Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa pohtia omia taideoppimiskokemuksiaan sekä taide- ja kasvatusnäkemyksiään

- alkaa luoda omaa taidepedagogista käyttöteoriaansa ja jäsentää käsitystään kuvataide-oppiaineen opettamisesta visuaalisena kulttuurikasvatuksena.

Laajuus: 2

Aikataulu: 05.02.2019 - 02.04.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Taneli Tuovinen, Henrika Ylirisku

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Taneli Tuovinen

Kurssin yhteystiedot (voimassa 04.02.2019-21.12.2112):

Kurssin paikkana ennakkotiedoista poiketen M140 Majakka.

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Didaktiikan kurssi antaa valmiuksia samanaikaisesti suoritettavaan Orientoivaan harjoitteluun. Harjoitteluun valmistaudutaan yksilö- ja ryhmäharjoituksilla. Luennoilla tutustutaan taideopetuksen suunnittelun perusteisiin ja käsitellään oppimisen ja opettamisen tavoitteita monipuolisesti.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Harjoittelu sisältää 3 vierailua valitussa Espoon
  kuvataidekoulun opetusryhmässä, vierailu ajat ovat arkena loppuiltapäivästä/
  alkuillasta. Harjoitteluparit, -paikat sekä ajat valitaan ensimmisellä KUDI 1
  tapaamiskerralla ti 5.2. (harjoittelut toteututaan viikkonjen 9 – 12 aikana)

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, ryhmätyöskentely, tuntisuunnitelma, suullinen ja kuvallis-kirjallinen harjoitteluraportti tai korvaava suoritusraportti. (+ 1 op essee Muunto-opiskelijoilla)

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Aktiivisuus tapaamissilla sekä annettujen tehtävien toteuttaminen ja esittely.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  • Kiilakoski T., Tomperi T. & Vuorikoski, M. (toim.)(2005) Kenen kasvatus? Kriittinen pedagogiikka ja toisinkasvatuksen mahdollisuus. Tampere: Vastapaino. Sivut 247–286.
  • Rusanen, S., Kuusela, M., Rintakorpi, K. & Torkki. K. (2014). Musta tuntuu punaiselta – Kuvataiteellinen toiminta varhaisiässä. Helsinki: Lasten Keskus.
  • Salminen, A. (2005). Pääjalkainen. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu. Sivut 52–63.
  • Wallin, K. (2000). Reggio Emilia ja lapsen sata kieltä. Helsinki: Lasten Keskus.

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information