Credits: 6

Schedule: 11.08.2020 - 03.09.2020

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Kurssin vetäjä Marketta Majapuro, FT yliopistonlehtori 
marketta.majapuro@aalto.fi

Yleisiä, kaikkia koskevia kysymyksiä kannattaa esittää MyCoursesin etusivun keskustelualueella.

Details on the course content (applies in this implementation): 

Kurssilla perehdytään erityyppisiin projekteihin sekä niiden suunnitteluun, hallintaan ja johtamiseen. Keskeisiä sisältöjä ovat muun muassa projekteihin liittyvien tehtävien tunnistaminen, tavoitteiden asettaminen sekä projektin onnistumisen edellytykset ja haasteiden hallinta. 

Kurssi kehittää ongelmanratkaisu- ja argumentointitaitoja sekä sidosryhmäsuhteiden hoitamiseen liittyviä taitoja. Lisäksi kurssi perehdyttää tiimityötaitoihin ja projektinhallinnan digitaalisiin työkaluihin ja virtuaaliseen yhdessä työskentelyyn. Kurssilla opitaan ymmärtämään myös niitä viestinnällisiä, inhimillisen vuorovaikutuksen ja sosiaalisen kanssakäymisen tekijöitä, jotka vaikuttavat sekä projektien lopputuloksiin että jokaiseen viestintätilanteeseen.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuasi 

- ymmärrät projektinhallinnan perusosaamisen merkityksen osana yrityksen liiketoiminnan päämäärien saavuttamista
- hahmotat projektityöskentelyn ongelmanratkaisutilanteena, jossa pyritään tunnistamaan asiakasyrityksen ongelma ja luomaan siihen perusteltu ratkaisu
- tunnistat projektien elinkaaren päävaiheet toteutusta edeltävistä valinnoista projektin organisointiin, toteutukseen ja onnistumisen arviointiin
- osaat viestiä projektien eri sidosryhmille tilanteittain vakuuttavasti sekä kirjallisesti että suullisestiosaat suunnitella ja hallita sekä omaa että projektien ajankäyttöä tehokkaasti.

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

Kurssi suoritetaan viikoittain palautettavina tehtävinä. Niistä 60 prosenttia on yksilötehtäviä ja 40 prosenttia tiimitehtäviä.

Projektinhallinnan testi (yksilötehtävä, 10 %) 
Projektin käynnistäminen (tiimitehtävä, 15 %)
Taustatutkimus 1 ja 2 (yhteensä 30 %) 
- Tiedonhaku digitaalisen palvelun kehittämiseksi ja kehitysehdotusten muotoilu
- Ehdotusten arviointi projektin toteutuksen näkökulmasta
Taustatutkimuksen 1 ja 2 tulosten suullinen esittely (yksilötehtävä, 20 %)
Projektiraportti (tiimitehtävä, 25 %)


Details on calculating the workload (applies in this implementation): 

Kurssin laajuus on 6 opintopistettä, joka vastaa 160 tunnin työpanosta.

Details on the course materials (applies in this implementation): 

Kurssin useissa tehtävissä käytetään teosta 

Artto, K., Martinsuo, M., & Kujala, J. (2008). Projektiliiketoiminta. 2. painos. Helsinki: WSOY.
http://pbgroup.aalto.fi/en/the_book_and_the_glossary/projektiliiketoiminta.pdf

Additional information for the course (applies in this implementation): 

Kurssilla tehdään projektityö, jossa tunnistetaan projektimahdollisuus valittavalla toimialalla (kauppa, pankki, terveys, liikenne) ja tiimeittäin valittavassa yrityksessä. Projektimahdollisuuden tulee liittyä valitun yrityksen digitaalisen palvelun kehittämiseen tai uuden digitaalisen palvelun luomiseen

Itseohjautuvat tiimit

Kurssin perustana ovat itseohjautuvat tiimit, joissa jokainen on johtaja itselleen ja muille. Oma roolini kurssin vetäjänä on valmentaja, esimerkkien kertoja ja sparraaja – ei luennoitsija. Osallistun kuitenkin mahdollisimman paljon tiimien virtuaalipalavereihin, jotta kaikilla on hyvä kokonaiskäsitys tavoitteista ja tehtävistä. Itseohjautuvat tiimit eivät niinkään liity koronavirukseen vaan kurssin luonteeseen vuorovaikutustaitojen ja projektinhallinnan kontekstissa.

Liiketoimintaympäristössä itseohjautuvuus liitetään usein laatuun ja tuottavuuteen ja sitä kautta kilpailuetuun. Esimerkiksi lean-ajattelussa korostetaan paitsi asiakassuuntautuneisuutta myös luottamusta tiimien toimintaan sekä tehokkuutta ja nopeutta. 

Tutkimusten mukaan itseohjautuvuus tiimeissä lisää jäsenten osallistumista (Hoch 2014) sekä parempaa sitoutumista ja suurempaa motivaatiota työskentelyyn (Magpili & Pazos 2018). Silloin myös ongelmanratkaisutilanteissa korostuvat avoimuus, läpinäkyvyys ja luottamus.

Lähteet:

Hoch, J. E. (2014). Shared leadership, diversity, and information sharing in teams. Journal of Managerial Psychology, 29(5), 541–564.
Magpili, N. C., & Pazos, P. (2018). Self-Managing Team Performance: A Systematic Review of Multilevel Input Factors. Small Group Research, 49(1), 3–33.

Description

Registration and further information