen kielen taito

  Seminaarityöskentely

  Seminaari on akateemisen opetuksen muoto, jossa pieni ryhmä tapaa toisiaan säännöllisesti, ja jossa jokainen osallistuja on aktiivinen. Seminaarityöskentely ei ole samanlaista kuin luentomuotoinen opetus, koska se edellyttää kaikkien osallistumista.

  Seminaarityöskentelyyn kuuluu oman työn esittelemisen lisäksi opponointi; jokainen opiskelija opponoi toisen opiskelijan työn.  Seminaarin ohjaaja osoittaa kullekin opiskelijalle opponoijan. Opponoijan tehtävä on tutustua tarkasti toisen opiskelijat työhön ja kirjoittaa siitä lausunto (ks. ohjeet opponentin lausunnon kirjoittamiseen Materiaalit-osiossa).

  Kaikki seminaaritapaamiset tapahtuvat Zoomissa. Henkilökohtaiset tapaamiset varataan MyCoursesin ajanvaraustyökalun kautta.

  Seminaarin työmäärä ja arvostelu

  Kurssin työmäärä, 12 opintopistettä, vastaa n. 320 tuntia työtä. 32 tuntia on varattu seminaarityöskentelyyn (seminaaritapaamiset, henkilökohtaiset tapaamiset, opponenttina toimiminen) ja loput 286 tuntia itsenäiseen työskentelyyn kandidaatintutkielman parissa.


  Toteutustapa: seminaari
  Työmäärä
  Seminaaritapaamiset (verkossa Zoomin kautta)
  12 tuntia
  Henkilökohtaiset tapaamiset (verkossa Zoomin kautta)
  2 tuntia
  Opponenttina toimiminen (työhön tutustuminen ja lausunto)   
  20 tuntia
  Yhteensä 34 tuntia
  Toteutustapa: kandidaatintutkielma
   
  Itsenäinen työskentely oman työn parissa
  (kirjallisuuteen tutustuminen ja kirjoittaminen)
  286 tuntia
  Yhteensä 320 tuntia


  Arvostelu


  Kandidaatintutkielma arvostellaan asteikolla 0-5. Arvostelurubriikki löytyy kohdasta Materiaalit.

  Seminaari arvostellaan asteikolla 0-5. Hyväksytty suoritus arvosanalla 3 edellyttää läsnäoloa kaikissa seminaari-tapaamisissa (5 kpl), ml. ohjaajan kanssa sovitut henkilökohtaiset tapaamiset (2 kpl); poissaolot ilman pätevää syytä laskevat automaattisesti arvosanaa. Arvostelussa otetaan lisäksi huomioon opponoinnin laatu ja aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn voivat vaikuttaa arvosanaa laskevasti tai nostavasti.
  1 - välttävä
  2 3 - hyvä
  4 5 -erinomainen
  •Enemmän kuin yksi poissaolo
  tai myöhästynyt palautettu työ


  TAI

  •Selkeästi puutteellinen opponentointi
  (suullinen tai kirjallinen)
  •Yksittäinen poissaolo
  seminaarista tai henkilö-kohtaisesta tapaamisesta,
  mutta kirjalliset työt palautettu ajallaan

  TAI

  •Ei poissaoloja, mutta yksittäinen myöhästynyt palautus
  •Ei poissaoloja
  seminaari- tai henkilö-kohtaista tapaamisista  •Kaikki kirjalliset työt palautettu ajallaan
  • Opponentin lausunto riittävä, mutta ei osoita syvällistä paneutumista

  + Selkeät seminaariesitykset

  + Aktiivinen osallistuminen seminaarissa
  + Opponentin lausunto on selkeä, osoittaa riittävää paneutumista, jotta voi antaa antaa ehdotuksia työn kehittämiseksi  + Erityisen ansiokas opponentin lausunto, joka osoittaa perehtyneisyyttä toisen työhön; kritiikki on rakentavaa ja auttaa kehittämään työtä  + Erityisen aktiivinen osallistuminen seminaareissa
  Palautettavat työt ja niiden deadlinet

  Kurssilla palautetaan neljä kirjallista työtä: tutkimussuunnitelma, väliversio kandidaatintutkielmasta, valmis kandidaatintutkielma ja opponentin lausunto. Palautusajat ao. taulukossa.

  Palautettava työ    
  Viimeinen palautuspäivä
  Alustava johdanto
   pe 24.9. klo 23.59 mennessä
  Väliversio  pe 22.10. klo 23.59 mennessä
  Semiaarissa esitettävä valmis työ
   pe 3.12. klo 23.59 mennessä
  Opponentin lausunto
   ti 1.12. klo 15 mennessä

  Kaikki nämä palautukset tapahtuvat Google Driven kautta. Google drivessa on kansio seminaariryhmälle ja siellä jokaiselle opiskelijalle oma kansio. Kaikki pääsevät tarkastelemaan toistensa töitä. On suotavaa työskennellä Google Driven kautta, jotta ohjaaja näkee reaaliaikaisesti missä vaiheessa työ on.

  Valmis kandidaatintutkiema ja kypsyysnäyte palautetaan 14.12. mennessä Turnit-in -palautuslaatikkoon osoitteessa  https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=34269&section=1 . Lukekaa huolella ohjeet. Yliopiston käytännön mukaisesti plagiointia ei sallita; mikäli Turnitin-järjestelmän avulla havaitaan plagiointia, se johtaa opiskelijan tutkielman ja seminaarisuorituksen hylkäämiseen.

  Yhteydenpito


  Yhteydenpito kurssin vetäjiin tapahtuu pääsääntöisesti keskustelualuuen kautta; mikäli joku asia jää epäselväksi tai sinulla on kommentti, käytä siis keskustelupalstaa.

  Vetäjään saa yhteyden myös sähköpostitse, mutta tämä väylä ei ole tarkoitettu yleisluontoisiin kurssia tai sen sisältöä koskevien asioiden hoitamiseen. Sähköpostilla ei siis tulla vastaamaan esim.  yleisiin kysymyksiin, eikä kysymyksiin joihin löytyy vastaus kurssialueelta.

  Kun olet lukenut opinto-ohjelman, lähetä kuva/linkki kuvaan kissanpennusta osoitteeseen ilona.mikkonen@aalto.fi.