Laajuus: 9

Aikataulu: 27.02.2019 - 05.04.2019

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa): 

Opettajat: Arja Karhumaa, Hanna Hakala


Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

IV (2018-20)

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa ja nimetä eri kirjoitusjärjestelmiä ja kertoa niiden historiasta
- kertoa ja keskustella typografian kulttuurihistoriasta
- tulkita typografisia kokeellisuuksia
- arvioida typografian kerronnallisia ominaisuuksia
- käsitellä kulttuurisia teemoja kielen, kirjoituksen ja typografian avulla

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

- Kieli, kirjoitus ja teksti visuaalisen viestinnän näkökulmasta
- Typografian kulttuuriset kontekstit
- Eri kirjoitusjärjestelmät
- Visuaalinen kirjoittaminen ja kokeellinen typografia
- Julkaisut/zinet
- Teemoina kulttuuriset ilmiöt

Kurssi on osin integroitu kurssiin LCA-1012 Integrated written skills 3 op

Tarkennukset kurssin sisältöön (koskee tätä kurssikertaa): 

Kurssin pääteemat

Typografia kulttuurisena ilmiönä

Erilaiset kirjoitusjärjestelmät

Typografian välineet, teknologiat ja konventiot

Kirjainmuotoilun alkeet


Pääprojekti, viikko 1-6 

Typografia kielissä ja kulttuur(e)issa 
Osa 1 – Esitelmä parityönä annetusta kirjoitusjärjestelmästä, valmis 7.3.
Osa 2 – Juliste+pienjulkaisu omana projektina, valmis kurssin päätteeksi


Pienemmät tehtävät 

Viikko 1: Pikataittotehtävä, luettava vs. epäluettava

Viikko 2: Kyrilliset logoversiot

Viikko 3–4: Kirjainmuotoilua


Viikkojen teemat

Viikko 1: Kieli, kirjoitus ja typografia

Viikko 2: Typografia ja kulttuuri(t)

Viikko 3: Kirjainmuoto ja väline

Viikko 4: Kirjainmuotoilusta

Viikko 5: Projektien läpikäyntiä

Viikko 6: Projektien viimeistely ja läpikäynti


Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssitehtävät, läsnäolo ja aktiivisuus. Hyväksytty suoritus edellyttää vähintään 80 % läsnäoloa ja tehtävien hyväksyttyä suorittamista. Kurssipalautteen antaminen on osa suoritusta.

Tarkennetut arviointiperusteet ja -menetelmät ja tutustuminen arviointiin (koskee tätä kurssikertaa): 

Arvosana 1–5.

- Ole läsnä kurssilla. Voit olla korkeintaan 11 tuntia poissa kurssilta. Poissaolojen määrä voi vaikuttaa arvosanaan. Ylimääräiset poissaolot voivat aiheuttaa sen, ettet läpäise kurssia. Ota heti yhteys opettajaan, jos näyttää siltä, että määrä ylittyy – etukäteen on mahdollista keskustella korvaavista tehtävistä.

- Kaikki kurssiohjelmaan kirjatut tehtävät ja niiden osat palautetaan ajoissa. Aikataulujen pettäminen voi aiheuttaa sen, ettet läpäise kurssia.

- Jos sairastut tai sinulla on muuta kysyttävää kurssin suorituksesta näiden ohjeiden mukaan, ota heti yhteyttä Arjaan tai Hannaan.

ARVIOINTI

50 % Projektin toteutus: perehtyminen, näkökulman rajaus, 
10 % Esitelmä: perehtyminen tehtävänannon osiin, esityksen selkeys ja johdonmukaisuus
10 % Pikataittotehtävä: palautettu ja perusteltu
10 % Kyrillinen logo: palautettu ja perusteltu
20 % Läsnäoloprosentti, aktiivisuus keskusteluissa ja kritiikeissä, valmius auttaa kanssaopiskelijoita kun mahdollista, aikataulujen pitäminen


Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelijan työtä yhteensä 243 h, josta
Kontaktiopetus: 54 h
Itsenäinen työskentely: 189 h

Tarkennettu kuormittavuuslaskelma (koskee tätä kurssikertaa): 

9 op merkitsee 243 h opiskelijan työtä, josta

54 h kontaktiopetusta + 189 h itsenäistä työskentelyä, josta laskennallisesti

 • 54 h omaksumista, valmistautumista ja kertaamista
 • 75 h annettujen tehtävien tekemistä
 • 60 h lukemista ja kirjoittamista

= n. 22,5 h omatoimista työtuntia viikossa, 12,5 tehtävien ja 10 h tekstien parissa.

Kurssiin on integroitu englannin kirjallisen ilmaisun kurssi (3 op), joten osa lukemisen ja kirjoittamisen osuudesta nivoutuu sen kanssa yhteen.


Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Oppimateriaali esitellään kurssiesitteessä.

Tarkennukset oppimateriaaliin (koskee tätä kurssikertaa): 

Kurssilla luettavat tekstit ja muu lähdekirjallisuus löytyy Mycourses-sivulta.

Korvaavuudet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi korvaa lukuvuosien 2017-18 tutkintovaatimusten kurssin DOM-C1017 Typografinen muotoilu III, 3 op

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodissa

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

 1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
 2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
 3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
 4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
 5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
 6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
 7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
 8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
 9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti kandidaattiohjelman visuaalisen viestinnän muotoilun pääaineopiskelijoille.

Kurssin aikataulu (koskee tätä kurssikertaa): 

Kurssin yksityiskohtainen aikataulu on Mycourses-sivulla.

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot