Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Tavoitteena on oppia tunnistamaan oman alan ilmiöitä ja diskursseja, tarkastelemaan niitä kriittisesti ja analyyttisesti sekä luomaan relevantteja tutkimuskysymyksiä. Konkreettisena tavoitteena on oppia rakentamaan pienimuotoinen tutkielma, jossa tekijä tuo esille omaa tutkivaa työprosessiaan ja sen tuloksia.  Lisäksi tavoitteena on oppia akateemisia vuorovaikutustaitoja.

Laajuus: 10

Aikataulu: 07.09.2020 - 27.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Tomi Slotte Dufva, Henrika Ylirisku

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tomi Slotte Dufva

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Seminaarissa harjoitellaan omakohtaisesti tutkimisen prosessia ja tutkimuksen esittämisen muotoja, kirjoittamisen ja kuvallisen esittämisen tapoja sekä kirjallisten ja kuvallisten lähteiden käyttöä. Opiskelija toteuttaa seminaarin yhteydessä kirjallisen tutkielman, joka on laajuudeltaan n. 15 sivua. Tutkielman näkökulma voi olla teoreettinen, teoreettis-empiirinen, taiteellinen tai produktiolähtöinen.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Yhteiset seminaaritapaamiset ja henkilökohtainen ohjaus. Kandidaatintutkielmaa työstetään pääsääntöisesti itsenäisesti prosessikirjoittamisen menetelmiä soveltaen. Seminaaritapaamiset sisältävät mm. esittelyjä, opponointeja ja muita tehtäviä, jotka tukevat opiskelija itsenäistä työprosessia.  Osallistuminen kontaktiopetukseen vähintään 80 %.

  Taiteen kandidaatin opinnäyte ja seminaari arvostellaan asteikolla 0-5. Arvosanassa huomioidaan sekä seminaarityöskentelyyn osallistuminen että valmis opinnäyte. Opinnäytteen arviointiperusteet perustuvat taiteen kandidaatin opinnäyteohjeeseen.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kontaktiopetus (seminaarityöskentely ja henkilökohtainen ohjaus) 80h, itsenäinen työskentely 190h.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Seminaarityön aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja tutkimuksia.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  TAI-C1012 Taidekasvatuksen tutkimusmenetelmät

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus