Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Julkisten rakennusten rakenne- ja teknisten järjestelmien suunnittelun keskeisten perusteiden omaksuminen sekä esteettömyyteen sekä käyttöturvallisuuteen liittyviin määräyksiin perehtyminen. Kurssilla saavutetaan perusymmärrys arkkitehdin ja erikoissuunnittelijoiden / insinöörien työnjaosta julkisen rakennuksen suunnitteluprosessissa.

Laajuus: 3

Aikataulu: 13.01.2021 - 24.02.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Esa Ruskeepää, Pirjo Sanaksenaho

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Esa Ruskeepää, Pirjo Sanaksenaho

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Pienehkön julkisen rakentamisen suunnittelutehtävään liittyvä teknisten järjestelmien ymmärtäminen ja hahmottaminen. Harjoitustyössä tehdään omaan Rakennussuunnittelu 1-kurssin harjoitustyöhön liittyvä rakenteiden ja teknisten järjestelmien tilantarpeiden suunnittelu tai sisustusarkkitehuurin tilasuunnittelun kurssiin liittyvä tehtävä. Sivuaineopiskelijat kirjoittavat luentopäiväkirjan

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Läsnäolovaatimus luennoilla 80% ja ohjatuissa harjoituksissa. Rakenneaksonometria omasta harjoitustyöstä arkkitehtuuria pääaineenaan opiskeleville. Ne, jotka tekevät kurssia osana sivuaineopintoja, laativat luennoista oppimispäiväkirjan.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssin kesto 7 vkoa, 1 krt/viikko:

  Lähiopetus omaksumisaikoineen 32 h:

  - Rakennesuunnitteluluento 1h+ 1h

  - LVI-luento 1h + 1h

  - Akustiikkaluento 2h + 2h

  - Sisustusarkkitehtuuriluento 2h+ 2h

  - Esteettömyysluento 2h + 2h

  - maisemasuunnitteluluento 2h + 2h

  - esitystekniikka luento 2h + 2h

  - rakennuskustannukset -luento 2h + 2h

  - Insinöörien ohjauskerrat 2 h + 2 h

  - itsenäinen työ harjoitustyöhön liittyen 76 h

  - rakenneaksonometria

  - teknisten järjestelmien hahmottaminen

  Kokonaistyömäärä: 108 h = 4 op arkkitehtuurin pääaineopiskelijoilla, 81 h = 3 op sisustusarkkitehtuurin opiskelijoilla ja sivuaineopiskelijoilla 81 h = 3 op (suoritustapana sivuaineopiskleijoilla luentopäiväkirja insinööriohjauksen ja rakenneaksonometrian sijasta, sisustusarkkitehtiopiskelijat tekevät omaan suunnittelukurssiinsa liittyvän tehtävän).

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssin My Courses-sivusto.

  Suomen rakentamismääräyskokoelma C1, C5, C6: Ääneneristys.

  Alpo Halme: Rakennus- ja huoneakustiikka, meluntorjunta, Otakustantamo 378.

  Suomen rakentamismääräyskokoelma E1: Rakenteellinen paloturvallisuus.

  Suomen rakentamismääräyskokoelma F1: Yleisön käyttöön tarkoitettujen tilojen suunnittelu liikuntaesteisille soveltuviksi.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi korvaa osittain kurssin A-8.1203

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Arkkitehtuurin pääaineopiskelijoille: Ensimmäiset ja toisen vuoden pakolliset perusteet -kurssit.

   

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  WebOodi

   

  Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2017).

  Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

   

  Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

  Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

   

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Arkkitehtuuria
  pääaineenaan opiskelevat suorittavat kurssin samaan aikaan Rakennussuunnittelu
  1 - kurssin kanssa, jossa harjoitustyön aiheena on Kylätalo Kirkkonummelle. Luennot
  ovat yhteisiä A ja B ryhmille. Sivuaineopiskelijat tekevät rakenneaksonometrian
  sijasta luentopäiväkirjan /reflektioesseen luennoista.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  6 Puhdas vesi ja sanitaatio

  7 Edullista ja puhdasta energiaa

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  15 Maanpäällinen elämä

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi on suunnattu pääaineenaan arkkitehtuuria tai sisustusarkkitehtuuria opiskeleville arkkitehtuurin laitoksen opiskelijoille. Kurssin kanssa samaan aikaan tulee arkkitehtiopiskelijoiden suorittaa myös kurssi ARK-C2004 Rakennussuunnittelu 1, 5 op, jonka harjoitustyöhön kurssi liittyy. Kurssin voi suorittaa myös sivuainekurssina osana rakennussuunnittelun sivuainetta, jolloin suoritustapana on oppimispäiväkirja harjoitustyön aksonometrian sijasta ja opintopistemäärä on tällöin 3 op.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Arkkitehtuuria
  pääaineenaan opiskelevat suorittavat kurssin samaan aikaan Rakennussuunnittelu
  1 - kurssin kanssa, jossa harjoitustyön aiheena on Kylätalo Kirkkonummelle. Luennot
  ovat yhteisiä A ja B ryhmille. Sivuaineopiskelijat tekevät rakenneaksonometrian
  sijasta luentopäiväkirjan /reflektioesseen luennoista.

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Luennot


  Keskiviikkoisin 13:15-15:00 alkaen 13.1.2021 etäyhteydellä Zoomissa.


  https://aalto.zoom.us/j/4322406763


  • 13.1. klo. 13:15
   Esteettömyys
   rakennesuunnittelussa, Ira Verma
  • 20.1. klo. 13:15
   Rakennuskustannusten
   muodostuminen
   ins. Ilkka Alvoittu
  • 27.1. klo. 13:15
   Rakenteet (klo. 13:15), DI Antti Haikala
   LVI-suunnittelu (klo. 14:15), ins.
   Asko Saarinen
  • 3.2. klo. 13:15
   Akustinen suunnittelu,
   arkkit. Eija Halme-Salo
  • 10.2. klo. 13:15
   Maisemasuunnittelu,
   rakennuksen istuttaminen maastoon ja pihasuunnittelu, prof. Jyrki Sinkkilä
  • 17.2. klo. 13:15
   Esitystekniikka, lehtori Esa Ruskeepää (mahdolliset muut luennoitsijat ilmoitetaan myöhemmin)
  • 24.2. klo. 13:15
   Sisustusarkkitehdin
   rooli suunnitteluprojektissa, sis.arkkit. Päivi Meuronen (vahvistamatta)

  Harjoitukset


  Rakenneinsinöörin (Antti Haikala) ja lvi -insinöörin (Asko
  Saarinen) ohjaus Zoomissa alla olevina aikoina ajanvarauksella (15 min./opiskelija)


  https://aalto.zoom.us/j/4322406763


  Ryhmä B

  • 2.2. ti klo. 9:15-12:00
  • 11.2.
   to klo. 9:15-12:00
  • 18.2.
   to klo. 9:15-12:00


  Rakenneaksonometrian/reflektioesseen (sivuaineopiskelijat)
  palautus: ke 3.3.2020


  Ryhmä A

  • 6.4. ti klo. 9:15-12:00
  • 8.4. to klo. 9:15-12:00
  • 13.4. ti klo. 9:15-12:00


  Rakenneaksonometrian palautus: ke 21.4.2019