Credits: 6

Schedule: 18.02.2019 - 11.04.2019

Contact information for the course (applies in this implementation): 

virpi.nasanen@hanken.fi

Details on the course content (applies in this implementation): 

Osaamistavoitteet
Opiskelija ymmärtää sekä B-to-B että B-to-C palvelujen markkinoinnin erityispiirteet ja tuntee asiakkaan käyttäytymiseen, laatukokemukseen, arvoajurit, asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat tekijät ja palvelujen markkinoinnin kilpailukeinot. Opiskelija osaa käyttää yleisimpiä palvelujen kehittämisen työkaluja ja tutkia palvelun laatua ja asiakastyytyväisyyttä.

Työmäärä toteutustavoittain
1  Aloitusluento 4 h, kurssin lopetusluento 4 h
2. Harjoitustehtävät: ryhmätyöt ja itseopiskelu 149 h
3. Tentti 3 h

Kurssi perustuu aloitusluennon ja loppuseminaarin lisäksi itseopiskeluun sekä ryhmätyöskentelyyn.

Kurssi toteutetaan verkkopainotteisena opetuksena. Opiskelijalta edellytetään läsnäoloa Otaniemen kampuksella (Espoo) kurssin aloitus- ja lopetusluennolla sekä tenttitilaisuudessa. 

Aloitusluennolla käydään läpi kurssin ohjelma, tehtävien suorittaminen, ryhmätyöskentely ja muut käytännön asiat sekä muutamia kirjan kappaleita.  Ryhmätyöskentely voi olla etätyöskentelyä tai ryhmän jäsenet voivat tavata toisiaan henkilökohtaisesti. Kurssia ei siis voi suorittaa kokonaan verkko-opintoina. Lopetusluennolla kerrataan kurssia ja käsitellään viimeinen kurssitehtävä.

Kurssikirja on erittäin tärkeä itseopiskelussa ja kirja olisi hyvä olla käytössä heti kurssin aloitusluennolla.

Sisältö
Kurssin aineistot ja harjoitustyöt avaavat opiskelijalle uusia näkökulmia palveluista ja niiden markkinoinnista. Kurssin lähtökohtana on se, että palvelut eivät rajoitu pelkästään perinteisiin palvelualoihin vaan ne tulisi ymmärtää osana eri toimialojen kokonaisvaltaista arvontuotantoa. Temaattisesti kurssin sisältö voidaan jakaa kolmeen osaan: 1) erilaisten kuluttajapalveluiden markkinointi ja kehittäminen, 2) monimutkaisten yrityspalveluiden markkinointi ja yhteisluonti, 3) palvelulogiikan yleistyminen liiketoiminnassa ja liiketoimintamallien palveluistuminen.

Oppimateriaali
1. Zeithaml, V. & Bitner, M. & Gremler, D (2009 tai uudempi painos) Services Marketing: Integrating Customer Focus Across the Firm - First European Edition ISBN 0-07-124496-4 
2. Opettajan ilmoittama materiaali.

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

Opetusaika ja -salit:

18.2.- 11.4.2019

Kurssi alkaa maanantaina 18.2.2019 klo 16.45-20.00 aloitusluennolla
Paikka: Deloitte -sali (U119), Kandidaattikeskus -rakennus, Katuosoite: Otakaari 1, Espoo
Aloitusluennolla käydään läpi kurssin suorittaminen ja ryhmätöiden järjestely sekä kirjan alkukappaleita

Kurssi päättyy to 11.4.2019 klo 16.45-20.00 loppuseminaariin.
Paikka: Deloitte -sali (U119), Kandidaattikeskus -rakennus, Katuosoite: Otakaari 1, Espoo
Lopetusluennolla kerrataan kurssin asioita ja valmistaudutaan tenttiin sekä esitellään viimeinen ryhmätyö

Opetuksen paikka
Luennot ja tentit pidetään Otaniemen kampuksella, Espoo. Muu opiskelu itsenäisesti verkossa opiskellen.

Tentti
Kurssin tentti pidetään keskiviikkona 17.4.2019 klo 16.00-19.00
1. uusintatentti keskiviikko 22.5.2019 klo 16.00-19.00
2. uusintatentti tiistaina 25.6.2019 klo 16.00-19.00

Tentit järjestetään Avoimen yliopiston tenttitilaisuuksissa

Arvostelu

Harjoitustehtävät: 50% 
Lopputentti: 50% 


Description

Registration and further information