Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tuntee erilaisia vuorovaikutustilanteita jäsenteleviä teorioita,

- osaa reflektoida ja kehittää omia toimintatapojaan taidekasvatuksellisissa vuorovaikutustilanteissa.

Laajuus: 3

Aikataulu: 19.02.2019 - 05.04.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Hanna Pulkkinen, Tiina Pusa

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Mimmu Rankanen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla käsitellään erilaisia vuorovaikutusilmiöitä ja -tilanteita teoriassa ja käytännössä taidekasvatuksen näkökulmasta. Kurssilla lisätään ymmärrystä opettajan, oppilaiden, oppilasryhmien ja kollegoiden välisistä vuorovaikutusilmiöistä, sekä pohditaan taidepohjaisten menetelmien mahdollisuuksia näissä tilanteissa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Hyväksytty/hylätty. Arviointi koostuu aktiivisesta osallistumisesta, itsearvioinnista, vertaisarvioinneista, arvioinnista vuorovaikutuksessa opettajan kanssa.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Oheinen kirjallisuus valikoiduin osin.

  Gerhard, S. (2007). Rakkaus ratkaisee. Helsinki: Edita.

  Hakkarainen, K., Lipponen, L. & Lonka, K. (2001). Tutkiva oppiminen. Järki, tunne ja kulttuuri oppimisen sytyttäjinä. Porvoo: WSOY.

  Keltikangas-Järvinen, L. (2006). Temperamentti ja koulumenestys. Helsinki: WSOY.

  Sinkkonen, J. & Kalland, M. (toim.) (2001). Varhaiset ihmissuhteet ja niiden häiriintyminen. Helsinki: WSOY.

  Niemistö, R. (1999). Ryhmän luovuus ja kehitysehdot. Helsingin yliopiston tutkimus- ja koulutuskeskus Palmenia. Helsinki: Palmenia-kustannus.

  Nuorisotutkimus (2)2011.

  Salmivalli, C. (2010). Koulukiusaamiseen puuttuminen. Jyväskylä: PS-Kustannus.

  Saloviita, T. (2007). Työrauha luokkaan. Jyväskylä: PS-Kustannus.

  Sava, I. & Vesanen-Laukkanen, V. (toim.) (2004). Taiteeksi tarinoitu oma elämä. Jyväskylä: PS-Kustannus.

  Toikka, K. & Toikka, P. (2006). Ratkaisuna ryhmätoiminta – välineenä vuorovaikutus. Löytöretki luoviin ryhmätoiminnan menetelmiin. Vantaan

  kaupunki, Urban II –yhteisöaloiteohjelma 2001–2006.

  Uusikylä, K. (2005). Luova koulu, rokote kouluviihtymättömyyteen. Teoksessa Karppinen, S., Ruokonen, I. & Uusikylä K. (toim.) (2005). Taidon ja t

  aiteen luova voima. Kirjoituksia 9–12 -vuotiaiden lasten taito- ja taidekasvatuksesta. Helsinki: Finn lectura.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information