Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija ymmärtää trauman käsitteen määritelmät taiteen ja terapian konteksteissa. Hän perehtyy nykytaiteen traumakulttuurisiin ilmiöihin sekä erilaisten terapeuttisten lähestymistapojen perusperiaatteisiin traumatutkimuksissa ja hoitomuodoissa.

Laajuus: 5

Aikataulu: 26.02.2019 - 21.05.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Riikka Haapalainen, Mimmu Rankanen

Kurssin yhteystiedot (voimassa 14.02.2019-21.12.2112):

Riikka Haapalainen

p. 050 4309951

riikka.haapalainen@aalto.fi


Mimmu Rankanen

mimmu.rankanen@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla käsitellään trauman käsitettä taidehistorian ja nykytaiteen sekä taideterapian näkökulmista. Trauma on viimeisen sadan vuoden aikana noussut merkittäväksi aiheeksi sekä taiteessa että ihmisen psyyken tutkimuksessa.

  Tavoitteena on integroida näiden alueiden tietämystä siten, että opiskelija saa välineitä aiheen työstämiseen ja ymmärtämiseen myös taidekasvatuksen konteksteissa.

  Kurssilla pohditaan, mitä tarkoittaa idea nykykulttuurista trauman kulttuurina. Muistamisen ja muistelemisen teemat ovat keskeisiä nykytaiteen traumakulttuurisia aiheita. Opiskelun aikana tutustutaan traumakulttuurisiin taiteen menetelmiin kuten omakuvaan, paikkasidonnaisuuteen, performanssiin ja valokuvaan. Taide-esimerkkien avulla paneudutaan siihen, millä tavoin henkilökohtaista tasoa käsittelemällä taideteos voi tuottaa julkisen, yhteisesti ymmärrettävän ja poliittisen tason.

  Trauman määritelmää avataan ihmisen psyyken, kehon ja kognitioiden näkökulmasta pohtimalla mitä trauma on, miten se syntyy ja ilmenee. Kurssilla käsitellään kehollisuutta, muistia ja tarinallisuutta taiteen lisäksi myös taidepsykologisesta näkökulmasta ja tutustutaan traumojen hoidossa käytettyihin menetelmiin. Itsenäisen taiteellisen oppimistehtävän lähtökohdaksi opiskelija valitsee jonkin kurssilla käsitellyn taideteoksen tai aihepiirin.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, kirjallisuuteen perehtyminen, luentopäiväkirja, itsenäinen taidetyöskentely ja teoksen esittely.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kontaktiopetus 40h, itsenäinen työskentely / ryhmätyö 95h.

PERUSTIETOJA

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information