Credits: 10

Schedule: 29.01.2019 - 30.04.2019

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Samuli Aalto, responsible teacher of the course ELEC3015.kand
samuli.aalto@aalto.fi

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I - II, III - V 2018-2020 (syksy, kevät, kesä)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kandidaattiseminaarin tavoitteena on, että opiskelija oppii muodostamaan saamastaan aiheesta yhdessä ohjaajan kanssa mielekkään tutkimusongelman, hakemaan tämän ongelman ratkaisemiseksi tarvittavaa tieteellistä tietoa, oppii jäsentelemään/työstämään tieteellistä tietoa suunnitelmallisesti kirjalliseksi opinnäytteeksi ja raportoimaan opinnäytteensä tärkeimmät tutkimustulokset suullisesti tieteellisellä esiintymistyylillä.

Työelämävalmiuksia ja yhteistyökykyjä kehittävät tavoitteet: opiskelija ymmärtää oman työskentelynsä ja sanallisen viestintänsä vaikutuksen muun ryhmän toimintaan ja siten haluaa noudattaa ja/tai oppii noudattamaan yhteisiä määräaikoja ja kurssin toimintatapoja. Lisäksi opiskelijoita tuetaan tieteellisten vuorovaikutustaitojen kehittämisessä siten, että kurssin lopussa opiskelijan odotetaan suoriutuvan hyvin sekä kirjallista että suullisista opinnäytetöiden vertaisarvioinneista asiaankuuluvaa tyyliä noudattaen.

Kandidaattiseminaarin tavoitteena on kehittää tiedonhaun, tieteellisen ajattelun, tiedon jäsentämisen, kirjallisen ilmaisun ja viestinnän taitoja.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla laaditaan opinnäytetyö teknillistieteellistä ilmaisutyyliä käyttäen ja esitellään työn tulokset tieteellistä konferenssia muistuttavassa loppuseminaarissa sekä tutustutaan vertaistöihin osana seminaarityöskentelyä.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennoilla ja pienryhmissä on läsnäolovaatimus A) pakottavasta syystä voi olla poissa mutta poissaolo on korvattava lisätehtävällä, B) osasta luennoista ja pienryhmätyöskentelystä voi hakea vapautusta avausluennolla esiteltävien periaatteiden mukaisesti) ja lisäksi kurssin suorittamiseen kuuluvat tiedonhaun harjoitustehtävä, seminaarityöskentely kurssin aikana huipentuen loppuseminaariin, kandidaattityön laatiminen ja kypsyysnäytteen kirjoittaminen hyväksytysti sekä määräaikojen noudattaminen. Nämä kaikki osa-alueet vaikuttavat kurssin arviointiin ja niiden painoarvot on esitetty erillisellä Sähkötekniikan korkeakoulun hyväksymällä arviointilomakkeella ja -ohjeella, jotka löytyvät kurssin verkkosivulta avausluennon kohdalta. Kurssin arvosana määräytyy ohjaajan ja vastuuopettajan yhteisen arvion perusteella ja arvosana-asteikkona käytetään periaatetta 0-5.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

50 t kontaktiopetusta, 220 t itsenäistä opiskelua, noin 10 % pakollisia opetustapahtumia

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille, Ilkka Kauranen, Mikko Mustakallio, Virpi Palmgren, Espoo 2006.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin tlt.kand

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC3015.kand

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Vaadittavat opinnot (perustelut esitiedoille on esitetty kurssin verkkosivulla välilehdellä "Kurssin esitietovaatimukset")
Opiskelijalla tulisi olla suoritetuna vähintään 90 opintopistettä ennen kuin hän voi aloittaa kandidaattiseminaarin. Opintopisteistä 50-60 tulisi sijoittua perusopintoihin ja loppujen 30-40 opintopisteen tulisi sisältyä opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) mukaisiin pää- ja sivuaineen opintoihin.


Virallinen HOPS

Virallinen HOPS täytyy olla laadittuna ja kanslian
hyväksymä kandidaattitutkintoon saakka.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kieliluokka 1: suomi

Aallon kaikkien tekniikan alan koulutusohjelmien yhteinen ruotsinkielinen kandidaattiseminaari järjestetään kerran lukukaudessa. Ruotsinkielinen seminaari toimii koulutusohjelmien suomenkielisten seminaarien alaopetustapahtumana.

Lisätietoa: http://into.aalto.fi/display/svmasterelec/Kandidatseminarium+och+kandidatarbete

 

Description

Registration and further information