Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin tarkoituksena on oppia yritysten ja muiden organisaatioiden johtamisen peruskäsitteet, ymmärtää kunkin johtamisen aihealueen perusteet ja oppia, miten johtamista voidaan soveltaa käytännössä. Kurssin jälkeen opiskelijat
1) tuntevat päätöksenteon mallit ja keskeisimmät johtajuuden tyylit ja muodot
2) ymmärtävät ihmisten persoonallisuuden, motivaation ja asenteiden roolin organisaatioiden toiminnassa
3) tuntevat tehokkaan organisoinnin periaatteet
4) tuntevat ryhmä- ja tiimityön organisoinnin perusteet ja osaavat analysoida tiimityön toimintaa ja tuloksellisuutta
5) tuntevat strategian luomisen ja jalkauttamisen keskeiset piirteet ja osaavat käyttää keskeisiä työkaluja
6) ymmärtävät muutoksen johtamisen ja toimialamurrosten keskeisiä haasteita organisaatioiden toiminnalle

Laajuus: 6

Aikataulu: 18.01.2021 - 25.02.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Olli-Pekka Kauppila, Samuli Patala

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Olli-Pekka Kauppila, Samuli Patala

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Organisaatiot ovat toiminnan perusyksikkö synnymme, opiskelemme, teemme töitä ja vietämme vapaa-aikaa erilaisissa organisaatioissa. Organisaatiot syntyvät, koska yksilöt eivät kykene saavuttamaan erilaisia tavoitteita yksin. Vastaavasti yksilöiden ja ryhmien toiminta selittävät organisaatioiden toimintaa ja menestystä. Organisaatioiden johtaminen ja tehokkaiden organisaatioiden kehittäminen on erittäin haastavaa. Johtaminen on organisaatioissa tapahtuvaa toimintaa, jonka tavoitteena on tukea organisaation päämäärien saavuttamista yhdessä muiden kanssa sisäisten ryhmittymien sekä kilpailun ja ympäristön muutoksen ristipaineessa. Johtamisen perusteet -kurssi antaa opiskelijoille ymmärryksen johtamisen peruskysymyksistä ja opastaa keskeisten analyysityökalujen käytössä. Luentojen teemoja ovat mm. persoonallisuus ja motivaatio, tiimityö, henkilöstöjohtaminen, strategian suunnittelu ja jalkauttaminen ja muutoksen hallinta. Käsittelemme liikkeenjohdon uusimmat trendit ja suuntaukset, ja pohdimme kuinka yrityksen liiketoimintaympäristö mahdollistaa ja rajoittaa toimintaa. Vierailijat ja luentotehtävät valottavat kurssin sisältöjä eri näkökulmista.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  1. Luennot 36 h. Luennot jäsentävät kunkin opetustapahtuman teemaa, ja yhdistävät niitä ajankohtaisiin käytännön esimerkkeihin. Kurssin vierailijat havainnollistavat esimerkein alan keskeisiä käytännön haasteita ja myös ammatillisia mahdollisuuksia. Kurssilla opiskellaan myös harjoitustöiden avulla liiketoiminnan suunnittelussa ja johtamisessa tarvittavia taitoja. Osallistuminen luennoille on erittäin suositeltavaa.
  2. Ryhmätyöt (30 % arvosanasta)
  3. Yksin tehtävät harjoitukset (30 % arvosanasta)
  4. Tentti (40 % arvosanasta).

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Osallistuminen luennoille 36 h
  Valmistautuminen luennoille 24 h
  Ryhmätyö ja tehtävät 63 h
  Tenttiin valmistautuminen 34 h
  Tentti 3 h
  Yhteensä 160 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssikirja Chuck Williams: MGMT 9th edition, Cengage. Kurssikirjan lisäksi verkkosivuilla jaettava materiaali.

  Saatavuus

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ei ennakkovaatimuksia

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information