Credits: 10

Schedule: 08.01.2019 - 26.04.2019

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II (syksy 2017),III-IV (kevät 2018)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin jälkeen opiskelijalla on käytännön valmius teknistieteellisen raportin tiedonhakuun, laadintaan ja esittelyyn.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla perehdytään tieteelliseen kirjoittamiseen ja akateemisiin viestintätaitoihin. Kurssilla opetellaan tiedonhaun, tieteellisen ajattelun, tiedon jäsentämisen ja käsittelyn sekä ammatillisen kielenkäytön ja viestinnän taitoja. Kurssin aikana kirjoitetaan pääaineen alaan liittyvästä aiheesta kandidaatintyö, joka esitellään seminaaritilaisuudessa. Kurssin yhteydessä annetaan kypsyysnäyte (ENG3044.Kyps), mikä tapahtuu prosessimaisella kirjoitus- ja palautetyöskentelyllä kurssin yhteydessä.
Kurssi sisältää perehtymistä tutkimusviestintään, joka jakaantuu tieteellisen kirjoittamiseen, puheviestintään, osallistumiseen tekstipajaan ja osallistumiseen puhepajaan. Kurssi sisällön tarkemmista yksityiskohdista kerrotaan MyCourses-oppimisympäristössä.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, harjoitustehtävät, kandidaatintyö ja seminaari. Kurssilla on läsnäolovelvollisuus. Seminaarissa opiskelija esittelee oman kandidaatintyönsä ja opponoi toisen opiskelijan työtä.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kandidaatintyö ja seminaari -kurssin suorittaminen edellyttää kandidaatintyön tekemistä ja sen lisäksi osallistumista aloitustilaisuuteen, välinäyttöön ja töiden esittelyseminaariin sekä aktiivista osallistumista seminaarin luennoille ja työpajoihin. Tarvittaessa yksittäisiä kielikeskuksen ja/tai kirjaston luentoja voi kuunnella muiden tekniikan alan kandidaattiohjelmien vastaavilla kursseilla. Suoritukseen kuuluu myös kirjaston ohjeistamia harjoituksia. Kurssi sisältää osioita ja tehtäviä, jotka ovat osallistujalle pakollisia. Näistä ilmoitetaan tarkemmin MyCourses-oppimisympäristössä.
Kurssin työmäärä on noin 1/3 yhden lukukauden kokonaistyöajasta, josta n. 90% kandidaatintyön omakohtaista kirjoittamista.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoitetaan erikseen.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

KTA.kand, RYT.kand

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ENG3044.kand

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Vahvistettu HOPS. On suositeltavaa, että kurssille osallistutaan joko kolmannen opiskeluvuoden syksyllä tai keväällä.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi arvostellaan asteikolla 0-5, missä nolla on hylätty arvosana ja 1-5 ovat hyväksyttyjä arvosanoja.

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta.

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi toteutetaan kerran lukukaudessa. Kurssilla on pakollisia osioita, joihin osallistuminen ohjeistetaan erikseen.

Tutkintosääntö 8§: ”Opiskelija laatii kandidaatintyön koulusivistyskielellään pääaineen alaan liittyvästä aiheesta. Opiskelija, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla, voi kirjoittaa kandidaatintyönsä englanniksi. Opiskelija voi myös kandidaattiseminaarin vastuuopettajan suostumuksella perustellusta syystä laatia kandidaatintyönsä englannin kielellä. Kandidaatintyö on julkinen opinnäyte. Se on pidettävä nähtävissä korkeakoulussa”.

Tekniikan alan koulutusohjelmien yhteinen ruotsinkielinen kandidaattiseminaari järjestetään kerran lukukaudessa. Ruotsinkielinen seminaari toimii koulutusohjelmien suomenkielisten seminaarien alaopetustapahtumana.

Description

Registration and further information