Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

 • Kykenee hakemaan luovia ratkaisuja annettujen reunaehtojen puitteissa.
 • Kykenee havainnollistamaan ajatuksiaan, havaintojaan ja suunnitelmiaan.
 • Kaupunki- ja asuntoalueiden suunnitelun syvempi ymmärtäminen ja suunnittelutaidon kehittäminen.
 • Tuntee ja osaa kriittisesti hyödyntää teknisiä, sosiaalisia ja toiminnallisia tekijöitä kaupunkitilan muodostamisessa.
 • Uuden kaupunkiympäristön ja sen asemakaavallisen ratkaisun luominen suunnittelutyönä.
 • Kaupunkitilan arviointi ja ratkaisujen soveltaminen.
 • Laajan rakennetun ympäristökokonaissuuden suunnittelutaidon kehittäminen.

Laajuus: 5

Aikataulu: 08.09.2020 - 08.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Tommy Lindgren, Tommy Lindgren

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tommy Lindgren, Tommy Lindgren

Kurssin yhteystiedot (voimassa 14.08.2020-21.12.2112):

Tommy Lindgren
Lehtori / Kaupunkisuunnittelu. Lecturer / Urban Design
tommy.lindgren@aalto.fi / +358 50 377 1428

Yhteydenotot sähköpostitse


Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  • Maankäytön, liikennejärjestelmän ja palveluverkon vuorovaikutus.
  • Kaupunkirakenne- ja kortteliryhmätason typologinen suunnittelu.
  • Monitoimintaisten keskusten ja erityisesti julkisen tilan arkkitehtoninen suunnittelu.
  • Kaupunkirakennustaiteellisen muodonannon ja siihen tukeutuvan asemakaavoituksen perusteet
  • Uuden rakennetun ympäristön haasteellinen suunnittelu sekä rakennetun ympäristön, yhteiskunnan, kulttuurin ja luonnon vuorovaikutusten ymmärtäminen.
  • Ratkaisulähtöinen moniammatillinen ryhmätyöskentely kaupunkitilallisessa suunnittelussa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Seminaaritilaisuudet ja hyväksyttävästi suoritetut harjoitustyöt. Harjoitustöiden muodot vaihtelevat esseistä analyysi- ja suunniteluharjoitustöihin, joiden arvostelupainotukset vaihtelevat kausittain.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kunkin harjoitustyön kohdalla eritellään suorituksen
  arviointiperusteet, jotka perustuvat yleisiin osaamistavoitteisiin (kts.
  ensimmäinen kohta).

  Esittelytilaisuuksissa opiskelija saa
  harjoitustöistä suullista palautetta arviointipuheenvuorojen ja
  keskustelun muodossa, ja lopullisesta suunnittelutyöstä annetaan myös
  kirjallinen tiivis arviointi.


Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Harjoitustyöt: ohjausta 4h, itsenäistä ongelmakeskeistä työskentelyä 63h (74)
  Arviointitilaisuudet / seminaarit: 4 x 3h = 12h (12+36)
  Luennot: 6h (6+6)
  Opinto- ja tutustumismatkat: 6h (6+6)
  yht. 146

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Harjoitustyöohjaus jakaantuu usealle eri kerralle, lyhyisiin, noin 10-20min keskusteluihin pienryhmissä ja yksilöohjauksena.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Jalkanen et al: Kaupunkisuunnittelu ja asuminen, 2017 (Rakennustieto Oy)
  Jalkanen et al: Asuinaluesuunnittelu, 2004 (Rakennustieto Oy)
  Jan Gehl: Cities for People, 2010 (Island Press)

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa kurssit A-36.1203 Kaupunkitila 2 ja A-36.1154 YKSAK (osin)

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  ARK-C5500 tai vastaavat tiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  13 Ilmastotekoja

  15 Maanpäällinen elämä