Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

 • Opiskelijalle kehittyy kyky tutkia taiteen, muotoilun, median ja arkkitehtuurin historiaa globaalista näkökulmasta.
 • Opiskelija oppii ymmärtämään taidetta, muotoilua, mediaa ja arkkitehtuuria suhteessa erilaisiin yhteiskuntiin.
 • Opiskelija oppii käsittämään ja tulee tietoiseksi siitä, miten sosiaalinen ja kulttuurinen ympäristö vaikuttavat taiteiden ymmärtämiseen.
 • Opiskelija oppii tunnistamaan ja käyttämään terminologiaa ja käsitteitä, joita tarvitaan kulttuurin ja sen roolin laajempaan ymmärtämiseen.

Laajuus: 3

Aikataulu: 09.09.2020 - 14.10.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Paula Hohti Erichsen, Tuija Peltomaa

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Sanna Lehtinen, Tuija Peltomaa

Kurssin yhteystiedot (voimassa 18.08.2020-21.12.2112):Opettajat: Sanna Lehtinen sanna.lehtinen@aalto.fi ja Tuija Peltomaa tuija.peltomaa@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi kehittää opiskelijoiden kykyä ymmärtää kulttuurista monimuotoisuutta sekä sitä, miten kuvat, esineet, media ja arkkitehtuuri ovat muovanneet maailmaa, ennen ja nyt. Kurssilla korostetaan vertailevaa, monialaista lähestymistapaa taideteosten, muotoilun, median ja arkkitehtuurin analysoinnissa. Opiskelija tutkivat valikoituja esimerkkejä eri kulttuurien ja yhteiskuntien taiteen historiasta ja nykytaiteesta. Opiskelijoille esitetään eri taidemuotoja, esimerkiksi maalaustaidetta ja kuvanveistoa, arkkitehtuuria, esineitä, esittävää taidetta, valokuvaa, elokuvaa, pukeutumista ja kehon käyttämistä välineenä. Näiden vuorovaikutusta, yhteyksiä ja eroja tarkastellaan nostamalla esiin taiteen historian keskeisiä teemoja ja metodeja sekä teoreettisia tapoja lähestyä kulttuuria ja sen roolia maailmassa.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi koostuu estetiikan ja taidehistorian osuuksista (3+3 tapaamista), joissa kurssin teemoja ja sisältöä avataan monipuolisesti eri näkökulmista. 

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi koostuu kuudesta teemasta, joita havainnollistetaan esimerkeillä eri ajanjaksoista ja kulttuureista: Kulttuuri; historia ja muisti; representaatio; tyyli; valta; kuvittelu ja kerronta. Jokaista näistä teemoista tutkitaan, analysoidaan ja niistä keskustellaan tyylillisestä, historiallisesta ja kultuurisesta näkökulmasta.

  Luentoja, alustuksia ja lyhyitä esitelmiä. Pari- tai pienryhmätyöskentelyä ja keskusteluosioita. Kurssi sisältää lisäksi runsaasti visuaalista materiaalia. Valikoidut tekstit johdattavat opiskelijoden keskusteluihin ja tarjoavat aiheita itsenäisesti suoritettaviin kirjallisiin tehtäviin.

  Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää vähintään 80% läsnäoloa opetustilanteissa, annettujen tehtävien suorittamista sekä osallistumista ryhmätyöskentelyyn ja keskusteluosioihin, joihin sisältyy perehtymistä ennalta annettuihin teksteihin ja muuhun materiaaliin.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssilla on numeroarvostelu asteikolla 0–5. Alin hyväksytty arvosana on 1.

  Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää vähintään 80% läsnäoloa Zoom-tapaamisissa, annettujen estetiikan ja taidehistorian osuuksien kirjallisten tehtävien hyväksyttyä suorittamista, annettuihin materiaaleihin perehtymistä itsenäisesti, sekä osallistumista pienryhmätyöskentelyyn ja opetusassistenttien vetämiin keskusteluosioihin. 

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  24 h kontaktiopetusta sisältäen keskusteluosioita, 57 h itsenäistä työtä

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla ilmoitettava kirjallisuus, artikkelit ja MyCourses.

  Kurssin oheislukemisto: Marilyn Stokstad - Michael W. Cothren, Art History. Prentice Hall, 2005 (tai uudempi painos)

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Oppimateriaalina toimivat kurssin aikana sähköisesti jaetut artikkelit ja muu vastaava itsenäiseen opiskeluun tarkoitettu verkkomateriaali. 

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Taiteen nykykäytännöt: taiteen, median, muotoilun ja arkkitehtuurin kulttuurit korvaa osittain aikaisempien tutkintovaatimusten mukaisia yhteisiä historia- ja teoriaopintoja. Korvaavuudet neuvotellaan tapauskohtaisesti riippuen opiskelijan aikaisemmista historia- ja teoriaopintojen suorituksista.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ei edellytetä.

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  WebOodi.

  Etusijalla opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle.

  Miniosallistujamäärä, jolla kurssi järjestetään, on 20 opiskelijaa.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi suoritetaan kokonaisuudessaan etäopetuksena COVID-19-tilanteen vuoksi. Kurssitapaamiset järjestetään Zoom-yhteyden välityksellä ja muu kommunikaatio tapahtuu MyCourses-kurssisivun kautta. 

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

  17 Yhteistyö ja kumppanuus

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  -

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi suoritetaan kokonaisuudessaan etäopetuksena COVID-19-tilanteen vuoksi. Kurssitapaamiset järjestetään Zoom-yhteyden välityksellä ja muu kommunikaatio tapahtuu MyCourses-kurssisivun kautta. 

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  9.9.–14.10.2020 keskiviikkoisin klo 13–17