Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssi sisältää yksityisiin ja julkisiin osakeyhtiöihin skä avoimiin ja kommandiittiyhtiöihin liittyvän keskeisen sääntelyn. Kurssi antaa perustiedot eri yritysmuodoista, niiden rahoituksesta, organisaatiosta, toiminnasta sekä omistajien ja johtotehtävissä toimivien vastuista.

Laajuus: 6

Aikataulu: 12.01.2021 - 24.02.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Kari Hoppu

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Kari Hoppu, Kalle Kyläkallio

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla käydää läpi yhtiöoikeudellisia perusperiaatteita, päähuomion ollessa osakeyhtiöoikeudellisessa sääntelyssä. Kursilla käsitellään yhtiön perustamiista, organisaatiorakennetta ja toimintaa, rahoituksen sääntelyä sekä hallintoelinten vastuuta. Kursilla käsitellään myös osakeyhtiön osakkaan asemaa, osakassopimusten tekemistä, sisältöä ja merkitystä säkä yrityksen yhteiskuntavastuuta ja compliance toimintoa. 

   

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kevät 2021:

  1. Luennot 24 tuntia

  2. Essee (100%) pohjautuen kurssikirjallisuuteen.

  Kevät 2022:

  1. Luennot 24 tuntia, luentokuulustelu viimeisellä luennolla. Luentokuulustelupisteillä voi korvata teoksen Wilhelmsson Jääskinen: Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt.

  2. Tentti (100%) kurssikirjallisuudesta.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  - Luennot 24 h

  - Itseopiskelu 133 h

  - Tentti 3 h (keväällä 2021 korvattu esseellä)

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Immonen, Raimo & Nuolimaa, Risto: Osakeyhtiöoikeuden perusteet. 2012 tai uudempi.

  Wilhelmsson, Thomas & Jääskinen, Niilo: Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt. 2001. Myös vanhempi painos käy

  Saatavuus

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  32E11000 Yhtiöoikeus.