Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssi antaa valmiudet toteuttaa suunnittelutehtävää edeltävä analyysivaihe.

Tavoitteena on, että kurssin suoritettuaan opiskelija osaa etsiä, analysoida ja visualisoida tietoa siten, että lopputulos tukee rakennussuunnitelman tekemistä.

Laajuus: 2

Aikataulu: 29.10.2020 - 10.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Maiju Suomi, Maiju Suomi, Anne Tervo

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Esa Ruskeepää, Pirjo Sanaksenaho, Maiju Suomi, Maiju Suomi, Anne Tervo

Kurssin yhteystiedot (voimassa 05.10.2020-21.12.2112):

Asuntosuunnittelu: Anne Tervo (anne.tervo@aalto.fi)

Rakennussuunnittelu: Pirjo Sanaksenaho (pirjo.sanaksenaho@aalto.fi)

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kukin opiskelija osallistuu ryhmässä kahden mittakaavaltaan erilaisen, suunnittelutyötä tukevan analyysin tekemiseen: referenssianalyysi ja suunnittelualueen analyysi.

  Referenssianalyysin kohteena on julkinen rakennus tai asuinrakennus.

  Suunnittelualueen analyysitehtävän kohteena on kevään harjoitustöiden tontit suunnittelukursseilla ARK-C2004 Rakennussuunnittelu 1 ja ARK-C4501 Asuinympäristö.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Analyysit tehdään ryhmätöinä. 

  Ryhmät esittelevät analyysitehtävät aikataulun mukaisesti (ks. MyCourses etusivu). 

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssin työmuotoja ovat luennolle osallistuminen, analyysitehtävien ohjaukseen osallistuminen, analyysitehtävien itsenäinen toteutus 4-5 hengen ryhmissä, ja analyysitöiden esitteleminen palautetilaisuuksissa.

  Arvosteluasteikko: Hyväksytty / hylätty

  Läsnäolovelvollisuus analyysitöiden esittelyissä (100 %)

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Opettajat antavat analyyseistä suullisen palautteen. 

  Opiskelijoita pyydetään kommentoimaan muiden ryhmien tekemiä analyysejä. 

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  • Luento: 2h
  • Ohjaus: 2h
  • Analyysitehtävät: 42h
  • Töiden esittely ja palautetilaisuudet: 4 x 2 h = 8 h

  Kokonaistyömäärä: 54 h

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  -

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Annetaan luennolla

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  -

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  ­Korvaa analyysiosat kursseista ARK-C2001 Rakennussuunnittelu 1 ja ARK-C4500 Asuinympäristö.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ei esitietovaatimuksia

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  WebOodi

   

  Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2017).

  Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

   

  Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

  Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

   

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  -

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  15 Maanpäällinen elämä

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi on suunnattu pääaineenaan arkkitehtuuria opiskeleville arkkitehtuurin laitoksen opiskelijoille. 

  Kurssi on esitietovaatimuksena kursseille ARK-C2004 Rakennussuunnittelu 1 ja ARK-C4501 Asuinympäristö.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  -

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Ks. MyCourses etusivu