Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin käytyään opiskelija:

 • Hahmottaa, mikä on laskentatoimen rooli yrityksissä ja yhteiskunnassa.
 • Osaa selittää, miksi tilinpäätösraportoinnilla on merkitystä.
 • Ymmärtää, mitkä ovat tilinpäätösraportoinnin keskeiset käsitteet ja tyypilliset liiketapahtumat.
 • Osaa analysoida liiketapahtumien vaikutukset yrityksen kassavirtaan, tulokseen ja taseeseen.
 • Osaa lukea ja tulkita tilinpäätöstä ja laskea sen keskeiset tunnusluvut.
 • Ymmärtää taloudellisen ohjauksen merkityksen osana liiketoimintaa.
 • Osaa laatia taloudellisia suunnitelmia sekä arvioida tuotteiden, palveluiden ja investointien taloudellista kannattavuutta ja tehdä tämän tiedon pohjalta keskeisiä liiketoiminnan johtamiseen liittyviä päätöksiä.
 • Ymmärtää miten suoritusta voidaan mitata ja arvioida sekä taloudellisilla että ei-rahamääräisillä mittareilla ja osaa lisäksi määrittää mittareita yrityksen strategian pohjalta.

Laajuus: 6

Aikataulu: 26.10.2020 - 11.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Seppo Ikäheimo, Teemu Malmi, Jukka Sihvonen, Thomas Taussi

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Seppo Ikäheimo, Teemu Malmi, Jukka Sihvonen, Thomas Taussi

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  1. Luennot ja harjoitukset 42 h, Seppo Ikäheimo, Teemu Malmi, Jukka Sihvonen, Thomas Taussi

  2. Tentti (60 %), luentokurssin aikaiset välitentit ja ryhmätyöt (40 %).

  Tentti perustuu luentoihin ja luennoilla jaettavaan/erikseen ilmoitettavaan materiaaliin ja ohessa mainittuun kirjallisuuteen.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

      -Osallistuminen luennoille 42 h

      -Valmistautuminen luennoille ja kotitehtävien teko 42 h

      -Ryhmätöiden tekeminen 32 h

      -Tenttiin valmistautuminen 41 h

      -Tentti 3 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ikäheimo, Seppo, Malmi, Teemu ja Walden, Risto (2019) Yrityksen laskentatoimi.
  Kurssikirjallisuus (yllä) sekä opetuksen yhteydessä tai kurssin kotisivuilla osoitettu materiaali

  Saatavuus

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information