Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin tarkoitus on antaa yleiskuva kansainvälisen liiketoiminnan sopimusten oikeudellisista puitteista ja ympäristöstä.. Kurssi antaa yleiskäsityksen kansainvälisen kaupan sääntelystä ja niden vaikutuksesta liiketoimintaan. Kurssilla saa valmiuden sopimusten solmimiseen kansainvälisessä ympäristössä sekä kauppa- ja kuljetussopimusten yhteensovittamiseen. Niin ikään opitaan kansainvälisten sopimusten rahoituksen päämuodot ja liiketoiminnan kannalta kilpailukykyisimpien sopimusjärjestelyjen valinta.

Laajuus: 6

Aikataulu: 11.01.2021 - 25.02.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Matti Rudanko

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Matti Rudanko

Kurssin yhteystiedot (voimassa 21.12.2020-21.12.2112):

Kurssin vastuuopettaja on prof. emer., tutkijatohtori Matti Rudanko ( matti.rudanko@aalto.fi ). 

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla keskitytään sopimusten solmimiseen kansainvälisessä ympäristössä, kansainvälisten sopimusten vastuukysymyksiin, kauppa- ja kuljetussopimusten vuorovaikutukseen sekä kansainvälisten operaatioiden rahoituksen päämuotoihin. Kurssilla käsitellän myös kansainvälisten kauppajärjestöjen toimintaa kaupan sääntelijänä.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssin pääpaino kohdistuu sopimusten solmimiseen kansainvälisessä
  ympäristössä, kansainvälisiin markkinoihin, kansainvälisten sopimusten vastuukysymyksiin, kauppa- ja
  kuljetussopimusten vuorovaikutukseen sekä kansainvälisten operaatioiden
  rahoituksen päämuotoihin. Kurssilla käsitellän myös kansainvälisten
  kauppajärjestöjen toimintaa kaupan sääntelijänä sekä suuria kansainvälisiä oikeusjärjestelmiä sekä niiden vaikutuksia kansainvälisiin sopimuksiin. Niin ikään tarkastellaan taloudellisen suunnitelun mahdollisuuksia kansainvälisessä sopimustoiminnassa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  1. Luennot ja harjoitukset 24 h

  2. Kurssikirjallisuuteen perustuva tentti (100 %)

 • Koskee tätä kurssikertaa:

 • 1.
  Luennot 20 tuntia. Luentojen hyväksyttävällä suorittamisella voi
  korvata yhden tenttikysymyksen. Luennot voi suorittaa
  luentokuulustelulla tai erikseen sovittavalla oikeustapausanalyysillä,
  jonka opiskelija pitää luennoilla luentojen seuraamisen lisäksi.
  Luentokuulustelu on viimeisellä luentokerralla.

  2. Tentti.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Tentin
  voi suorittaa vaihtoehtoisesti kirjoittamalla 10 - 15 sivun mittaisen
  esseen kurssin alueeseen kuuluvasta aiheesta. Luentokuulustelun ja
  tentin suorittamistavoista annetaan lisätietoa kurssin
  alussa. Luentokuulustelun korvaava oikeustapausanalyysi ja tentin
  korvaava essee arvioidaan soveltaen maisterintutkielman (gradu)
  arvioinnissa käytettyä rubriikkia (ks. osio Suoritusten arviointi). 


Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  - Luennot ja tapausharjoitukset 24 h

  - Itseopiskelu 133 h

  - Tentti 3 h

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Luennot eivät ole pakollisia, mutta kurssin suorittaminen ilman luentoja
  todennäköisesti lisää itseopiskelun työmäärää enemmän kuin luentoihin
  määritelty aika. Tentin suorittaminen esseellä vie aikaa enemmän kuin 3
  h, mutta kokonaistyömäärä saattaa vähentyä sen vuoksi, että
  itseopiskelun (ja esseen kirjoittamisen) aika jäänee useimmiten
  lyhyemmäksi kuin itseopiskeluun ja tenttiin yhteensä lasketut
  tuntimäärät.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luetaan kohdassa 1 ja 2 mainitut kirjat sekä yksi kohdassa 3 mainituista kirjoista.

  1. Toiviainen, Heikki (2008). Introduction to Finnish Business Law. Pp. 266 - 446 (noin 180 sivua);  https://www.edilex.fi/kirjat/6994.pdf  (Edilexin sivu, jolle pääsee koulun koneilta).

  2. McKendrick, Ewan (2011).Contract Law. (9th edition, Palgrave Macmillan); pages 1 - 106 (Ch. 1 Introduction, 2 Agreement, 3 Offer and acceptance, 4 Certailty and agreement mistakes, 5 Consideration and form); 187 - 212 (Ch. 11 Exclusion clauses), and 319 - 383 (Part IV or Ch. 18 - 21; Performance, discharge and remedies for breach of contract). (Noin 200 sivua)

  3. (a) Murray, Carole, Holloway, David, Timpson-Hunt. (2007). Schmitthoff s Export Trade: The Law and Practice of International Trade (11th edition, Sweet & Maxwell); Ch. 1 Introduction, 2 Special trade terms in export sales, 3 Standardization of terms..., 5 Formation of contract, 8 Performance of the contract, 9 Acceptance and rejection of goods ..., 13 English law and foreign law, 14 Unification of international sales law, 22 Letters of credit, and 27 Carriage of goods by sea. (Noin 320 sivua)

  tai

  3) (b) Sisula-Tulokas, Lena (toim.). Ulkomaankauppaoikeus (Kauppakaari 1998 tai uudempi painos). Kirjasta luetaan luku 4 (Kansainvälisen kauppaoikeuden harmonisoiminen), luku 5 (CISG, kansainvälinen kauppakonventio), luku 6 (Muunlaisia kansainvälisiä säännöstöjä), luku 8 (Kansainvälset maksutavat), luku 9 (Kansainvälisen kaupan rahoitus ja saatavan maksamisen turvaaminen), luku 11 (Yhteistyö, liikkeen perustaminen tai yrityshankinta) sekä luku 13 (Välimiesmenettely riitojen ratkaisumenetelmänä). (Kaikkiaan n. 130 sivua.)

  tai

  3) (c) Sandvik, Björn - Sisula-Tulokas, Lena. (2013). Kansainvälinen kauppalaki. Lakimiesliiton Kustannus. Kirjasta luetaan: luku 3 (CISG ja sopimuksen solmiminen), 4 (Osapuolten, erityisesti myyjän, velvollisuudet), 5 (Sopimusrikkomuksen seuraamukset), ja 6 (Erityisesti vahingonkorvauksesta). Luettavaa on yhteensä n. 140 sivua.

  Saatavuus

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Tenttikirjojen kappaleet luetaan "rakenteellisesti": tärkeitä eivät ole yksityiskohdat, vaan systemaattiset pääperiaatteet sekä sopimussuhteiden ja markkinoiden rakenteet.

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  WebOodin kautta. Tarkista ilmoittautumisajat WebOodista.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Tentin voi suorittaa vaihtoehtoisesti kirjoittamalla 10 - 15 sivun mittaisen esseen kurssin alueeseen kuuluvasta aiheesta. 

  Esseen
  aihetta voi ehdottaa itse tai se määritellään yhdessä. Essee
  jäsennellään alaotsikoin ja lähteistä saadut tiedot erotetaan omista
  päätelmistä ja pohdinnasta lähdeviittauksin, ja esseen loppuun liitetään
  lähdeluettelo. Lähteinä voi käyttää tenttikirjaa ja muuta kurssin
  aikana ilmoitettavaa tai kotisivuille lisättävää aineistoa, mutta
  lähteitä voi myös hakea vapaasti itse. 

  Luentokuulustelun ja tentin suorittamistavoista annetaan lisätietoa kurssin alussa. 


LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Tentissä ei saa käyttää lakikirjoja.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Tentin voi suorittaa vaihtoehtoisesti kirjoittamalla 10 - 15 sivun mittaisen esseen kurssin alueeseen kuuluvasta aiheesta. 

  Esseen
  aihetta voi ehdottaa itse tai se määritellään yhdessä. Essee
  jäsennellään alaotsikoin ja lähteistä saadut tiedot erotetaan omista
  päätelmistä ja pohdinnasta lähdeviittauksin, ja esseen loppuun liitetään
  lähdeluettelo. Lähteinä voi käyttää tenttikirjaa ja muuta kurssin
  aikana ilmoitettavaa tai kotisivuille lisättävää aineistoa, mutta
  lähteitä voi myös hakea vapaasti itse. 

  Luentokuulustelun ja tentin suorittamistavoista annetaan lisätietoa kurssin alussa. 


Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Päivä

  Tapaaminen

  Aihe

  11.1.                  

  luento 1

  Johdanto: sääntely markkinamekanismina

  Sääntelyn rakenne ja rooli

  13.1.

  luento 2

  ESG-CSR (yritysvastuu ja Business Ethics)

  18.1.

  luento 3

  Kansainväliset sopimusoikeusjärjestelmät

  20.1.

  luento 4

  Lainvalinta

  Kansainvälinen
  riidanratkaisu

  25.1.

   luento
  5

  Kansainvälisen
  sopimuksen tekeminen

  27.1.

  luento 6

  Kansainvälinen kauppasopimus: osapuolten asema ja vastuut

  1.2.

  luento 7

  Kauppa-
  ja kuljetussopimukset

  Konossementti

  3.2.

   luento
  8

  Maksujärjestelmät:
  remburssi

  8.2.

  luento 9

  Yleinen korvausvastuu

  Vastuunrajoitusehdot

  Sopimussakko

  Merger Clause  

  10.2.

  luento 10

  Olosuhteiden
  muuttuminen

  Force majeure

  15.2.

  luento 11

   

  LUENTOKUULUSTELU

  Sopimuksen taloudellinen optimointi

  17.2.

  luento 12

  LUENTOKUULUSTELU

  Älysopimus