Credits: 4

Schedule: 09.01.2019 - 27.02.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Eeva Anttila

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III-IV

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tavoitteena on, että opiskelija tuntee tärkeimmät ihmisen olemukseen, kehitykseen ja oppimiseen liittyvät filosofiset ja psykologiset käsitykset ja teoriat, kykenee keskustelemaan erilaisista käsityksistä sekä sanallistamaan omaa taidepedagogista ajatteluaan näiden käsitysten pohjalta. Jaksolla tutustutaan eräisiin kasvatus- ja kehityspsykologisiin teorioihin, erilaisiin ihmis- ja oppimiskäsityksiin sekä oppimistyyleihin, sekä pohditaan oppimista yksilön ja yhteisön näkökulmasta. Jaksolla käsitellään myös taiteen merkitystä ihmisen kasvulle ja kehitykselle sekä taiteen oppimiseen ja opettamiseen liittyvää problematiikkaa. 

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla tutustutaan eräisiin kasvatus- ja kehityspsykologisiin teorioihin, erilaisiin ihmis- ja oppimiskäsityksiin sekä oppimistyyleihin, sekä pohditaan oppimista yksilön ja yhteisön näkökulmasta. Jaksolla käsitellään myös taiteen merkitystä ihmisen kasvulle ja kehitykselle sekä taiteen oppimiseen ja opettamiseen liittyvää problematiikkaa. Jakso toteutetaan yhteistyössä Teatterikorkeakoulun ja Sibelius-Akatemian kanssa.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kronqvist, E. & Pulkkinen, M. 2007. Kehityspsykologia: Matkalla muutokseen. Helsinki: WSOY

Rauhala, L. 1983. Ihmiskäsitys ihmistyössä. Helsinki: Gaudeamus

Siljander, P. 2014. Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen. Helsinki: Otava

Tynjälä, P.1999. Oppiminen tiedon rakentamisena: konstruktivistisen oppimiskäsityksen perusteita. Helsinki: Kirjayhtymä

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kasvatus, kehitys ja oppiminen 4 op.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

 1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
 2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
 3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
 4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
 5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
 6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
 7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
 8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
 9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Vaihtoehtoinen suoritustapa:

Kurssi voidaan suorittaa myös kirjatenttinä suorittamalla Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun yleisinä tenttipäivinä seuraavat teokset:

 • Kronqvist, E. & Pulkkinen, M. 2007. Kehityspsykologia: Matkalla muutokseen. Helsinki: WSOY
 • Rauhala, L. 1983. Ihmiskäsitys ihmistyössä. Helsinki: Gaudeamus
 • Siljander, P. 2014. Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen. Helsinki: Otava
 • Tynjälä, P.1999. Oppiminen tiedon rakentamisena: konstruktivistisen oppimiskäsityksen perusteita. Helsinki: Kirjayhtymä

Description

Registration and further information