Översikt

 • Tervetuloa kurssin TU-C3010 Projektien suunnittelu ja ohjaus (PSO) kesän 2023 MyCourses-sivuille! 

  Welcome to the course TU-C3010 Introduction to project management summer 2023 MyCourses pages!

  (The rest of the English instructions are after the Finnish instructions).

   

  Kurssi on 5 opintopisteen kandidaattitason peruskurssi projektienhallinnasta.

  Esitietovaatimuksena on tuotantotalouden perusteet tai vastaavat tiedot.

  Kurssin tavoitteena on opettaa opiskelijoille projektiliiketoiminnan, erityisesti projektinhallinnan käsitteet, toimintatavat ja menetelmät. Painopisteenä ovat projektien suunnittelun ja ohjauksen sellaiset tiedot, menetelmät ja taidot, joita tarvitaan yksittäisten projektien onnistuneessa johtamisessa. Projektinhallintaa tarkastellaan yksittäistä projektia laajemmassa ympäristössä: eräänä teemana on se, miten projektiliiketoiminta organisoidaan ja johdetaan osana yrityksen muuta toimintaa. Kurssi sisältää myös projektiportfolion hallinnan lähestymistavat ja menetelmät yrityksen johtamisessa. Kurssilla käydään läpi projektien toimintaympäristö. Projektinhallintaa tarkastellaan koko projektin elinkaarella.

  Kurssin kattamia alueita ovat projektien markkinointi ja myynti, projektien suunnittelu ja aloitus, ajan ja resurssien hallinta, kustannusten hallinta, alihankintojen ja sopimusten hallinta ja tulosten seuranta. Lisäksi käsitellään projektin ja projektiliiketoiminnan organisointia, projektiportfolion hallintaa, projektitiimin muodostamista ja johtamista sekä projektipäällikön osaamista.

  Kurssin arviointi perustuu tenttiin (60 %), harjoitustöihin (30 %) sekä oppituntitehtävistä (10 %). Tentti ja harjoitustyöt on kumpikin suoritettava hyväksytysti kurssin läpäisemiseksi.

  Kurssin työmäärä (135 h) jakautuu seuraavasti:

  • Luentovideot, Opetusvideot ja Oppimateriaalit - osioiden sisältöön paneutuminen 24  h
  • Harjoitustyöt 4 * 15 h = 60 h
  • Tenttiin valmistautuminen 48 h
  • Tentti 3 h

  Kurssi toteutetaan täysin online-toteutuksena, eli varsinaisia luentoja ei ole. Siksi on tärkeää lukea huolella nämä ohjeet ja harjoitustehtävien tehtävänannot. Muista myös lukea Aalto-sähköpostiasi säännöllisesti. 

  Kaikki kurssiin liittyvä opetusmateriaali (luentovideot, lyhyet opetusvideot, kurssikirja ja muu materiaali) ovat saatavilla tältä sivustolta (maksutta). Voit siis jo alkaa opiskella omatoimisesti kurssin sisältöä, vaikka kesäkurssi alkaakin virallisesti vasta 22.5. Ehdit toki suorittaa kurssin hyvin, vaikka aloittaisitkin opiskelun vasta kurssin alussa. Harjoitustöiden palautukset sekä oppituntitehtävät avataan toukokuussa 22.5. Harjoitustöiden palautusten määräajat ovat 12.6. sekä 19.6.

  Kurssilla ei ole kesällä varsinaisia opetustapahtumia, vaan kaikki opiskelu tapahtuu itsenäisesti tarjotun kurssimateriaalin avulla ja tekemällä harjoituksia. Kurssin oppimateriaali koostuu kurssikirjasta sekä opetusvideoista. 

  Kirjallinen oppimateriaali löytyy MyCoursesin Oppimateriaalit-välilehdeltä. 

  Kurssilla on runsaasti lyhyehköjä kurssin opetusvideoita Youtube-kanavilta Projektiliiketoiminta http://tinyurl.com/pso-suomi (suomenkieliset videot) ja Project Business http://tinyurl.com/pso-eng (englanninkieliset videot)


  Kirjallisen materiaalin, videoiden ja monivalintatehtävien yhteys on koottu tähän pdf-muodossa olevaan taulukkoon.


  Aallon opiskelijat voivat ilmoittautua kurssille WebOodissa ja muut opiskelijat voivat hakea kurssille FITechin kautta.

  Kurssihenkilökunta ja yhteystiedot: 

  Kesäkurssiin liittyen tulee ottaa yhteyttä kesäkurssin vastuuopettajaan. Aloita aina viestisi otsikko kurssin lyhenteellä PSO. 

  Vastuuopettaja: Tero Haahtela (etunimi.sukunimi@aalto.fi)

  ---

  Welcome to the course TU-C3010 Introduction to project management summer 2023 MyCourses pages! 

  Tervetuloa kurssin TU-C3010 Projektien suunnittelu ja ohjaus (PSO) kesän 2023 MyCourses-sivuille! 

  This is a 5-credit bachelor-level basic course on project management.

  Pre-requirements for the course are principles of industrial engineering or equivalent knowledge.

  The purpose of the course is to teach the principles of project business and especially the concepts and methods of managing a single project. The focus is on giving students basic skills in the successful management of a single project. Another theme is how a project is managed in a wider context: how the project business is organized and how a project is managed as part of the organization's activities. The course also teaches the basics of project portfolio management, what is the project's interaction with the surrounding business environment, and how the projects are managed thought-out their whole life cycle.

  The topics covered are project sales and marketing, project planning, starting a project, time management and scheduling, management of costs and resources, subcontracting, and monitoring the project results. We also cover organizing projects and project business, project portfolio management, managing a project team, and the skills and capabilities of a project manager.  

  Course grading is based on the exam (60 %), exercises (30 %) and Lesson exercises (10%). The exam and exercises must be all passed to get credits for the course.

  Course workload (135 h) is as follows:

  • Lecture videos, Learning videos and Materials for self-learning = 24 h
  • Exercises: 4 * 15 h = 60 h
  • Preparation for the exam: 48 h
  • Exam: 3 h

  This is an online course without lectures. Therefore, it is important to read these instructions carefully as well as the descriptions of the exercises. Please also read your Aalto e-mail regularly.

  All course material (lecture videos, short learning videos, coursebook and other learning material) is available from this site (for free). Therefore, you can start studying the course material already in advance even if the course starts officially on 22.5. However, you have enough time to study the material even if you would begin studying at the beginning of the course. However, exercises and Lesson exercise quizzes will be opened on 22.5. The submission deadlines for the course exercises are 12.6. and 19.6.

  Written course material can be found in the Learning materials section

  There are plenty of short learning videos on our Project Business Youtube channel: http://tinyurl.com/pso-eng

  The connection between the written course material, videos and exercises has been collected in this table.


  Aalto students can register for the course in Sisu. Other students can apply for the course through FiTech.


  Course personnel and contact information: 

  If you have anything to ask, please contact Tero Haahtela by e-mail. Please start your e-mail with the abbreviation PSO. 

  Teacher in charge: Tero Haahtela (firstname.lastname@aalto.fi)