Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on avata ja syventää opiskelijan näkökulmia nykytaiteeseen ja visuaalisen kulttuurimme lähihistoriaan. Kurssin suoritettua opiskelija on tietoinen siitä, miten yhteiskunta, kulttuurisesti määrittyneet arvot, erilaiset ajattelumallit, materiaalit ja tekniikat ovat vaikuttaneet taiteen tekemiseen ja vastaanottamiseen. Hän kykenee tarkastelemaan taidetta sekä tekijän että tulkitsijan näkökulmasta. Hän ymmärtää ja osaa lähestyä kriittisesti politiikan, talouselämän ja taiteen välisiä suhteita. Hänellä on työkaluja puhua kuvista sekä tulkita ja analysoida niitä taidehistoriallisista ja globaaleista lähtökohdista käsin.

Laajuus: 4

Aikataulu: 10.09.2020 - 03.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Tuija Peltomaa

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tuija Peltomaa

Kurssin yhteystiedot (voimassa 13.08.2020-21.12.2112):


Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla tutustutaan nykytaiteen ja visuaalisen kulttuurin lähihistoriaan ja keskeisiin ilmentymiin II maailmansodan jälkeisestä ajasta nykypäivään. Tarkastelemme taiteen suhdetta kulutusyhteiskuntaan, populaarikulttuuriin ja mediaan sekä poliittiseen ja taloudelliseen ympäristöön. Pohdimme muun muassa seuraavia teemoja: taiteen tuottaminen, vastaanottaminen ja tulkinta; taiteen tekemisen tavat, materiaalit, tekniikat ja välineet, niiden muuttuminen ja vaikutus tapaamme lähestyä kuvia. Kurssilla keskustellaan kuvien tulkintaan ja vastaanottamiseen vaikuttavista henkilökohtaisista, kulttuurisista ja historiallisista
  lähtökohdista, arvolatauksista ja ajattelumalleista. Käsittelemme myös kuvallistuneeseen länsimaiseen kulttuuriin, globalisaatioon ja kulttuurien kohtaamiseen liittyviä kysymyksiä.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  • Kurssi koostuu 12 Zoom-etätapaamisesta ja itsenäisestä työskentelystä. 
  • Etätapaamisten aikana kannustetaan myös vertaisoppimiseen lyhyiden keskustelujen tai pareina / pienryhmissä suoritettavien pohdintatehtävien avulla.
  • Vaaditut esitiedot: Vaadittuja esitietoja ei ole.


Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Monimuoto-opetus. Luentoja ja alustuksia. Pari-, pienryhmä- ja yksilötyöskentelyä. Keskustelua opetustilanteissa ja oppimisympäristön välityksellä. Suullisia ja kirjallisia kurssin aihepiireihin liittyviä harjoituksia ja tehtäviä. Mahdollisuuksien mukaan kurssin teemoihin sopivia näyttely- ja museokäyntejä. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää vähintään 80% läsnäoloa luennoilla sekä osallistumista ryhmätyöskentelyyn ja keskusteluun, johon voi sisältyä perehtymistä ennalta annettuun materiaaliin. Korvaavasta suorituksesta on sovittava erikseen opettajan kanssa.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  • Kurssilla on numeroarvostelu asteikolla 0-5. 
  • Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää vähintään 80% läsnäoloa Zoom-tapaamisissa, annetun kirjallisen tehtävän hyväksyttyä suorittamista ja palauttamista annetun määräajan puitteissa, annettuihin materiaaleihin perehtymistä itsenäisesti sekä osallistumista Zoom-tapaamisissa käytävään keskusteluun ja pari- tai pienryhmätyöskentelyyn. 
  • Itsenäisesti suoritettava kirjallinen kurssityö toteutetaan oppimispäiväkirjan muodossa.  

  Katso MyCourses -> Tehtävät 


Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kontaktiopetus 36 h, Itsenäinen työ 72 h

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Tämän toteutuksen työmäärä toteutustavoittain:
  36h synkronoitua online-opetusta sisältäen pienryhmäkeskusteluja
  72h itsenäistä työtä

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Oheisteos Art Since 1900. Modernism. Antimodernism. Postmodernism. Hal Foster & Rosalind Krauss et al. Vol. 2: 1945-2010. Lisäksi muu erikseen ilmoitettava kirjallisuus, artikkelit ja kuvamateriaali ja MyCourses.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  • Oppimateriaalina toimivat kurssin aikana MyCoursesin kautta jaetut artikkelit ja muu vastaava itsenäiseen opiskeluun tarkoitettu verkkomateriaali. 
  • MyCourseissa on saatavilla kirjallisuus- ja lähdelista, jota voi käyttää itsenäisen työskentelyn tukena ja joka johdattaa eteenpäin omien mielenkiinnon kohteiden parissa.

  Katso MyCourses -> Materiaalit

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ei edellytetä

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  WebOodi

  Minimiosallistujamäärä, jolla kurssi järjestetään on 8 opiskelijaa.

  Kurssille ottamisen prioriteettijärjestys:
  1. Aalto ARTSin vaihto-opiskelijat, 2 paikkaa (koskee englanniksi opetettavia kursseja)
  2. Sivuaineopiskelijat (koskee sivuaineiden pakollisia kursseja)
  3. Aalto ARTSin tutkinto-opiskelijat
  4. Aalto-yliopiston muiden koulujen opiskelijat ja erilaisten liikkuvuusopintojen (JOO-opinnot ym.) kautta kurssille hakeneet opiskelijat.
  5. muut opiskelijat

   

   

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi suoritetaan kokonaisuudessaan etäopetuksena COVID-19-tilanteen vuoksi. Kurssitapaamiset järjestetään Zoom-yhteyden välityksellä ja muu kommunikaatio tapahtuu MyCourses-kurssisivun kautta. 

  • Katso MyCourses -> Kurssi-info -> Lukujärjestys
  • Katso etätapaamiset MyCourses -> Kurssi-info -> Zoom-etätapaamiset 

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

  16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kirjalliset suoritukset voi tehdä myös ruotsin ja englannin kielellä.
  Minimiosallistujamäärä jolla kurssi järjestetään on 8 opiskelijaa.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi suoritetaan kokonaisuudessaan etäopetuksena COVID-19-tilanteen vuoksi. Kurssitapaamiset järjestetään Zoom-yhteyden välityksellä ja muu kommunikaatio tapahtuu MyCourses-kurssisivun kautta. 

  • Katso MyCourses -> Kurssi-info -> Lukujärjestys
  • Katso etätapaamiset MyCourses -> Kurssi-info -> Zoom-etätapaamiset 

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  • 10.09.2020 - 15.10.2020, torstaisin klo 13:15-16:00.
  • 29.10.2020 - 03.12.2020, torstaisin klo 13:15-16:00.