Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kandidaattiseminaarin tavoitteena on, että opiskelija oppii:

 • hakemaan tieteellistä tietoa ja muodostamaan tutkimussuunnitelman
 • tuottamaan sisällöllisesti tasapainoisen tutkielman, joka rakentuu tutkimussuunnitelmassa esitetyn tutkimuskysymyksen/ -kysymysten varaan
 • työstämään tieteellistä tietoa tutkimussuunnitelman mukaisesti opinnäytteeksi, jossa on selkeä rakenne
 • raportoimaan opinnäytteensä tutkimustulokset tieteellisen esitystavan mukaisesti ml. oikeaoppinen viittaustekniikka
 • esittämään opinnäytteensä julkisesti ja esiintymään oman ammattialansa asiantuntijana
 • tieteellistä argumentaatiota arvioimalla muiden opiskelijoiden laatimia opinnäytetöitä
 • toteuttamaan itsenäisesti tutkielman ohjaan kanssa sovitussa aikataulussa

 

Laajuus: 10

Aikataulu: 07.01.2019 - 20.05.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Anne Tervo

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tiina Airaksinen, Ranja Hautamäki, Ranja Hautamäki, Hossam Hewidy, Hannu Huttunen, Tommy Lindgren, Tommy Lindgren, Meri Mannerla-Magnusson, Meri Mannerla-Magnusson, Varpu Mikola, Pauliina Perttuli, Anne Tervo, Helena Teräväinen, Kristo Vesikansa

Kurssin yhteystiedot (voimassa 03.12.2018-21.12.2112):

Arkkitehtuurin vastuuopettaja: Hannu Huttunen

Maisema-arkkitehtuurin vastuuopettaja: Ranja Hautamäki


Muut yhteystiedot löytyvät MyCoursen etusivulta. 

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluu opinnäytetyönä kandidaatintyö, joka laaditaan pääaineen alaan liittyvästä aiheesta. Halutessaan opiskelija voi sitoa opinnäytteensä SDG-tavoitteeseen.

  Kandidaatintyö tehdään Kandiseminaarissa, joka on 10 opintopisteen opintokokonaisuus.

  Kandiseminaariin kuuluvat seuraavat pakolliset osa-alueet: Kandidaatintyö ja osallistuminen loppuseminaariin (oman työn esittely ja opiskelijakollegan työn opponointi) sekä kirjoitus- ja puheviestintäopinnot ml. tekstipajassa tehtävä kypsyysnäyte. Lisäksi Kandiseminaariin kuuluu kandityön tekemistä tukevia vapaavalintaisia luentoja. 

  Lisätietoja ARTS:n opinnäytetyöohjeessa (Into > Taiteet ja suunnittelu > Kandidaatintyön tekeminen)

   

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kandidaatintyö: 

  - Opinnäytteen kirjallisen osan suositeltu laajuus on 15-30 tekstisivua (30 000-60 000 merkkiä). 

  -  Työssä tulee olla lähdeviitteet (ks. ohje Materiaaleista) ja lähdeluettelo. 

  - Lisäksi työn sisältöä tukevaa vapaavalintaista visuaalista materiaalia. Kuvalähteet merkitään lähdeluetteloon kirjallisten lähteiden jälkeen. 
Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Arviointi perustuu kandidaatintyöhön. Arvioinnissa käytetään arviointimatriisia, joka on nähtävissä kurssin MyCourses-sivustolla. 

   

   

 • Koskee tätä kurssikertaa:


  Kandityön arvioinnissa huomioidaan seuraavat osa-alueet: 

  (1) Tavoite ja aiheen rajaus, (2) Sisältö, aiheesta kirjoittaminen, (3) Rakenne, (4) Kieli, (5) Aineisto, (6) Viittaustekniikka, (7) Tulokset ja johtopäätökset, (8) Työn ulkoasu, (9) Seminaariesitys, (10) Opponointi ja (11) Prosentti. 

  Osa-alueet avataan tarkemmin Kandidaatintyön arviointilomakkeessa (ks. Mycourses, Materiaalit). 

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kokonaistyömäärä 270 h (10 op) jakautuu seuraavasti:

  - Kandidaatintyö (sisältäen ohjaus) 189 h = 7 op

  - Kirjoitus- ja puheviestinäopinnot 81 h = 3 op

   

   

   

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kuormittavuus: ks. Työmäärä toteutustavoittain.

  Kandidaatintyön etenemisen kannalta on oleellista, että työ aloitetaan heti aiheen valinnan jälkeen. 

  Työn kuormittavuutta voi laskea työstämällä tekstiä aktiivisesti koko seminaarin ajan ja valmistautumalla ohjaukseen

  Oman ajankäytön tueksi on laadittu kirjallisen työn välietapit (ks. Tarkennukset aikatauluun). 

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  MyCourses

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kieli- ja viestintäopinnot: 

  Opettajat jakavat oppimateriaalin opetustapahtumien yhteydessä. 

  Kirjallinen kandidaatintutkielma: 

  Oppimateriaali on tapauskohtaista (aihe, menetelmät) ja opiskelijan oletetaan etsivän kirjallisuutta itsenäisesti. 

  Ohjaajat auttavat tarvittaessa esim. sopivan menetelmäkirjallisuuden etsimisessä. 

  Kaikille suositeltava teos: Hirsjärvi, S., Remes, P. ja Sajavaara, P. (2008) Tutki ja kirjoita. 13. - 14. uud. painos. Helsinki: Tammi.Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  ARK.kand Kandidaatintyö ja seminaari

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ei esitietovaatimuksia.

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  WebOodi

   

  Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

  Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

   

  Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

  Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

   

 • Koskee tätä kurssikertaa:


SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi on poistunut opetustarjonnasta. Syksystä 2021 alkaen korvaava kurssi: "ARTS.ark.kand Arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin kandidaatintyö"

   

  Tekniikan alan ja arkkitehtuurin koulutusohjelmien yhteinen ruotsinkielinen kandidaattiseminaari järjestetään kerran lukukaudessa. Ruotsinkielinen seminaari (JOIN.sv.kand) toimii koulutusohjelmien suomenkielisten seminaarien aliopetustapahtumana. 

  Kielikeskuksen opintosuoritukset ovat voimassa kaksi peräkkäistä lukukautta. Ne voi korvata sopimalla osallistumisesta toisen ryhmän vastaavaan opetukseen; (todistetun) sairauden tai muun painavan henkilökohtaisen syyn takia (ei matka tai työ-/ opintokiireet) muista korvaamistavoista voidaan sopia. Vanhentuneet opintosuoritukset tehdään lähtökohtaisesti uudelleen eikä niitä korvata tehtävillä. Opiskelijat ovat itse velvollisia seuraamaan suoritusten vanhenemista ja varmistamaan näin, että Kandiseminaarin suoritusmerkintä voidaan antaa loppuseminaarin jälkeen.

   

 • Koskee tätä kurssikertaa:


Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:
  VKO 2 (7.-11.1.)
  Ohjaajan kontaktointi: sopiminen kandityön aiheesta ja ohjausaikataulusta

  VKO 3-4 (14.-25.1.)
  Tutkimussuunnitelman palautus (1-3 sivua): Työn tavoite ja rajaus, tutkimuskysymykset, tutkimusmenetelmät ja mahdollinen teoriapohja
  Huom. Uuden tutkimusmenetelmän (esim. haastattelu, kysely, kuva-analyysi) opetteluun on varattava aikaa. Kandidaatintyö ei tässä tapauksessa välttämättä pysy seitsemää opintopistettä vastaavan työmäärän rajoissa.

  VKO 5-9 (28.1-1.3.)
  Luonnosversio (n. 8-10 sivua + lähdeluettelo) 

  VKO 10-15 (4.3.-12.4.)        
  Ensimmäisen täyspitkä versio (kommentit ohjaajalta ja opponentilta) 

  VKO 16 (15.4-18.4.)
  Opponenttiparit tapaavat ja antavat palautetta töistä. 

  VKO 16-18 (15.4.-3.5.)  
  Lähes valmis kandityön.
  Ohjaaja antaa tämän version perustella viimeiset kommentit viimeistään 8.5.

  KANDIDAATINTYÖN PALAUTUS: 15.5.

  ARKKITEHTIEN JA MAISEMA-ARKKITEHTIEN YHTEINEN LOPPUSEMINAARI: 20.5.
     
  Nämä välietapit suositellaan laitettavaksi omaan kalenteriin vuoden alussa. Samalla kalenterista on hyvä varata noin 190 tuntia kirjallisen työn tekemiseen. 

  Omaa kiinnostuksenaihetta vastaavaan kirjalliseen aineistoon voi tutustua ennen Kandi-infoa. Työn aihe ja rajaus vahvistetaan ohjaajalla Kandi-infon jälkeen.