Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Laajuus: 6

Aikataulu: 11.08.2020 - 03.09.2020

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Marketta Majapuro

Kurssin yhteystiedot (voimassa 04.06.2020-21.12.2112):

Kurssin vetäjä Marketta Majapuro, FT yliopistonlehtori 
marketta.majapuro@aalto.fi

Yleisiä, kaikkia koskevia kysymyksiä kannattaa esittää MyCoursesin etusivun keskustelualueella.

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssilla perehdytään erityyppisiin projekteihin sekä niiden suunnitteluun, hallintaan ja johtamiseen. Keskeisiä sisältöjä ovat muun muassa projekteihin liittyvien tehtävien tunnistaminen, tavoitteiden asettaminen sekä projektin onnistumisen edellytykset ja haasteiden hallinta. 

  Kurssi kehittää ongelmanratkaisu- ja argumentointitaitoja sekä sidosryhmäsuhteiden hoitamiseen liittyviä taitoja. Lisäksi kurssi perehdyttää tiimityötaitoihin ja projektinhallinnan digitaalisiin työkaluihin ja virtuaaliseen yhdessä työskentelyyn. Kurssilla opitaan ymmärtämään myös niitä viestinnällisiä, inhimillisen vuorovaikutuksen ja sosiaalisen kanssakäymisen tekijöitä, jotka vaikuttavat sekä projektien lopputuloksiin että jokaiseen viestintätilanteeseen.

  Osaamistavoitteet

  Kurssin suoritettuasi 

  - ymmärrät projektinhallinnan perusosaamisen merkityksen osana yrityksen liiketoiminnan päämäärien saavuttamista
  - hahmotat projektityöskentelyn ongelmanratkaisutilanteena, jossa pyritään tunnistamaan asiakasyrityksen ongelma ja luomaan siihen perusteltu ratkaisu
  - tunnistat projektien elinkaaren päävaiheet toteutusta edeltävistä valinnoista projektin organisointiin, toteutukseen ja onnistumisen arviointiin
  - osaat viestiä projektien eri sidosryhmille tilanteittain vakuuttavasti sekä kirjallisesti että suullisestiosaat suunnitella ja hallita sekä omaa että projektien ajankäyttöä tehokkaasti.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi suoritetaan viikoittain palautettavina tehtävinä. Niistä 60 prosenttia on yksilötehtäviä ja 40 prosenttia tiimitehtäviä.

  Projektinhallinnan testi (yksilötehtävä, 10 %) 
  Projektin käynnistäminen (tiimitehtävä, 15 %)
  Taustatutkimus 1 ja 2 (yhteensä 30 %) 
  - Tiedonhaku digitaalisen palvelun kehittämiseksi ja kehitysehdotusten muotoilu
  - Ehdotusten arviointi projektin toteutuksen näkökulmasta
  Taustatutkimuksen 1 ja 2 tulosten suullinen esittely (yksilötehtävä, 50 %)
  Vertaispalaute (yksilötehtävä, 5 %)
  Projektiraportti (tiimitehtävä, 25 %)


Työmäärä toteutustavoittain
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssin laajuus on 6 opintopistettä, joka vastaa 160 tunnin työpanosta.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali

LISÄTIETOJA

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot