Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on kehittää opiskelijan ymmärrystä tarve- ja käyttäjälähtöisestä kehittämisestä ja kykyä soveltaa sitä avoimien tuote- ja palvelukehityshaasteiden ratkaisemiseen.
Kurssin suoritettuaan opiskelija:

 • Tuntee käyttäjälähtöisen tuote- ja palvelusuunnittelun keskeiset käsitteet ja toimintatavat sekä osaa soveltaa niitä käytäntöön.
 • Osaa kerätä, koostaa ja yhdistää tietoa ongelmakentästä käyttäjien ja muiden sidosryhmien näkökulmista, sekä hyödyntää keräämäänsä tietoa kehitystyössään
 • Osaa arvioida ja testata ratkaisujen toimivuutta sekä käyttäjän/asiakkaan tarpeiden että toteutettavuuden kannalta prototyyppien avulla
 • Osaa viestiä tuote- ja palvelukehitysprojektin etenemisestä ja tuloksista

Laajuus: 5

Aikataulu: 11.01.2019 - 05.04.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Maria Clavert

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Suomi.

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssin sisältö noudattaa käyttäjäkeskeisen suunnittelun eri vaiheita. Kurssilla työskennellään menetelmin, jotka vahvistavat opiskelijoiden valmiuksia ratkoa monitahoisia ongelmia, toimia monialaisessa asiantuntijaryhmässä sekä soveltaa iteratiivisia suunnittelumenetelmiä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi suoritetaan projektimuotoisena ryhmätyönä. Ryhmien tulee määritellä ja rajata ongelma käsiteltävästä teema-alueesta, löytää siihen ratkaisuvaihtoehtoja ja analysoida ja testata niitä. Ryhmän tulee testata ideoitaan prototyyppien avulla ja kehittää niitä kerätyn palautteen perusteella. Kurssi arvostellaan useiden osasuoritusten perusteella. Arvosana määrittyy ryhmäkohtaisena. Tarvittaessa yksittäisen ryhmänjäsenen arvosana voi perustellusta syystä poiketa ryhmäkohtaisesta arvosanasta. Tarkemmat arvosteluperiaatteet julkaistaan kurssin MyCourses-sivuilla.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot ja työpajat n. 40-50 h, ryhmätyö n. 80-90 h.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  SCI-C1000 SCI-projektikurssi 10 op.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Yhteensä vähintään 95 opintopistettä kandidaattiohjelman perus- ja pääaineopinnoista suoritettuna.