Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija hahmottaa rahoitusmarkkinasääntelyn kokonaisuuden sekä erityisesti sijoittajansuojasääntelystä koostuvan sääntelykokonaisuuden. Opiskelija hahmottaa, mistä eri osa-alueista sijoittajansuojasääntely koostuu sekä ymmärtää ja osaa soveltaa sijoittajansuojasääntelyä käytännön tilanteissa.

Laajuus: 6

Aikataulu: 28.10.2020 - 10.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Matti Rudanko

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Matti Rudanko

Kurssin yhteystiedot (voimassa 23.09.2020-21.12.2112):

Kurssin vastuuopettaja on prof. emer., tutkijatohtori Matti Rudanko ( matti.rudanko@aalto.fi ). 

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla opitaan perusteet rahoitusmarkkinalainsäädännöstä. Kurssilla tarkastellaan institutionaalista sääntelyä (mm. pankit, sijoituspalveluyritykset, vakuutusyhtiöt), mutta ennen kaikkea keskitytään sijoittajansuojasääntelyyn.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssin ydinaluetta ovat listautumissäännöt, liikkeeseenlaskijan ja muiden markkinatoimijoiden tiedonantovelvollisuudet, julkisten ostotarjousten sääntely, markkinoiden väärinkäyttöä (sisäpiirikaupat, markkinamanipulaatio) estävä sääntely sekä sijoituspalveluyritysten sääntely. Keskeinen merkitys on myös uudella kestävän sijoitustoiminnan sääntelyllä. Lisäksi tarkastellaan vahingonkorvausvelvollisuutta sijoittajansuojan osana. 

  Kurssin näkökulma kattaa myös sääntelyn roolin ja merkityksen markkinamekanismin osana ja oikeudelliset näkökulmat markkinoihin: arvopaperimarkkina- ja pankkioikeus, yhtiöoikeus ja kilpailuoikeus sekä metodisista näkökulmista oikeus- ja käyttäytymistaloustieteen ja viestintätieteen. 

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  1. Luennot 20 tuntia. Luentojen hyväksyttävällä suorittamisella voi korvata yhden tenttikysymyksen. Luennot voi suorittaa luentokuulustelulla tai erikseen sovittavalla oikeustapausanalyysillä, jonka opiskelija pitää luennoilla luentojen seuraamisen lisäksi. Luentokuulustelu on viimeisellä luentokerralla.

  2. Tentti.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Tentin voi suorittaa vaihtoehtoisesti kirjoittamalla 10 - 15 sivun mittaisen esseen kurssin alueeseen kuuluvasta aiheesta. Luentokuulustelun ja tentin suorittamistavoista annetaan lisätietoa kurssin alussa. Luentokuulustelun korvaava oikeustapausanalyysi ja tentin korvaava essee arvioidaan soveltaen maisterintutkielman (gradu) arvioinnissa käytettyä rubriikkia (ks. osio Suoritusten arviointi). 

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  - Luennot 20 h

  - Itseopiskelu 137 h

  - Tentti 3 h

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Luennot eivät ole pakollisia, mutta kurssin suorittaminen ilman luentoja todennäköisesti lisää itseopiskelun työmäärää enemmän kuin luentoihin määritelty aika. Tentin suorittaminen esseellä vie aikaa enemmän kuin 3 h, mutta kokonaistyömäärä saattaa vähentyä sen vuoksi, että itseopiskelun (ja esseen kirjoittamisen) aika jäänee useimmiten lyhyemmäksi kuin itseopiskeluun ja tenttiin yhteensä lasketut tuntimäärät. 

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Matti Turtiainen: Sijoituspalvelut ja asiakas, Alma Talent 2018, 462 s., ISBN 9789521435393. Tenttiin luettava alue kirjasta ilmoitetaan tarkemmin luentojen aluksi.

  Kurssilla ilmoitettava muu materiaali ja artikkelit.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Tarkennetaan ennen kurssin alkua. 

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa kurssin 32E21010 Rahoitusoikeus.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Yritysjuridiikan perusteet -kurssi (32A00130) tai vastaava.

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  WebOodin kautta. Tarkista ilmoittautumisajat WebOodista.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Tentin voi suorittaa vaihtoehtoisesti kirjoittamalla 10 - 15 sivun mittaisen esseen kurssin alueeseen kuuluvasta aiheesta. 

  Esseen aihetta voi ehdottaa itse tai se määritellään yhdessä. Essee jäsennellään alaotsikoin ja lähteistä saadut tiedot erotetaan omista päätelmistä ja pohdinnasta lähdeviittauksin, ja esseen loppuun liitetään lähdeluettelo. Lähteinä voi käyttää tenttikirjaa ja muuta kurssin aikana ilmoitettavaa tai kotisivuille lisättävää aineistoa, mutta lähteitä voi myös hakea vapaasti itse. 

  Luentokuulustelun ja tentin suorittamistavoista annetaan lisätietoa kurssin alussa. 

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Tentissä ei saa käyttää lakikirjoja.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Tentin voi suorittaa vaihtoehtoisesti kirjoittamalla 10 - 15 sivun mittaisen esseen kurssin alueeseen kuuluvasta aiheesta. 

  Esseen aihetta voi ehdottaa itse tai se määritellään yhdessä. Essee jäsennellään alaotsikoin ja lähteistä saadut tiedot erotetaan omista päätelmistä ja pohdinnasta lähdeviittauksin, ja esseen loppuun liitetään lähdeluettelo. Lähteinä voi käyttää tenttikirjaa ja muuta kurssin aikana ilmoitettavaa tai kotisivuille lisättävää aineistoa, mutta lähteitä voi myös hakea vapaasti itse. 

  Luentokuulustelun ja tentin suorittamistavoista annetaan lisätietoa kurssin alussa. 

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Päivä (2020)

  Kokous

  Aihe

  28.10.

  Luento 1

  Johdanto

  Markkinasääntely

  29.10.

  Luento 2 / ryhmäopetus


  Sääntelyn
  rakenne

  Kansallinen
  ja eurooppalainen sääntely

  4.11.

  Luento 3 / ryhmäopetus

  Tiedonantovelvollisuudet

  Esitevelvollisuus

  Säännöllinen
  tiedonantovelvollisuus

  5.11.

  Luento 4 / ryhmäopetus

  Jatkuva
  tiedonantovelvol-lisuus

  Sisäpiirisäännöt
  ja markkinoiden väärikäyttö

  11.11.

  Luento 5 / ryhmäopetus

  Sisäpiirisääntely,
  jatkuva  tiedonantovelvollisuus ja
  salassapito

  Informaatio
  varallisuutena

  12.11.  

  Luento 6 / ryhmäopetus

  Sijoituspalveluyritykset

  18.11.

  Luento 7 / ryhmäopetus

  Sijoituspalveluyritykset

  19.11.

  Luento 8 / ryhmäopetus

  Sijoittajan oikeussuoja 

  25.11.

  Luento 9 / ryhmäopetus  

  Case-alustus: Eero Kaikkonen: Finanssikriisin syyt ja seuraukset

  Vahingonkorvausvastuu

  26.11.

  Luento 10 / ryhmäopetus

  Sijoittaja markkina-toimijana 

  Julkiset ostotarjoukset 

  2.12.  

  Luento 11 / ryhmäopetus

  Luentokuulustelu

  Julkiset ostotarjoukset

  Kestävä rahoitus / sijoittaminen

  Fintech

  3.12.

  Luento 12

  Luentokuulustelu

  Case-alustus: Ville Puurtinen: KKO 2016:10

  Case-alustus: Heidi Lumme: MiFiD II:n merkitys ja vaikutus eurooppalaisiin rahoitusmarkkinoihin

  Kestävä rahoitus / sijoittaminen

  Fintech

  Yhteenvetoa