Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

 • Opiskelija ymmärtää representaation merkityksen eli sen, miten kuvat tuottavat merkityksiä tietyssä kontekstissa.
 • Opiskelija kehittyy edelleen taiteellisissa tekniikoissa ja teknologioissa.
 • Opiskelija oppii käsitteellistämään ja suunnittelemaan monimutkaisempia taiteellisia töitä.
 • Opiskelija ymmärtää eri tapoja, joilla taidetta, muotoilua, mediaa ja arkkitehtuuria käytetään.

Laajuus: 3

Aikataulu: 12.05.2021 - 28.05.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Sini Vihma

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Inka Nieminen, Antti-Ville Reinikainen, Hanna Westerberg-Aboularoih, Sini Vihma

Kurssin yhteystiedot (voimassa 25.03.2021-21.12.2112):

Vastuuopettaja

Sini Vihma, 

sini.vihma@aalto.fi

Opettajat:

Inka Nieminen, 

inka.nieminen@aalto.fi

Hanna Westerberg,

hanna.westerberg@aalto.fi

Tukihenkilöt:

Tuula Jääskeläinen, suunnittelija

tuula.jaaskelainen@aalto.fi

Maria Mastola, työpajamestari, 050-476 04 34

maria.mastola@aalto.fi


Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Studio B:n keskeinen sisältö on lisätä opiskelijan ymmärrystä omasta toiminnastaan ja valintojensa seurauksista. Avainasemassa kurssilla on "sinä". Kurssilla painotetaan keskustelua ja vuorovaikutusta vertaisryhmässä sekä taiteen tekemistä ja ajattelua.

  Omaa taiteellista näkemystä ja käsitteellistä ajattelua syvennetään pidempikestoisissa tehtävissä. Näissä tehtävissä painotetaan tietoisuutta taiteen vuorovaikutteisuudesta.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Covid 19 pandemiatilanteesta johtuen kurssi järjestetään etäopetuksena.

  Opettajat: Inka Nieminen ja Hanna Westerberg.

  Opetus järjestetään Zoomin välityksellä.

  Seuraa viestejä MyCourses sivun Announcements -osiossa sekä aalto.fi -sähköpostissasi. Kurssin sisällöt ja aikataulut löytyvät MyCourses-sivulla kategoriassa AIKATAULU JA TEHTÄVÄT.Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Havaitsemiseen ja kokemukseen perustuvat harjoitukset, jotka sisältävät kriittistä pohdintaa kummastakin. Opettajan antamat tehtävät. Näyttelykäynnit. Tehtävälähtöinen ohjattu työskentely, kritiikki- ja keskutelutilaisuudet. Harjoitustöissä vaihtelevat tekniikat (yksilö- ja ryhmätyöt).

  Arvosteluperusteet. Opiskelijan henkilökohtainen edistyminen, aktiivinen osallistuminen sekä kyky ilmaista ja hyödyntää oppimaansa.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  • Koronavirus-tilanteesta sekä etäopiskeluun siirtymisestä johtuen Studio B -jakson arviointiasteikko on muutettu hyväksytty-hylätty asteikkoon numeerisen asteikon (0-5) sijaan. Asteikon muuttamisella pystytään takaamaan arvioinnin tasavertaisuuden toteutuminen tilanteessa, jossa jokainen työskentelee luokkatilanteeseen verraten yksilöllisissä olosuhteissa, ja opettajan henkilökohtaisen ohjaamisen mahdollisuus on rajoitetumpi.
  • Opetus perustuu harjoitustöihin ja kritiikkeihin. Arviointi perustuu opiskelijan aktiivisuuteen, taidolliseen ja tiedolliseen edistymiseen sekä kykyyn ilmaista oppimaansa.
  • Opintojaksojen suorittaminen edellyttää vähintään 80 % läsnäoloa kurssilla ja annettujen tehtävien suorittamista opettajan antamaan määräaikaan mennessä.
  • Sairaudesta tai muusta vakavasta syystä johtuvasta poissaolosta pyydetään sähköpostitse ilmoittamaan ensisijaisesti sille opettajalle, jonka tunneilta on poissa (tai jos tämä ei ole tavoitettavissa kurssin vastuuopettajalle).
  • Jos olet sairaana, tee omalle ryhmällesi osoitettu tehtävä sille päivälle, ja palauta se seuraavaan tapaamiskertaan mennessä tehtävän palautuslaatikkoon. 
  Muuta:

  Opetus alkaa aamuisin 9.15. Lounasajasta päätetään yhdessä ryhmien kesken silloin kun ryhmätyöskentelee koko päivän.

  Opintojen hyväksiluku

  Taidejakso on mahdollista saada korvattua kokonaan tai osittain toisessa yliopistossa tai
  korkeakoulussa suoritetuilla opinnoilla. 

  Korvaaminen edellyttää sisällöllistä vastaavuutta ja sitä, että opinnot ovat
  saman tasoisia kuin korvattavat opinnot. Korvaamisessa kurssin tulee
  täyttää korvattavan kurssin osaamistavoitteet ja pääsääntöisesti olla
  laajuudeltaan vastaava tai laajempi kuin korvattava kurssi.

  Hae hyväksilukua sähköisellä lomakkeella: https://sharepoint.aalto.fi/sites/Workflow/Students/Lists/Credit%20transfer/NewForm.aspx

  Liitteeksi 1) mahdollisimman yksityiskohtainen selvitys muualla suoritettujen
  opintojen sisällöstä opintojen suoritusajankohtana, esim.
  opinto-oppaasta  ja 2) sähköisesti allekirjoitettu tai yliopiston/oppilaitoksen
  leimalla varustettu suoritusote/todistus.

  Lue tarkemmat ohjeet Intosta ennen hakemuksen
  lähettämistä: https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=328438Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  48 h kontaktiopetusta ja 33 h itsenäistä työskentelyä

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  48 h kontaktiopetusta: 

  Päivittäisen MyCoursesissa ohjelman mukaan, sis. tehtävät, ohjeistukset, keskustelut, kritiikit.

  33 h itsenäinen työskentely: 

  Sis. online vierailut museoiden ja gallerioiden nettisivuille, sekä itsenäisen tehtävän valmistelu ja toteutus ohjeistuksen mukaan. Lisäksi mahdolliset valmistelut opetuspäivien tehtäviä varten.


PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Olet saanut Studio B:ssä tarvittavat materiaalit Studio A:n alussa. Jos sinulla on tarvetta täydentää materiaaleja, sovi noudosta työpajamestari Maria Mastolan kanssa.

  Maria Mastola, työpajamestari, 050-476 04 34

  maria.mastola@aalto.fi

  Pidä huolta tavaroista.

  Kurssin päätyttyä työkalut ja materiaalit palautetaan nimellä varustettuna A-siiven aulapalveluille (Otakaari 1 X). Kaikki paitsi paperit, hiilet, savi ja kittikumi tulee palauttaa takaisin koululle.


Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Taiteen nykykäytännöt: Taiteen, median, muotoilun ja arkkitehtuurin kulttuurit, Studio A ja Studio B korvaavat osittain aikaisempien tutkintovatimusten mukaisia yhteisiä taide- ja teoriaopintoja. Korvaavuudet neuvotellaan tapauskohtaisesti riippuen opiskelijan aikaisemmista taide- ja teoriaopintojen suorituksista. Opiskelijalle voidaan määrätä täydentäviä tehtäviä/kursseja.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Taiteen nykykäytännöt: Studio A

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  12 Vastuullista kuluttamista

  13 Ilmastotekoja

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Opetus alkaa 12.5. klo 9.15 Introlla. Katso aikataulu ja Zoom-linkki MyCourses-sivulta kohdasta AIKATAULU JA TEHTÄVÄT.