Credits: 5

Schedule: 01.03.2019 - 27.05.2019

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

IV-V 2018 – 2019, 2019 – 2020 (spring)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija ymmärtää satunnaisvektoreiden, satunnaisprosessien ja yleisesti käytettyjen jakaumien perusominaisuudet ja käsitteet ja osaa laskea keskeisimpiä tunnuslukuja erityyppisille satunnaismuuttujille ja -prosesseille ja määrittää niiden riippuvuussuhteita.

Opiskelija ymmärtää tehotiheysspektrin käytön signaalien mallinnuksessa ja analyysissä sekä optimisuotimien ja adaptiivisten suotimien perusominaisuudet ja käytön esim. kohinan poistossa ja signaalin ennustamisessa.

Opiskelija ymmärtää ilmaisun ja estimoinnin peruskäsitteet ja osaa verrata eri ilmaisustrategioiden ja estimointimenetelmien eroja.

Opiskelija osaa käyttää tietokonetta satunnaisvektoreiden ja -prosessien analyysissä.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Satunnaisvektoreiden, satunnaisprosessien ja jakaumien perusominaisuuksia, käsitteitä ja tunnuslukuja sekä riippuvuussuhteita, signaalien mallinnusta, analyysiä ja ennustamista.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, laskuharjoitukset, tietokoneharjoitukset, tentti. Tenttiin osallistumisen edellytyksenä voi olla harjoitusten hyväksytty suorittaminen.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, laskuharjoitukset, tietokoneharjoitukset ja tentti noin 40 h
Itsenäinen työskentely noin 93 h

yhteensä 133 h

Läsnäolo osassa lähiopetusta voi olla pakollista.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

ELEC-C5210 Satunnaisprosessit tietoliikenteessä

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-C5211

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Suositellaan perustaitoja matriisilaskennassa, matematiikkaohjelmistojen käytössä, todennäköisyys- ja tilastomatematiikassa ja kurssia ELEC-A7200 Signaalit ja järjestelmät tai vastaavia tietoja.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodissa

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kieliluokka 1: suomi

Description

Registration and further information