1.2 – Informationssökning

Due: Wednesday, 1 February 2023, 12:00 PM
Make a submission

Svara på alla deluppgifter. Lämna in svaren som ett dokument (text, doc, pdf, ...). I det här skedet är det inte så noga med källornas format.

Bekanta dig med ditt forskningsämne och formulera dina forskningsfrågor

Informationssökningsprocessen börjar med att bekanta sig med sitt forskningsämne, dvs ämnet för kandidatuppsatsen. Om ditt ämne verkar omfattande är det viktigt att försöka dela upp ämnesområdet i mindre delar. Att definiera sina egna forskningsfrågor genom att formulera de frågor du vill ha svar på hjälper att klargöra det egna problemområdet samt att göra nödvändiga avgränsningar. De forskningsfrågor, som du i början av informationssökningsprocessen har uppställt, kan förändras under sökprocessens gång.

Uppgift 1.1: Skriv en kort beskrivning över ditt forskningsämne.

Uppgift 1.2: Definiera eller formulera dina egna forskningsfrågor

Uppgift 1.3: Fundera ytterligare över begränsningen av ditt ämne och precisera vad som hör till ditt ämnesområde och vad som skall lämnas utanför.

Sökstrategi - hitta lämpliga söktermer och bilda sökfrågor

Interaktionen mellan det egna intellektet och de olika elektoniska databaserna/informationskällorna sker via olika söktermer och sökfrågor. Söktermerna eller sökorden bör väljas så att dessa så bra som möjligt beskriver ditt ämne för informationssökningen. Det lönar sig att fundera över möjliga synonymer och bredare sökbegrepp, t.ex. om du skall söka på robotik inom industrin, så sök även på artificiell intelligens (artificial intelligence). Största delen av de informationskällor/databaser, som Aalto-universitetets lärcenter upprätthåller är på engelska. Hjälp med att översätta termer till engelska kan du få via MOT- och RedFox-ordböckerna, som kan nås via sökportalen Aalto-Primo.

Var noga med översättningen, sökresultatet med t.ex. termen "traffic guidance" blir helt annorlunda än om du använder termen "traffic management".

Boolesk logik används för att kombinera söktermerna till längre sökfrågor. Om du söker på sammansatta termer (förekommer mycket på engelska) t.ex. traffic management och skriver in detta utan citationstecken (") får du som sökresultat i de flesta informationsdatabaserna referenser, som innehåller antingen termen traffic eller termen management. För att få ett sökreslutat där du får texter med teckensträngen traffic management krävs att "traffic management" sätts inom citationstecken och söks som en fras - två ord direkt efter varandra. Var kreativ då du bildar din sökstragegi och omforma din sökning under informationssökningsprocessen.

Resultatet av en sökning = lista av referenser till olika informationskällor, oftast tidskriftsartiklar.

Booleska operatorer:
AND - två eller flera termer kombineras med AND, alla de kombinerade termerna måste finnas i referensen. Begränsar sökningen. AND är den vanligaste operatoren.
OR - två eller flera termer kombineras med OR, antingen den ena eller den andra termen måste finnas i referensen. Ger fler referenser.
NOT - en term kan uteslutas med NOT. Begränsar sökningen, några relevanta referenser kan falla bort.

Uppgift 2: Bilda tre olika kombinationer av söktermer om ditt ämne både på svenska och på engelska genom att använda Boolesk logik. T.ex. marknadsföring AND ledning; marketing AND management.

Bekanta dig med tillgängliga informationskällor (resurser)

För att kunna effektivt och systematiskt söka information behövs kunskap om de informationskällor som finns tillgängliga. Vetenskaplig information publiceras i många olika former dvs i vetenskapliga tidskriftsartiklar, konferenspublikationer, böcker och examensarbeten. Att söka den information som behövs  i endast en databas är sällan tillräckligt utan användningen av flera informationskällor rekommenderas.

För Aalto-universitetets studerande finns tillgängligt elektroniskt material såsom e-tidskrifter, e-böcker, databaser, uppslagsverk och ordböcker, standarder och bibliotekskataloger.  Du kan via sökportalen Aalto-Primo söka fram e-böcker, e-tidskrifter databaser m.fl. För distansanvändning av det elektroniska materialet (detta gäller även e-böckerna) används Aalto användaridentifikation med Aalto användarnamn och lösenord. Via lärcentrets sökportal Aalto-Primo har du tillgång till hundratals informationsresurser inom teknik, ekonomi och konst. Från lärcentrets hemsida hittar du särskilda ämnesguider, som hjälper dig att hitta informationskällor inom t.ex. de tekniska skolorna. Ämnesguiderna finns på finska (Tiedonhakijan oppaat) och på engelska (Resource Guides).

Uppgift 3.1: Utför testsökningar med Google Scholar. Om du utför uppgiften utanför kampusområdet t.ex. hemifrån, bör du ändra på Google Scholar inställningen (engl. Scholar Settings), så att tillåter dig att använda Aalto-universitetets Viewlt@Aalto-länkar (i Google Scholar "Bibliotekslänkar", se instruktionerna på finska eller engelska). Kom ihåg att spara dina inställningar i Google Scholar. Gör testsökningen och välj från ditt resultat två referenser, som har länken "Viewlt@Aalto". Öppna länken. Här kan du då se från vilken informationsdatabas den fullständiga texten (full text) har indexerats. Du hittar också ifrågavarande databaser från via Aalto-Primo genom att skriva en del av databasens namn i sökfältet.

Skriv som svar på uppgiften titeln på två tidskriftartiklar du hittat samt namnet på tidskriften, där artiklarna ingår. Skriv dessutom namnet på de databaser som dessa tidskrifter finns att tillgå i elektronisk form.

Exempel: Using encryption for authentication in large networks of computers, Communications of ACM, ACM Digital Library.

Uppgift 3.2:  Sök via Aalto-Primo portalen  2-5 databaser/informationskällor, som är relevanta för ditt arbete dvs innehåller sådan information som du behöver. Du kan också använda de databaser, som du tidigare hittat för uppgift 3.1. eller använda dig av de ämnesspecifika guiderna (Tiedonhakijan oppaat/Resource Guides).

Motivera ditt val av databaserna/informationskällorna.

Exempel på engelska: Emerald journals (Emerald)-database. The database includes over 110 peer-reviewed journals with there articles in full-text format. The database includes journals, whose topics concerns management and economics.

Systematisk informationssökning: Baslitteratur

Det tar relativt lång tid för vetenskaplig information att bli publicerad som baslitteratur i bokform. Innan informationen finns i boken har den genomgått flera vetenskapliga bedömningar. Böcker innehåller ofta en bra översikt över ett forskningsområde. T.ex. Aalto-universitetets kursböcker är oftast utvalda av experter inom speciella ämnesområden. Tryckta böcker som finns att låna i Lärcentret  och referensinformation om dessa hittas via sökportalen Aalto-Primo. Också information om de elektroniska böckerna (e-böckerna) hittas via  Aalto-Primo. Rätt tillämpad vetenskaplig kommunikation är en viktig del av ett examensarbete och till detta hör källhänvisningar i texten samt en källförteckning.

Uppgift 4.1:  Sök fram 2-3 böcker som relaterar (hör samman med) till ditt ämne.

Uppge åtminstone bokens författare, titel, förlag och utgivningsår. ISBN är också bra att spara.

Artiklar i vetenskapliga tidskrifter

Uppgift 4.2: Testa Scopus databasen och sök fram 3-5 artiklar, som är relevanta för ditt arbete. Via viewlt@Aalto-länken ser du om hela artikeln (fulltexten) finns tillgänglig i nätbiblioteket.

Uppge åtminstone författare, artikelns titel, tidskriftens namn, volym, sidnummer/artikelnummer och år. DOI är också bra att spara.

Hittar du i Scopus-databasen de artiklar, som du tidigare hittade via Google Scholar? Om inte kan du ändå använda dem men undersök själv varifrån (källan) artikeln kommer. Materialet till Scopus väljs ut via en kvalitetsgranskning. Om artiklarna, som du tidigare har hittat från Google Scholar också hittas i Scopus kan du använda dessa artiklar i svaret till denna uppgift och du behöver inte söka upp nya artiklar.

Examensarbeten

De examensarbeten, som tidigare gjorts om ditt ämne, ger bra jämförelsematerial t.ex. då man skall bedöma omfattningen och stuktureringen av det egna arbetet. Också källförteckningen i ett tidigare utfört examensarbete kan hjälpa dig att hitta ytterligare information.

AaltoDoc är Aalto-universitetets öppna publikationsarkiv, som innehåller de senaste examensarbetena, licentiatavhandlingarna samt doktorsavhandlingarna i elektronisk form från alla högskolorna vid universitetet. De senaste tekniska kandidatarbetena finns också indexerade i Aaltodoc, men för att läsa dessa i sin helhet behövs ett lösenord. I Lärcentret kan du läsa kandidatarbeten, men du kan också beställa dem till din e-post.

Uppgift 4.3: Sök fram från Aaltodoc-arkivet  tre referenser till arbeten, som lämpar sig för ditt kandidatarbete.

Uppge åtminstone författare, examensarbetets titel, typ av examensarbete, universitet och år.

Standarder

Standardisering betyder enhetliga (likformiga) regler för att underlätta myndigheternas och näringslivets arbete samt konsumenternas liv. En standard är en rekommendation men i myndigheternas bestämmelser kan de bli obligatoriska att följa. Under studietiden används standarder t.ex. i övningsarbeten, för de innehåller bl.a. viktig metodik samt beskriver egenskaper hos produkter. Det finska standardiseringsförbundet SFS (Suomen standardisoimisliitto) ansvarar för standardiseringsprocessen i Finland och lagfäster de nationella standarderna samt publicerar dem. Aalto-universitet abonnerar på SFS-standardpublikationerna i elektronisk form och de finns samlade i en databas, som kan sökas via Aalto-Primo genom att skriva in SFS Online i sökrutan.

Uppgift 4.4: Sök fram en SFS-standard, som kan användas i ditt arbete. Om du inte hittar någon som är relevant för ditt arbete kan du söka efter en standard inom ditt studie- eller ämnesområde. (Tips:  I Aalto-Primo > skriv SFS Online).

Uppge åtminstone standardens kod, titel och årtal.

[Notera att det bl.a. finns en SFS-standard för källhänvisningar ifall du inte hittar något mera ämnesspecifikt...]