Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

- nimetä solujen (kasvi, mikrobi, eläin) perusrakenteita

- esittää esimerkkejä aminohappojen ja proteiinien rakenteista ja toiminnasta soluissa

- kuvailla pääpiirteissään entsyymien toimintaa ja entsyymikinetiikan perusteita

- nimetä solutason keskeistä energiametaboliaa ja pääasiallisia metaboliareittejä

- tuottaa esimerkkejä DNA:n ja RNA:n rakenteista ja toiminnoista soluissa

- esittää esimerkkejä uusiutuvista raaka-aineista biotaloudessa

Laajuus: 5

Aikataulu: 12.01.2021 - 15.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Markus Linder

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tero Eerikäinen, Markus Linder, Heli Viskari

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Biomolekyylit (hiilihydraaatit, aminohapot, lipidit, nukleiinihappojen emäkset ja näistä rakentuvat polymeerit). Geenistä proteiiniksi. Biokatalyysin ja proteiinien toiminnan periaatteet: entsyymit ja niiden fysikaaliset, kemialliset, biologiset ja katalyyttiset ominaisuudet, entsyymikinetiikka, stabiilius ja aktiivisuus. Solujen energiametabolian perusteet. Biomolekyylien analyysimenetelmien perusteet. Biomolekyylit uusiutuvissa raaka-aineissa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssin runko koostuu opetustapahtumista joissa käytetään sekä luento- että pienryhmäopetusta. Opiskelijat osallistuvat myös laboratoriodemonstraatioihin, mahdollisiin laskuharjoituksiin ja suorittavat itsenäisesti tai ryhmässä annettuja harjoitustehtäviä.  Arvostelu perustuu opiskelijan kurssin aikana suorittamiin harjoitus- tai muihin tehtäviin (esim. ryhmätyöt, demonstraatiot, lukupiirit tai muut yhteenvedot, tai välikokeet) (25%) sekä tenttiin (75%) lisäksi tenttipisteistä poistetaan 0,75 pistettä / puuttuva demonstraatio / pienryhmäharjoitus.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  5 op = 135 h

  Kontaktiopetus (36h):

  Luennot 12 x 2 (1 x viikossa) = 24h

  Demonstraatiot laboratoriossa (sis. lasku- tai muut harjoitustehtävät 4 x 3 h = 12 h)

  Oma työ (99 h):

  (elektroninen aineisto, vaihtelevat tuntimäärät, arvio) 5 x 3  = 15h

  Tentti 4 h

  Itsenäinen opiskelu 80 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Vahvistetaan ennen kurssin alkua. Oppimateriaaliin kuuluu 1) oppikirjasta valitut osat sekä 2) mahdollista materiaalia alan julkaisuista, kirjoista tai elektronisesta aineistosta.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa kurssin CHEM-A1300 ja KE-30.2120 Biokemia ja mikrobiologia I

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Laboratorioturvallisuuskurssi CHEM-A1010 tai CHEM-E0140 (tai vaihtoehtoisesti työturvallisuusosio, joka on opetettu kursseilla CHEM-A1000 tai CHEM-E0100 ennen lukuvuotta 2017-2018) on oltava suoritettuna ennen laboratoriotöiden aloittamista.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  15 Maanpäällinen elämä