Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Taiteen kandidaatin tutkinnon opinnäytteen tavoitteena on osoittaa oppineisuutta, kykyä soveltaa opittua sekä kykyä analysoida omaa työtä. Tavoitteena on oman osaamisen kokoaminen ja esittäminen opinnäytteenä. Opinnäyteprosessin aikana opiskelija oppii havainnoimaan, analysoimaan, arvioimaan ja esittelemään omaa oppimis- ja suunnitteluprosessia siten, että se on myös muiden tarkasteltavissa. Ammatilliselta ja akateemiselta näkökulmalta opinnäyte harjaannuttaa opiskelijaa itsenäiseen tietojen ja taitojen hankintaan ja näiden soveltamiseen sekä taiteellisten valmiuksien ja/tai suunnitteluvalmiuksien kehittämiseen. Opinnäyteprosessi kehittää opiskelijan luovaa ongelmanratkaisutaitoa ja perehdyttää tutkimusmetodologiaan sekä esitysteknisten välineiden käyttöön.

Laajuus: 10

Aikataulu: 07.09.2020 - 14.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Antti Pirinen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Antti Pirinen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opintojakso sisältää taiteen kandidaatin opinnäytteen (ks. opinnäyteohje) ja sitä tukevan seminaariosuuden.

  Seminaariosuus suoritetaan Arkkitehtuurin laitoksen yhteisenä seminaarina periodeissa I-II (tai III-V). Tätä varten opiskelijan tulee ilmoittautua myös opintojaksoon ARTS3001.kand Kandidaatintyö ja seminaari.

  Arkkitehtuurin laitoksen yhteisen seminaarin lisäksi järjestetään ohjelman omia seminaari- ja ohjaustapaamisia.

  Opinnäytteen aihe tulee hyväksyttää ohjaajalla ennen työn aloittamista.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Seminaaritapaamiset ja itsenäinen työskentely. Arvosana määräytyy opinnäytteen perusteella. Opinnäytteen arvosteluperusteet on kuvattu taiteen kandidaatin tutkinnon opinnäyteohjeessa.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  270 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ilmoitetaan kurssin alkaessa

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ei ole

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ei ole

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information