Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee sisäisen valvonnan aseman yhteisössä, sisäisen tarkastuksen, tietojärjestelmätarkastuksen, riskienhallinnan ja tilintarkastuksen roolit yhteisön omaksuman hallinnointimallin (Corporate Governance) mukaisessa tilanteessa. Opiskelija tietää tarkastusta ohjaavat standardit ja ohjeet, hallitsee tarkastusprosessin kulun ja tuntee sisäisen tarkastuksen toteuttamisvaihtoehdot. Opiskelija tietää kansainvälisten sisäisen valvonnan mallien perusperiaatteet. Opiskelija osaa tunnistaa atk-avusteisten tarkastusvälineiden käyttömahdollisuudet ja käyttää tietojen hakuun ja analysointiin tarkoitettua ohjelmaa tarkastustavoitteiden mukaisten analyysien tuottamiseen.

Laajuus: 6

Aikataulu: 16.04.2019 - 31.05.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Kari Toiviainen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Kari Toiviainen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Yhteisöjen hallinnointimalli (Corporate Governance) sisäistä valvontaa ja sisäistä tarkastusta koskevalta osaltaan. Kansainvälinen sisäisen valvonnan malli (COSO ja COSO-ERM) ja kansainvälisten ammattistandardien mukainen sisäisen tarkastuksen tehtäväkenttä ja arviointiprosessi. Tietojärjestelmätarkastustoiminto: yleiset periaatteet sekä COBIT-malli ja sen käyttö tarkastuksen apuvälineenä. Tarkastustyötä tukevien ohjelmistojen käyttökohteet, käyttö ja asema erityyppisissä tarkastusorganisaatioissa. Harjoitustöiden ratkaiseminen mm. tietojen hakuun ja analysointiin tarkoitetulla ACL-ohjelmistolla.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  1. Luennot ja harjoitukset, yliopistonlehtori Kari Toiviainen ja sisäisen tarkastuksen asiantuntijat

  2. Pakolliset harjoitukset ja muut kurssinaikaiset suoritukset (50%).

  3. Tentti (50%), joka perustuu luentoihin ja luennoilla jaettavaan/erikseen ilmoitettavaan aineistoon ja oheiseen kirjallisuuteen.

  Kurssin kokonaispistemäärä on 100. Hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään vähintään 25 pisteen suoritus tentissä ja vähintään 25 pisteen suoritus pakollisissa harjoituksissa ja muissa suorituksissa.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  - Kontaktiopetus 48 h

  - Itsenäinen opiskelu 109 h

  - Tentti, 3 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  HOLOPAINEN, A. et al. (2013) Sisäinen tarkastus. ISBN 978-951-885-362-9

  Hall, James A. (2015) Information Technology Auditing 4 e. ISBN-13: 9781133949886 tai 3.e ISBN 978-0-538-46930-2.

  Saatavuus

  Kurssiesitteessä (syllabus) MyCourses-sivuilla erikseen ilmoitettava materiaali.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Tämä kurssi korvaa kurssin 22C00600 Sisäinen tarkastus ja ATK-avusteinen tarkastus.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Laskentatoimen perusteet, Kirjanpito, Tuloslaskenta, Tilintarkastus. Suositellaan kurssin suorittamista vasta laskentatoimen pääaineen muiden opintojen jälkeen tai maisteriopintojen ohella.