Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

 • Opiskelijat esittelevät työnsä kritiikkitilaisuuksissa, joissa he oppivat ilmaisemaan omia ideoitaan ja käsittelemään kanssaopiskelijoidensa ideoita.
 • Opiskelija saa omaperäisen taideteoksen käsitteellistämiseen, suunnitteluun ja toteutukseen vaadittavat taidot.
 • Opiskelija oppii taiteen tekemisen tekniikoita oman luovan työnsä tueksi.
 • Opiskelijalle kehittyy ymmärrys sekä tilallisesta että ajallisesta visuaalisesta hahmottamisesta ja sen osatekijöistä kuten viivasta, väristä, perspektiivistä ja valosta.
 • Opiskelijalle kehittyy hyvä peruskäsitys nykytaiteesta ja hän oppii näkemään sen yhteyksiä aiempiin taideperinteisiin.

Laajuus: 3

Aikataulu: 14.01.2021 - 29.01.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Marja Nurminen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Antti Arkoma, Ari Björn, Ilmari Gryta, Kati Lehtonen, Marja Nurminen, Antti-Ville Reinikainen, Antti Tanttu, Nora Tapper, Anu Välitalo

Kurssin yhteystiedot (voimassa 02.12.2020-21.12.2112):


Kurssin vastuuopettaja :

Marja Nurminen, piirustuksen ja maalauksen lehtori  marja.nurminen@aalto.fi

Kurssin opettajat:

Antti-Ville Reinikainen, antti-ville.reinikainen@aalto.fi

Antti Tanttu, antti.tanttu@aalto.fi

Kati Lehtonen, kati.t.lehtonen@aalto.fi

Ilmari Gryta, ilmari.gryta@aalto.fi

Anu Välitalo, anu.valitalo@aalto.fi

Ari Björn, ari.bjorn@aalto.fi

Nora Tapper, nora.tapper@aalto.fi

Antti Arkoma, antti.arkoma@aalto.fi


Tukihenkilöt:

Maria Mastola, työpajamestari 050-476 04 34 maria.mastola@aalto.fi 

Roel Meijs, työpajamestari roel.meijs@aalto.fi


Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Studio A:n keskeinen sisältö on kehittää opiskelijan suhdetta omaan taiteen tekemiseensä. Avainasemassa kurssilla on "minä". Opiskelija keskittyy kokoamaan itselleen erilaisia taiteen tekemisen avulla saatavia taitoja. Kaksi- ja kolmiulotteista, sekä ajallista hahmottamista kehitetään erilaisissa lyhyissä harjoituksissa havaitsemisen, kokemuksen ja muistin pohjalta. Tutun vierelle tuodaan myös kyseenalaistava näkökulma. Tällä haastetaan opiskelijaa pohtimaan nykytaidetta suhteessa taiteen perinteisiin käytäntöihin.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi toteutetaan etäopetuksena. Ryhmiä on neljä

  Ryhmää 1 opettavat Kati Lehtonen ja Ilmari Gryta

  Ryhmää 2 opettavat Anu Välitalo ja Ari Björn

  Ryhmää 3 opettavat Antti Arkoma ja Nora Tapper

  Ryhmää 4 Antti Tanttu ja Antti-Ville ReinikainenToteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Havaitsemiseen, kokemukseen ja muistiin perustuvat harjoitukset. Opettajan antamat tehtävät. Näyttelykäynnit. Tehtävälähtöinen ohjattu työskentely, kritiikki- ja keskustelutilaisuudet. Harjoitustöissä vaihtelevat tekniikat (yksilö- ja ryhmätyöt).

  Arvosteluperusteet: Opiskelijan henkilökohtainen edistyminen, aktiivinen osallistuminen sekä kyky ilmaista ja hyödyntää oppimaansa.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Yleiset suoritusperusteet

  Turvallinen työskentely kampuksella edellyttää sitä, että noudatamme
  sovittuja ohjeita ja rajoituksia. Kampukselle saa tulla vain
  oireettomana, ja huolellinen käsihygienia ja turvaetäisyyksistä
  huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää. Koronatestiin on syytä mennä
  pienenkin tartuntaepäilyn perusteella.

  • Opetus
   perustuu harjoitustöihin ja kritiikkeihin. Arviointi
   perustuu opiskelijan aktiivisuuteen, taidolliseen ja tiedolliseen
   edistymiseen sekä kykyyn ilmaista oppimaansa.
  • Opintojaksojen suorittaminen edellyttää vähintään 80 % läsnäoloa kurssilla ja annettujen tehtävien suorittamista opettajan antamaan määräaikaan mennessä.
  • Sairaudesta
   tai muusta vakavasta syystä johtuvasta poissaolosta pyydetään
   sähköpostitse ilmoittamaan ensisijaisesti sille opettajalle, jonka
   tunneilta on poissa (tai jos tämä ei ole tavoitettavissa kurssin
   vastuuopettajalle).
  • Jos olet sairaana, tee omalle ryhmällesi osoitettu korvaava tehtävä sille päivälle.

  Muuta:

  Opetus alkaa aamuisin 9.15. Lounasajasta päätetään yhdessä ryhmien kesken silloin kun ryhmä
  työskentelee koko päivän.

  Opintojen
  hyväksiluku

  Taidejakso on
  mahdollista saada korvattua kokonaan tai osittain toisessa yliopistossa tai
  korkeakoulussa suoritetuilla opinnoilla. 

  Korvaaminen edellyttää sisällöllistä vastaavuutta ja sitä, että opinnot ovat
  saman tasoisia kuin korvattavat opinnot. Korvaamisessa kurssin tulee
  täyttää korvattavan kurssin osaamistavoitteet ja pääsääntöisesti olla
  laajuudeltaan vastaava tai laajempi kuin korvattava kurssi.

  Hae hyväksilukua sähköisellä lomakkeella: https://sharepoint.aalto.fi/sites/Workflow/Students/Lists/Credit%20transfer/NewForm.aspx

  Liitteeksi 1) mahdollisimman yksityiskohtainen selvitys muualla suoritettujen
  opintojen sisällöstä opintojen suoritusajankohtana, esim.
  opinto-oppaasta  ja 2) sähköisesti allekirjoitettu tai yliopiston/oppilaitoksen
  leimalla varustettu suoritusote/todistus.

  Lue tarkemmat ohjeet Intosta ennen hakemuksen
  lähettämistä: https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=328438


Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  48 h kontaktiopetusta ja 33 h itsenäistä työskentelyä.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  24 h tuntia lähiopetusta
  24 h tuntia tehtäviä kotona (aamu- tai iltapäivätehtävä, jossa opiskellaan samaa teemaa kuin lähiopetuksessa)
  33 h itsenäinen tehtävä

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Taiteen nykykäytännöt: Taiteen, median, muotoilun ja arkkitehtuurin kulttuurit, Studio A ja Studio B korvaavat osittain aikaisempien tutkintovatimusten mukaisia yhteisiä taide- ja teoriaopintoja. Korvaavuudet neuvotellaan tapauskohtaisesti riippuen opiskelijan aikaisemmista taide- ja teoriaopintojen suorituksista. Opiskelijalle voidaan määrätä täydentäviä tehtäviä/kursseja.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  ei ole

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  12 Vastuullista kuluttamista