Översikt

 • Kurssin tiedotus tapahtuu MyCoursesin Announcements-foorumin kautta. Tiedotteet lähetetään automaattisesti Aalto-sähköpostiisi (tai muuhun MyCoursesiin merkitsemääsi osoitteeseen) aina kun sellainen julkaistaan - seuraa siis viikoittain mailiasi, osa tiedotteista on kurssisuorituksen kannalta hyvin tärkeitä.

  Kurssin kuvaus

  Tuotantotalous I-kurssilla saat perusvalmiudet tuotantotaloudelliseen ajatteluun, argumentointiin ja analyysiin. Kurssin suoritettuasi hallitset tuotantotalouden peruskäsitteet ja ymmärrät keskeisimmät aihealueen dynamiikat, joiden avulla pystyt arvioimaan liiketoimintamahdollisuuksia, suunnittelemaan liiketoimintaprosesseja sekä analysoimaan yrityksen taloudellista tilaa. Opit myös yleisiä insinöörityön valmiuksia kuten projektin suunnittelua, organisointia ja hallintaa.

  Kurssin keskeisenä sisältönä ovat seuraavat teemat: tuotantotalous tieteenä, arvo liiketoiminnan perustana, tuotantojärjestelmät ja organisaatiot, tuotantoprosessi ja tuotannon ohjaus, tuotanto osana arvoketjua, projektiliiketoiminta, laskentatoimi ja kannattavuus, sekä investoinnit.

  Kurssi tarjoaa erinomaisen läpileikkauksen tuotantotalouden eri osa-alueista ja nivoo yhteen tuotannon, tekniikan ja talouden. Samalla kurssi tarjoaa hyvän pohjan muiden tuotantotalouden kurssien suorittamiselle.

  Kurssin suorittaminen

  Kurssi koostuu luennoista, harjoitustyöstä, laskutehtävistä, itsenäisestä opiskelusta sekä välikokeista tai tentistä. Kurssin laajuus on 5 opintopistettä. Kurssin työmäärän jakautuminen eri osioihin on esitetty tarkemmin tämän sivun lopussa.

  Kurssin luennot

  Kurssin avausluento järjestetään tiistaina 9.1. kello 12.15 - 14.00. Kurssin luennot järjestetään tiistaisin kello 12:15 - 14:00 osoitteessa Maarintie 8 luentosalissa TU2. Kukin luentokerta koostuu kahdesta osasta, ja näiden osien välillä pidetään yleensä noin 10 - 15 minuutin tauko. Luennoilla ei ole läsnäolopakkoa, ja niistä julkaistaan jälkikäteen muutaman päivän viiveellä tallenteet MyCourses-sivulla "Luennot ja luentomateriaalit".

  Seuraavassa taulukossa on esitetty luentojen teemat ja päivämäärät:

    9.1.  Tuotantotalous tieteenä
   * Taloudellisen toiminnan edellytykset ja instituutiot. Teknologian luonne ja tuotannon trendit.
      (Timo Vuori)
   * Lyhyesti kurssin suorittamisesta. (Tero Haahtela)
    16.1.  Arvo liiketoiminnan perustana
   * Arvon luonne, markkinoiden rakenne ja yrityksen rajojen määräytyminen. Liiketoimintaympäristö ja kilpailu. Liiketoimintamallit ja arvolupaus. (Mikko Jääskeläinen)
   * Myynnin ja markkinoinnin perusteet. (Pekka Töytäri)
    23.1.  Tuotantojärjestelmät, tuotantoprosessi ja tuotannon ohjaus
   * Tuotannon arkkityypit, kapasiteetti ja asiakasvuorovaikutus. Eri tuotantoympäristöt.
   * Tuotantoprosessin kuvaus, tuotannon virtaus ja -suunnittelu. Varastot ja puskurit osana tuotantoa. Eräkoon merkitys tuotannossa. Tuotannon suunnittelu ja ohjaus. (Tero Haahtela)
    30.1.  Ihminen osana taloudellista toimintaa & Projektien suunnittelu ja ohjaus
  * Organisaatiot ja johtamistavat (Jari Ylitalo)
  * Projektin elinkaari, tavoitteet ja organisaatio. Projektin suunnittelu ja ohjaus. (Karlos Artto)
    6.2.  Tuotanto osana toimitusketjua
  * Ydinosaaminen ja ulkoistaminen. Hankinnat osana taloudellista toimintaa. (Kari Tanskanen)
  * Toimitusketjujen rakenne ja hallinta sekä kysynnän ennustaminen. (Lauri Saarinen)
     Tuotteet, palvelut ja niiden elinkaari & tuote- ja palvelulähtöinen suunnittelu
  * Julkaistu Videoluentona MyCoursesissa (Timo Seppälä)
    19.2.  Välikoe I kello 13:00 - 16:00
   Kaksi esseetehtävää
    27.2. Laskentatoimi ja kannattavuus
  * Yrityksen taloudellinen tila ja sen tunnusluvut. (Jouko Karjalainen)
    5.3.  Investoinnit
  * Investoinnin analysointi, vaihtoehtoiskustannus
  * Nettonykyarvon käsite ja sen laskeminen. (Jouko Karjalainen)
    12.3.  Yhteenveto kurssista
    16.4.  Välikoe II kello 9:00 - 11:00
   ~10 laskentatoimeen ja investointeihin liittyvää Excel-tehtävää  Kurssimateriaali

  Kurssimateriaalia ovat luennot, harjoitustyöt ja laskuharjoitukset niihin liittyvine materiaaleineen. Kaikki kurssimateriaali on saatavilla näiltä kurssin MyCourses-sivuilta sekä TUTAwiki-työtilasta osoitteessa:

  https://wiki.aalto.fi/display/TUTAwiki/Tuotantotalous+wiki

  Luentoihin valmistavat esitehtävät

  Luentoihin valmistavat viikottaiset esitehtävät sekä niihin liittyvä lukumateriaali julkaistaan luentoa edeltävällä viikolla tiistaina klo 14:00 MyCoursesissa. Esitehtävät koostuvat noin kymmenestä väittämätehtävästä per viikko. Tehtävien DL on tiistaisin klo 12:00, ennen luennon alkua. Kurssin aloitusluentoon (9.1.) ei liity valmistavia tehtäviä. Ensimmäiset esitehtävät julkaistaan toista luentoa edeltävällä viikolla. Esitehtävät eivät ole pakollisia, mutta niiden suorittamisesta voi saada yhteensä 3,5 pistettä kurssiarvosanan korottamiseksi.

  Harjoitustyö ja viikkoharjoitukset

  Harjoitustyö on assistenttien ohjaamana ryhmätyönä suoritettava liiketoimintasuunnitelma ravintolan perustamisesta, ja se lukeutuu kurssin pakollisiin osasuorituksiin. Työ koostuu viidestä osatehtävästä, jotka palautetaan MyCoursesiin. Kustakin osatehtävästä annetaan palautetta ja ne arvioidaan. Saatujen palautteiden perusteella työstetään osatehtävistä viimeistelty loppuraportti.

  Uusi viikkoharjoitus julkaistaan videoituna ohjeistuksena case-esimerkkeineen tiistaisin 16.1. alkaen, heti viikon luennon jälkeen kello 14:00.

  Laskutehtävät ja laskutuvat

  Laskutehtävät ovat yritystoiminnan laskelmiin liittyviä tehtäviä MyCoursesissa. Laskutehtävät suoritetaan itsenäisesti kahdessa eri kierroksessa, jotka kummatkin ovat auki 27.2. - 15.3.2024. Laskutehtävistä saa yhteensä maksimissaan 20 pistettä, ja kurssin läpäisemiseksi laskutehtävistä on saatava vähintään 12 pistettä.

  Laskutuvissa saa apua laskutehtävien tekemiseen assistentin ohjaamana. Kurssin laskutuvat toteutetaan Maarintie 8:ssa. Tarkemmista ajankohdista ja paikoista on lisätietoa kohdassa Laskutehtävät.

  Välikokeet 1 ja 2 sekä tentti

  Kurssilla järjestetään kaksi välikoetta (VK1 ja VK2) sekä tentti. Opiskelijalla on oikeus osallistua jokaiseen tilaisuuteen, ja koepisteistä lasketaan paras mahdollinen yhdistelmä. Kaikki välikoe- ja tenttitilaisuudet järjestetään luokkahuoneessa alla mainittuina ajankohtina. Tentti on sisällöltään välikokeiden 1 ja 2 summa, eikä hyväksytysti molemmat välikokeet suorittaneen osallistujan siis tarvitse osallistua tenttiin.

  Kummassakin välikokeessa maksimipisteet ovat 25 ja tentin maksimipisteet ovat 50. Läpipääsyyn vaaditaan kummankin välikokeen osalta vähintään 10 pistettä.

  Kumpikin välikoe suoritetaan tenttisalissa omaa kannettavaa tietokonetta käyttäen. Tenttipäivinä on myös mahdollista uusia yksittäinen välikoe - ts. jos olet jo hyväksytysti tehnyt VK1-suorituksen, voit tehdä tenttipäivänä pelkän VK2-osion (ja toisinpäin).

  Tarkemmat ohjeet kummankin välikokeen suorittamisesta ilmoitetaan myöhemmin.

  Kurssin tulevien välikokeiden ja tenttien ajankohdat ovat seuraavat:

  Välikoe 1: ma 19.2. klo 13:00-16:00

  Välikoe 2: ti 16.4. klo 9:00-11:00

  Tentti: to 22.2. klo 13:00-20:00. Välikoe 1 (esseet) on auki kello 13:00-16:00 ja välikoe 2 (laskutehtävät) on auki kello 17:00-19:00.

  Seuraavat tentit:

  to 18.4. kello 13:00-20:00 (Välikoe 1 13:00-16:00, Välikoe 2 17:00-19:00)

  ma 3.6. kello 13:00-20:00 (Välikoe 1 13:00-16:00, Välikoe 2 17:00-19:00)

  Kurssimateriaali

  Kurssimateriaalia ovat luennot, harjoitustyöt ja laskuharjoitukset niihin liittyvine materiaaleineen. Kurssilla ei ole varsinaista kurssikirjaa, vaan sitä vastaa kurssin TUTAwiki-työtila. Kaikki kurssimateriaali tulee olemaan saatavilla MyCoursesissa.

  Kurssin työmäärän jakautuminen

  Kurssin laajuus on 5 opintopistettä, joka vastaa työmäärältään 133,3 tuntia opiskelua (1op = 26,66h). Kurssin laskennallinen työaika jakaantuu seuraavasti eri sisältökokonaisuuksien ja periodien välille:

  Kurssin sisältökokonaisuus työaika (h) I periodi II periodi
   Luennot 17 12 5
   Luentoihin valmistautuminen 7 5,5 1,5
   Harjoitussessio 7 5,5 1,5
   Harjoitustyö 32 20 12
   Laskutehtävät 28 0 28
   Itsenäistä opiskelua 38 21 17
   Välikokeet 5 3 2
   Yhteensä: 134 67 67


  Kurssin arvostelu

  Kurssin arvostelu koostuu seuraavista osasuorituksista:

   Osasuoritus

   Läpipääsyraja*

   Maksimipisteet

   Pisteet harjoitustyöstä

  15

  30

   Pisteet laskutehtävistä

  12

  20

   Pisteet välikokeista/tentistä (VK1 + VK2)

  10 + 10

  50

   Luentoihin valmistavat esitehtävät

  -

  3,5

   Palautepiste

  -

  1


  *Pakollisten osasuoritusten läpipääsyraja on ylitettävä, jotta kurssista saa arvosanan ja suoritusmerkinnän. 

  Kurssiarvosana määräytyy seuraavasti kurssin osakokonaisuuksista saatavien pisteiden mukaan:

   Arvosana  1   2   3   4   5 
   Kurssipisteet, vähintään   50   60   70   80   90 


  Kurssin yhteystiedot

  Huomioithan, että kurssille odotetaan keväällä osallistuvan noin 300 opiskelijaa, ja viestintäkanavat siis ruuhkautuvat herkästi. Merkittävään osaan kurssihenkilökunnan vastaanottamista kysymyksistä löytyy jo vastaus kurssisivuilta, eli suosittelemme ruuhkautumisen helpottamiseksi lukemaan sisällön tarkasti.

  Suuren osallistujamäärän johdosta viestintää ja operatiivista toteutusta varten on myös erikseen siihen osoitettua kurssihenkilökuntaa - ethän siis mailaa kurssin vastuuopettajalle, ellei sinua erikseen ohjeisteta tekemään niin.

  Mikäli johonkin mieltäsi askarruttavaan asiaan ei löydy vastausta, ota kurssihenkilökuntaan yhteyttä seuraavasti:

  Kurssin sähköpostiosoite: tu-a1100@aalto.fi

  Kiireellisissä tapauksissa päässistentin Telegram @TUassari