Credits: 5

Schedule: 24.09.2018 - 31.12.2018

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Harjoittelukoulujen opettajat

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

II

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa suunnitella ja valmistella sekä toteuttaa ja arvioida oppitunteja
  • ymmärtää kuvataiteen merkityksen oppilaille ja kouluelämän arjessa, tunnistaa oppilaiden toimintaan ja oppimiseen vaikuttavia tekijöitä ja osaa toimia vuorovaikutteisesti oppilaiden lähtökohdat huomioiden
  • ymmärtää huolellisen valmistautumisen merkityksen ja suhtautuu opetustilanteisiin tavoitteellisesti ja kokonaisvaltaisesti
  • kykenee reflektoimaan yhdessä muiden kanssa oman opettajuutensa kehittymistä ja saa iloa ja varmuutta toimintaansa kuvataideopettajana

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Perusharjoittelussa opiskelija valmistelee ja pitää harjoitustunteja tavallisesti kahdelle eri ryhmälle peruskoulussa ja/tai lukiossa. Tuntien pitoa edeltävät ohjauskeskustelut ja oppitunteihin valmistautuminen, oppituntien päätteeksi pidetään yhteiset arviointikeskustelut. Opiskelija tekee valmistelutyötä ja opettaa osittain tai kokonaan harjoittelijaparin kanssa (oman aineen opiskelija). Opiskelija seuraa oppitunteja, joihin sisältyvät omien tuntien pohjatunnit ja osallistuu kuuntelemiensa harjoitustuntien arviointikeskusteluihin. Tähän sisältyy opiskelijan valinnan mukaan myös muiden oppiaineiden tuntien seurantaa. Opiskelija osallistuu aktiivisestiharjoittelun sisältöihin liittyviin kuvataiteen ryhmänohjauksiin. Opiskelija osallistuu Koulu yhteisönä –kokonaisuuteen, joko yhdessä eri aineiden harjoittelijoiden kanssa (harjoittelukoulut) tai itse suunniteltavan, harjoittelun ohjaajan kanssa sovittavan ohjelman mukaisesti (kenttäkoulut). Koulu yhteisönä -kokonaisuudessa käsitellään kouluun, harjoitteluun ja opettajan työhön liittyviä yleisiä asioita. Harjoittelun aikana opiskelija kerää materiaalia omaan opettajaportfolioonsa.Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojakson toteutuksesta vastaa Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Harjoittelukoulun opetussuunnitelma ja kurssikuvaukset www.vink.helsinki.fi ja www.norssi.helsinki.fi/

Syrjäläinen E. & Jyrhämä R. & Haverinen L. 2004. Praktikumikäsikirja. Helsinki: Studia Pædagogica 33. Saatavilla verkossa http://www.helsinki.fi/behav/praktikumikasikirja/etusivu.htm

Oheiskirjallisuus

  • Suvanto, T., Töyssy, S., Vartiainen, L. & Viitanen, P. (2004). Kuvan tekijä – taide ja visuaalinen maailma. Porvoo: WSOY.
  • Töyssy, S., Vartiainen, L. & Viitanen, P. (1999). Kuvataide – visuaalisen kulttuurin käsikirja. Porvoo: WSOY.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=TAI-C1005

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojakso arvioidaan asteikolla: hyväksytty-täydennettävä-hylätty. Arviointi kohdistuu osaamistavoitteissa kuvattuihin kohtiin. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota myös opiskelijan sitoutumiseen ja aktiivisuuteen. Täydentämis- tai hylkäämistapauksessa sovelletaan Helsingin  yliopiston normaalikoulujen ja opettajankoulutuslaitoksen laatimaa toimintaohjetta.

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Description

Registration and further information