Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson käytyään opiskelija osaa tunnistaa ja paikantaa sekä maantieteellisesti että historiallisesti länsimaisen arkkitehtuurin historian ilmentymiä. Hän pystyy analysoimaan esimerkkikohteita ja käyttämään arkkitehtuurin historian perussanastoa. Kirjallisuusluetteloa koostaessaan opiskelija harjaantuu hakemaan tutkimusaiheen lähdeaineistoa ja arvottamaan sitä. Esseetehtävässä opiskelija oppii tieteellisen kirjoittamisen perusteet (argumentaatio, viittaustekniikka, lähdeluettelo).

Laajuus: 4

Aikataulu: 09.09.2020 - 26.02.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Kristo Vesikansa

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Netta Böök, Kristo Vesikansa

Kurssin yhteystiedot (voimassa 21.08.2020-21.12.2112):

Netta Böök, netta.book@aalto.fi, vastuuopettaja

Juhana Heikonen, juhana.heikonen@aalto.fi

Tieteellinen kirjoittaminen: Eino Paananen, eino.paananen@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luentosarja antaa yleiskuvan länsimaisen rakennustaiteen ja kaupunkirakentamisen kehityksestä antiikista nykypäivään. Tarkasteltavaa arkkitehtuuria lähestytään osana fyysistä ja sosiaalista ympäristöään. Tarkastelu ulotetaan rakennukset toteuttaneeseen yhteisöön, ajan esteettisiin ihanteisiin sekä rakennustekniikkoihin ja -materiaaleihin.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssilla käsitelty ajanjakso rajautuu 1970-luvulle.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Läsnänäolo luennoilla, luentotehtävät, pistokokeet, bibliografia ja essee. 

  Esseen arvioinnissa noudatetaan tieteellisen kirjoittamisen kriteereitä. Esseen sisällön arvioinnissa kiinnitetään huomiota länsieurooppalaisen arkkitehtuurin historian ilmiöiden ymmärtämykseen. Aikataulussa pysyminen vaikuttaa arvosanaan. 

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Koronaviruksen aiheuttamassa tilanteessa suoritusmuoto poikkeaa tavallisesta, mikä vaikuttaa myös arviointiin.

  Essee muodostaa arvosanasta 50 %, ja loput lasketaan
  luentotehtävien suorittamisesta sekä etäluentojen seuraamisesta. Luentoläsnäoloa seurataan, vähimmäisvaatimus 16/20 luentoa; sama koskee luentotehtäviä.

  Esseetä laatiessa tulee pitää mielessä, että huonon bibliografian pohjalta ei pysty rakentamaan
  korkeatasoista esseetä eikä saamaan korkeaa arvosanaa, vaikka esseen tekisi muuten tieteellisen kirjoittamisen
  kriteerejä noudattaen.

  Einon ohjaamasta tieteellisen kirjoittamisen osuudesta saatu arvosana 4 tai 5 vaikuttaa lopulliseen esseearvosanaan +0,5. Lisätietoa MyCoursesissa: "Tieteellinen kirjoittaminen + esseeversioiden palautuslaatikot"

  Esseen sanallinen loppuarviointi Netalta ja Juhanalta tulee MyCoursesiin. Loppuarvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti siihen, että

  - esseessä on pätevät ja riittävän runsaat lähteet (bibliografia) suhteessa tutkimuskysymykseen

  - essee on selkeästi muotoiltuun
  arkkitehtuurihistorian piiriin kuuluvaan tutkimuskysymykseen vastaava
  ja sisällöllisesti laadukas kokonaisuus, joka on tiedollisesti ja johtopäätöksiltään pätevä sekä sisältää
  tarvittaessa – aiheen käsittelyn kannalta harkiten käytettyä – kuvitusta.Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot 40 h (37 %).

  Itsenäinen työskentely 68 h (63 %).

  Yhteensä 108 h.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Katso kurssin kotisivu MyCoursesissa.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa opintojaksot A-27.1102 luento-osuus/A-27.1103, MUO-C5012.