Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija oppii oman tieteenalansa systemaattisen aiheenmukaisen tiedonhankinnan kirjaston tarjoamista eri tiedonlähteistä ja oppii myös hyödyntämään taitojaan oman työn laatimisessa. Opiskelija hallitsee tiedontarpeen käsitteellisen jäsentämisen ja hakusanojen muodostamisen. Opiskelija osaa arvioida eri tiedonlähteitä ja niiden laatua sekä tuntee viitteidenhallinnan apuvälineitä.

Laajuus: 1

Aikataulu: 11.01.2021 - 18.01.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Eila Rämö

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Eila Rämö

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opetuksen sisällön painotus sovitaan kunkin ryhmän

  tarpeiden mukaan, mutta opetuksessa käydään läpi mm. seuraavat asiat

  - oman tiedontarpeen käsitteellinen jäsentäminen

  - hakutavat: suunnitelmallinen tiedonhakuprosessi ja hakustrategiat

  - oman pääaineen tärkeimmät tiedonlähteet ja tiedon rakenne.

  - lisensoitujen aineistojen etäkäyttö

  - tiedonhankinta kattavasti omasta tutkimusaiheesta ja prosessin sekä tulosten

  analysointi

  - perehtyminen viittauskäytäntöihin ja viitteidenhallinnan apuvälineisiin ja

  niiden käyttämiseen tieteellisen tekstin tuottamisessa

  - aineistojen arviointi ja tiedon käytön eettiset perusteet

  - kuva-aineistojen haku ja käyttö

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  6 h lähiopetusta IT-luokassa. Harjoitustehtävien tekeminen sekä opetuksen aikana että kotitehtävinä

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  6 h lähiopetusta

  6 h harjoitustehtäviä

  11 h opitun tiedon soveltamista

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Verkko-oppimateriaalia + kurssikalvot sekä Libguides

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opiskelija siirtyy uusiin tutkintovaatimuksiin: korvaa

  aikaisemman 02118 Tiedonhankintataidot / ARTS-A0106 Tiedonhankintataidot aineopinnoissa.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  -