Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Tavoitteena on, että kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee asuinrakennusten suunnitteluun liittyvät periaatteet ja työvälineet, ja kykenee niitä soveltaen suunnittelemaan toimivan moniasuntoisen asuinrakennuksen tai asuntoryhmän yhteis-, apu- ja ulkotiloineen. Lisäksi hän tunnistaa asuntoarkkitehtuuriin liittyvät erityispiirteet ja kykenee niiden pohjalta kehittämään arkkitehtonista ilmaisuaan.

Laajuus: 5

Aikataulu: 12.01.2021 - 15.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Anne Tervo

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Anne Tervo

Kurssin yhteystiedot (voimassa 09.12.2020-21.12.2112):

Kurssin vastuuopettaja: Anne Tervo (anne.tervo@aalto.fi)

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi perustuu yksilöllisesti suoritettavaan suunnittelutyöhön, jossa sovelletaan kursseilla ARK-C2000 Rakennussuunnittelun luentokurssi ja ARK-C4502 Analyysikurssi saatuja oppeja ja välineitä. Suunnittelutehtävänä on pienehkö asuinrakennus tai asuinrakennusryhmä, joka työstetään ympäristöineen luonnos/alustava pääpiirustus -tasoisiksi.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssin sisältö esitetään tehtävänannossa, ks. Materiaalit. 

  Tehtävänanto lisätään Materiaaleihin 11.1. mennessä. 

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opiskelija suunnittelee annetulle kohdealueelle asuinrakennuksen, asuintaloryhmän tai -korttelin aputiloineen ja ympäristöineen. Töitä ohjataan viikoittaisissa harjoituksissa (vähintään 80% läsnäolo). Lisäksi järjestetään kaksi välinäyttöä (läsnäolovelvollisuus molemmissa).

  Työt esitellään ja arvioidaan loppukritiikissä (läsnäolovelvollisuus). Arviointikriteereinä ovat suhde ympäristöön, kohdealueen käsittely, talotyyppi, asuntojen mitoitus ja toiminnalliset ratkaisu, massoittelu, julkisivut ja arkkitehtuuri, prosessi (aikataulussa pysyminen, edistyminen) ja esitystapa. 

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Harjoitustyön arvioinnissa käytetään taulukkoa, jossa suunnittelutehtävä on jaettu osa-alueisiin (osa-arvosanat). Osa-arvosanoille on annettu painokertoimet. Harjoitustyön arvosana on osa-arvosanojen keskiarvo taulukossa esitetyt painokertoimet huomioiden. Kurssin arvosana on harjoitustyön arvosana pyöristettynä kokonaisluvuksi. 

  Arvosanataulukko on tallennettu Materiaalit-kansioon. 

  Loppukritiikissä käytetään menetelmää, jonka tarkempi kuvaus löytyy tehtävänannosta. 

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  -        Harjoitukset: 14 h

  -        Välinäytöt: 2 x 3 h = 6 h

  -        Loppukritiikki: 8 h

  -        Harjoitustyön itsenäinen työstäminen: 107 h

  -        Kokonaistyömäärä: 135 h

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Ks. Tehtävänanto

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Asuntosuunnittelun eväät -opas

  RT-kortisto

  Asuntosuunnittelua käsittelevät kirjallisuus- ja Internet-lähteet

  Arkkitehtuurijulkaisut

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Suunnittelutehtävässä sovelletaan Rakennussuunnittelun luentokurssilla ja Analyysikurssilla opittua, ja näiden kurssien materiaali toimii Asuinympäristön oppimateriaalina. Oppimateriaali on koottu kurssin Materiaalit-kansioon. 

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kahden ensimmäisen opintovuoden pakolliset opinnot Rakennusopin ja Arkkitehtuurin perusteiden professuureista. 

  ARK-C2000 Rakennussuunnittelun luentokurssi

  ARK-C4502 Analyysikurssi

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  WebOodi

   

  Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2017).

  Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

   

  Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

  Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

   

 • Koskee tätä kurssikertaa:

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi on ainoastaan Arkkitehtuurin laitoksen opiskelijoille. Kurssi on ensisijaisesti suunnattu Arkkitehtuurin koulutusohjelman opiskelijoille.  

 • Koskee tätä kurssikertaa:

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Aikataulu, ks. Materiaalit.