Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen sinulla on käsitys siitä, mitä on taide ja mikä on sen asema ja merkitys yhteiskunnassa. Tunnet taiteen erilaisia toimintatapoja ja sen tarjoamia mahdollisuuksia omassa luovassa työssäsi. Tunnet tämän päivän taiteen ilmiöitä ja osaat liittää ne taiteen ja muotoilun perinteeseen. Ymmärrät myös kuinka taide on historiansa aikana muovautunut ja muuttunut osana ihmisyhteisöjen toimintaa ja kulttuurin muita osa-alueita.

Laajuus: 7

Aikataulu: 07.01.2019 - 01.02.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Marja Nurminen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Antti Arkoma, Petteri Enroth, Kaisaleena Halinen, Petri Makkonen, Tuija Peltomaa, Sini Vihma

Kurssin yhteystiedot (voimassa 03.12.2018-21.12.2112):

2D, Petri Makkonen
makpet@mail.com

Vastuuopettaja, 3D Kaisaleena Halinen
kaisaleena.halinen@aalto.fi

4D Antti Arkoma
antti.arkoma@welho.com

Väri Sini Vihma
sini.vihma@aalto.fi

Estetiikka Petteri Enroth
petteri.j.enroth@gmail.com

Taidehistoria Tuija Peltomaa
tuija.peltomaa@aalto.fi

Kurssin tukihenkilöt:

Suunnittelija Nina Sjölund
Ajanvaraus Vihdan kautta
Yhteystiedot: nina.sjolund@aalto.fi, +358 50 380 6541

Harjoitusmestari Parsa Kamehkhosh
Sijainti: Otakaari 1 X, Espoo,
Yhteystiedot: parsa.kamehkhosh, +358 46 567 28 28

Harjoitusmestari Pentti Paavola
Sijainti: Otakaari 1 X, Espoo,
Yhteystiedot: pentti.paavola@aalto.fi, +358 50 5937526

Harjoitusmestari Roel Meijs Sijainti: Väre, Yhteystiedot: roel.meijs@aalto.fi, 050-597 4236


Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Lyhyitä kokeellisia harjoituksia taiteen eri muotoja ja toimintatapoja käyttäen. Taiteen kentän laajentuminen maalauksesta, piirtämisestä ja kuvanveistosta muun muassa käsite-, tila-, installaatio-, yhteisö- ja performanssitaiteeseen. Mikä määrittyy taiteeksi: taiteilijuus / käsityöläisyys, taide / taito, taideteos / artefakti, julkinen / yksityinen taide. Taiteen syntyyn vaikuttavat yhteiskunnalliset ja yksilölliset taustatekijät.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Katso tarkat tehtävät kurssin MyCourses työtilasta 2D, 3D, 4D, Väri,
  Taidehistoria ja Estetiikka. Kurssilla arvostelu hyväksytty / hylätty.
  Tämä on siksi, että opiskelijat uskaltaisivat tehdä lyhyitä kokeellisia harjoituksia pelkäämättä epäonnistumista. Kurssilla tuetaan riskien ottoa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi koostuu harjoitustöistä, kirjoitustehtävistä ja oman oppimisen arvioinnista.
  Tehtävälähtöinen ohjattu työskentely, luennot, vierailut, kritiikki- ja keskustelutilaisuudet. Yhteiset ekskursiot ja keskustelut. Harjoitustöissä vaihtelevat tekniikat (yksilö- ja pienryhmätyöskentely).
  Arvosteluperusteet: Opiskelijan henkilökohtainen edistyminen, aktiivinen osallistuminen sekä kyky ilmaista ja hyödyntää oppimaansa.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssilla on arvostelu hyväksytty / hylätty. Tämä on siksi, että opiskelijat uskaltaisivat tehdä lyhyitä kokeellisia harjoituksia pelkäämättä epäonnistumista. Kurssilla tuetaan riskien ottoa. Arvointimenetelmänä kurssissa käytetään vertaisarviontia, joka tarkoittaa sekä keskeneräisten että valmiiden teosten katselua yhdessä ja niistä puhumista. Opettaja arvioi teoksia yhteisissä kritiikkitilaisuuksissa sekä kaksinkeskeisesti.


  Yleiset suoritusperusteet

  • Opetus perustuu harjoitustöihin, luentoihin ja kritiikkeihin. Arviointi perustuu opiskelijan aktiivisuuteen, taidolliseen ja tiedolliseen edistymiseen sekä kykyyn ilmaista oppimaansa.
  • Opintojaksojen suorittaminen edellyttää vähintään 80 % läsnäoloa kurssilla ja annettujen tehtävien suorittamista opettajan antamaan määräaikaan mennessä.
  • Sairaudesta tai muusta vakavasta syystä johtuvasta poissaolosta pyydetään sähköpostitse ilmoittamaan ensisijaisesti sille opettajalle, jonka tunneilta on poissa (tai jos tämä ei ole tavoitettavissa kurssin vastuuopettajalle).
  • Yli 20 % poissaolo tai suoritusten viivästyminen tulee vaikuttamaan opintosuorituksen arvosanaan alentavasti ja johtaa ääritapauksessa suorituksen hylkäämiseen.
  •  80% tarkoittaa tällä kurssilla sitä, että jos olet enemmän kuin 2 ja puoli päivää pois learning by doing - tunneilta (piirustus, kuvanveisto, väri ja 4D), ota yhteyttä opettajiin jo kurssin aikana saadaksesi lisätehtäviä. (4 ja 5 tuntia on puoli päivää ja 6 ja 7 tuntia on koko päivä). Yli 40% poissaolo = Suoritus hylätään.
  •  80% taidehistoriassa tarkoittaa sitä, että oltuasi pois enemmän kuin yhdeltä luennolta, ota yhteyttä opettajaan saadaksesi korvaavia tehtäviä.
  •  80 % estetiikassa tarkoittaa sitä, että oltuasi pois enemmän kuin yhdeltä luennolta, ota yhteyttä opettajaan saadaksesi korvaavia tehtäviä.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Taidejakso 1 on neljän viikon kestoinen intensiivikurssi.

  Taide 4 op, estetiikka 1 op, taidehistoria 2 op

  Kontaktiopetus 132 h, itsenäinen työskentely 57 h

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  2D: Lähiopetus 25 t, itsenäinen työskentely 2 t
  3D: Lähiopetus 25 t, itsenäinen työskentely 2 t
  4D: Lähiopetus 25 t, itsenäinen työskentely 2 t
  Väri: Lähiopetus 25 t, itsenäinen työskentely 2 t
  Taidehistoria: 14 t, itsenäinen työskentely 40 t
  Estetiikka: 10 t, itsenäinen työskentely 17 t
  Taiteilijaesittelyt: 4 t
  Näyttelykäynti: 3 t
  Intro: 1t

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla käytettävä kirjallisuus ja muu oppimateriaali ilmoitetaan kurssin alussa ja se on (pääosin) saatavissa verkossa.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Taidejaksot 1, 2, 3 (Taide Nyt!, Havainto, Ajatus) korvaavat aikaisempien tutkintovaatimusten mukaisia yhteisiä taide- ja teoriaopintoja (Johdatus kuvan tekemiseen I, Tila ja muoto I, Väri ja havainto I, Taidehistoria, Estetiikan ja taiteenfilosofian perusteet sekä arkkitehtuurin opiskelijoille mm. Kuvataide 1, 2 ja Taidehistoria). Korvaavuudet neuvotellaan tapauskohtaisesti riippuen opiskelijan aikaisemmista taide- ja teoriaopintojen suorituksista. Opiskelijalle voidaan määrätä täydentäviä tehtäviä.

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Katso lukujärjestys kurssin MyCourses - tilasta

  Opetus alkaa aamuisin 9.15. Myös luennot alkavat vartin yli.
  Lounasajasta päätetään yhdessä ryhmien kesken silloin kun ryhmä
  työskentelee koko päivän.