Credits: 3

Schedule: 22.03.2019 - 17.05.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Inkeri Lehtimaja

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennoidaan tarvittaessa.

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Suoritettuaan kurssin jatko-opiskelija osaa hyödyntää prosessikirjoittamista osana tutkimustyötään. Hän kykenee muokkaamaan tekstiään laadukkaammaksi saamansa palautteen ja itsereflektion avulla sekä osaa opponoida muiden kirjoittamia tieteellisiä tekstejä ja antaa niihin kehittämispalautetta. Hän tunnistaa, kuinka kirjoitetaan analyyttistä, argumentoivaa ja johdonmukaisesti jäsenneltyä tutkimusalansa tekstiä. Hän hallitsee selkeän, tiiviin, havainnollisen ja oikeakielisen asiatyylin.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Perinteiset väitöskirjamuodot (monografia, essee- ja artikkeliväitöskirja). Tutkimuksellinen syvälukutaito ja tieteellinen kirjoittaminen osana tutkimustyötä; tieteellisen tekstin erityis- ja ominaispiirteet (oleelliset rakennekysymykset, lähteiden käyttö ja referointi sekä viittauskäytänteet, argumentoinnin kielelliset keinot, käsitteiden määrittely); tekstin- ja kielenhuollon keskeisimmät asiat (kappale-, virke- ja lauserakenteet, viittaussuhteet, oikeinkirjoitusasiat); taidelähtöisen tutkimuksen haasteet kirjoittamiselle, tieteen yleistajuistaminen; väitöskirjatiedote.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähiopetus harjoituksineen, oman tekstin kirjoittaminen (noin kymmenen sivua + alustava sisällysluettelo + alustava lähdeluettelo) ja sen muokkaaminen vertais- ja ohjaajapalautteen pohjalta sekä kahden muun tekstin opponointi ja kommentointi tekstipajassa. Kurssilla edellytetään säännöllistä läsnäoloa (80 %:n läsnäolovelvoite) ja aktiivista osallistumista asioiden käsittelyyn. Kurssin päättösuoritus: opponoivat tutkimusviestinnälliset loppuraportit (2 kpl)

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähiopetus ja tuntiharjoitukset 24 t + tekstipajatyöskentely 8 t + itsenäinen työskentely ja opponoivat tutkimusviestinnälliset loppuraportit (2 kpl) 49 t.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hirsjärvi, Sirkka & Remes, Pirkko & Sajavaara, Paula 2016. Tutki ja kirjoita. 21. painos. Helsinki: Tammi.

Kniivilä, Sonja & Lindblom-Ylänne, Sari & Mäntynen, Anne 2017 (2012, 2007]. Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. 3. painos. Tallinna: Gaudeamus. Candy, Linda 2006. Practice Based Research. A Guide. Sydney: University of Technology. http://www.creativityandcognition.com/resources/PBR%20Guide-1.1-2006.pdf Houessou, Jaana 2010. Teoksen synty. Kuvataiteellista prosessia sanallistamassa. Väitöskirja. Helsinki: Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu. Uimonen, Laura 2010. Taidetta suunnitteluun. Kaupunkisuunnitteluun kohdistuvat taidetoiveet suomalaisten julkisen kaupunkitilan taideteoshankkeiden näkökulmasta. Väitöskirja. Helsinki: Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu. Muita artikkeleita ja julkaisuja opettajan ohjauksen mukaan.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LCA-7002

CEFR level (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

C2 tai yli (kurssi on tarkoitettu tutkimustaan kirjoittaville jatko-opiskelijoille).

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Osallistujan tulee olla jatko-opiskelija.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty/hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Weboodissa

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on tarkoitettu tohtorintutkintoa suorittaville. Kurssille otetaan enintään 20 jatko-opiskelijaa.

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Description

Registration and further information