Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Tavoitteena on, että kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee asuinrakennusten suunnitteluun liittyvät periaatteet ja työvälineet, ja kykenee niitä soveltaen suunnittelemaan toimivan moniasuntoisen asuinrakennuksen tai asuntoryhmän yhteis-, apu- ja ulkotiloineen. Lisäksi hän tunnistaa asuntoarkkitehtuuriin liittyvät erityispiirteet ja kykenee niiden pohjalta kehittämään arkkitehtonista ilmaisuaan.

Laajuus: 5

Aikataulu: 08.01.2019 - 11.04.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Anne Tervo

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Hannu Huttunen, Anne Tervo

Kurssin yhteystiedot (voimassa 14.12.2018-21.12.2112):

Ks. MyCourses etusivu.

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi perustuu yksilöllisesti suoritettavaan suunnittelutyöhön, jossa sovelletaan kursseilla ARK-C2000 Rakennussuunnittelun luentokurssi ja ARK-C4502 Analyysikurssi saatuja oppeja ja välineitä. Suunnittelutehtävänä on pienehkö asuinrakennus tai asuinrakennusryhmä, joka työstetään ympäristöineen luonnos/alustava pääpiirustus -tasoisiksi.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssin sisältö esitetään tehtävänannossa, ks. Materiaalit. 

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opiskelija suunnittelee annetulle kohdealueelle asuinrakennuksen, asuintaloryhmän tai -korttelin aputiloineen ja ympäristöineen. Töitä ohjataan viikoittaisissa harjoituksissa (vähintään 80% läsnäolo). Lisäksi järjestetään kaksi välinäyttöä (läsnäolovelvollisuus molemmissa).

  Työt esitellään ja arvioidaan loppukritiikissä (läsnäolovelvollisuus). Arviointikriteereinä ovat suhde ympäristöön, kohdealueen käsittely, talotyyppi, asuntojen mitoitus ja toiminnalliset ratkaisu, massoittelu, julkisivut ja arkkitehtuuri, prosessi (aikataulussa pysyminen, edistyminen) ja esitystapa. 

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Arviointiperusteet (osa-arvosanat) esitetään arviointimatriisissa, ks. Materiaalit. 

  Tehtävänannossa kerrotaan loppuarvioinnin menetelmästä, ks. Materiaalit. 

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  -        Harjoitukset: 14 h

  -        Välinäytöt: 2 x 3 h = 6 h

  -        Loppukritiikki: 8 h

  -        Harjoitustyön itsenäinen työstäminen: 107 h

  -        Kokonaistyömäärä: 135 h

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kuormittavuuslaskelma esitetään tehtävänannossa, ks. Materiaalit. 

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Asuntosuunnittelun eväät -opas

  RT-kortisto

  Asuntosuunnittelua käsittelevät kirjallisuus- ja Internet-lähteet

  Arkkitehtuurijulkaisut

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Ks. Materliaalit 

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kahden ensimmäisen opintovuoden pakolliset opinnot Rakennusopin ja Arkkitehtuurin perusteiden professuureista. 

  ARK-C2000 Rakennussuunnittelun luentokurssi

  ARK-C4502 Analyysikurssi

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Viikkokohtainen aikataulu ml. välinäytöt ja loppupalautus löytyvät tehtävänannosta, ks Materiaalit.