Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
- arvioida omaa oppimistaan ja kehitystään
- määritellä omia vahvuuksiaan ja ominaisuuksiaan suunnittelijana
- kertoa erilaisista visuaalisen viestinnän muotoilun kentän työskentelyolosuhteista ja praktiikoista
- paikantaa omat taitonsa, tietonsa ja vahvuutensa kentällä
- esitellä omaa tuotantoaan ja osaamistaan erilaisille yleisöille
- puolustaa omia valintojaan suunnittelijana

Laajuus: 3

Aikataulu: 03.12.2018 - 20.05.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Markus Joutsela, Tarja Nieminen, Penni Osipow

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Markus Joutsela, Arja Karhumaa, Tarja Nieminen, Penni Osipow

Kurssin yhteystiedot (voimassa 04.03.2019-21.12.2112):

markus.joutsela@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi sijoittuu koko kolmen vuoden opintojen ajalle. Sen tarkoitus on seurata opiskelijan omaa oppimista ja kehitystä sekä auttaa opiskelijaa hahmottamaan omaa paikkaansa visuaalisen viestinnän muotoilun laajalla kentällä. Kurssiin sisältyy vierailuja erilaisissa visuaalisen viestinnän muotoilun työpaikoissa. Opintojen aikana opiskelija kerää omia oppimiskokemuksiaan sekä töitään digitaaliselle alustalle. Hän arvioi omaa oppimistaan sekä suullisesti että kirjoittamalla. Joka vuosi opiskelija keskustelee omista töistään, kehityksestään ja suunnitelmistaan kahdessa eri tapaamisessa: tutoropettajan, vertaisryhmän sekä kentällä työskentelevän ammattilaisen kanssa.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  3. vuosikurssi 
  Kokonaisuuden hahmottaminen

  Syyslukukauden päätteeksi portfolioiden läpikäynti tutoropettajan kanssa. 

  Keväällä portfoliokatsaus muiden opettajien ja muutaman ulkopuolisen arvioitsijan kanssa. 
  Maanantai 20.5.2019 kello 9.15–15 


Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Portfolion kehittäminen, oman työskentelyn ja oppimisen arviointi. Kurssipalautteen antaminen on osa suoritusta.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opiskelijan työtä yhteensä 81 h, josta
  Kontaktiopetus: 48 h (jakaantuu kolmelle opintovuodelle)
  Itsenäinen työskentely: 33 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Oppimateriaali esitellään kurssiesitteessä.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  -