Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelija:

- tuntee yleisimmät erotusoperaatiot ja osaa valita erotusmenetelmän tarpeen perusteella
- osaa tulkita faasitasapainoa kuvaavia diagrammeja sekä valita faasitasapainomalleja ja ratkaista niitä sopivilla ohjelmistoilla
- tuntee prosessisimulaattoreiden toimintaperiaatteen ja osaa ratkaista yksinkertaisten prosessien aineja energiataseita niiden perusteella, asettaa spesifikaatioita ja optimoida prosesseja
- osaa etsiä ja käyttää empiirisiä korrelaatiota aineominaisuuksien ja prosessien malliparametrien estimoimiseen
- ymmärtää kemiallisten teollisten prosessien mekanistisen mallituksen periaatteet ja osaa muodostaa yksinkertaisia prosessimalleja sekä ratkaista niitä
- osaa joidenkin erotusoperaatioiden perusmitoituksen.

Laajuus: 5

Aikataulu: 07.09.2020 - 07.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Ville Alopaeus

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Ville Alopaeus, Kaj Jakobsson, Juha-Pekka Pokki

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  - Erotusoperaatiot
  - Mekanistinen kemiallisten prosessien mallitus
  - Prosessisimulaattoreiden käyttö
  - Johdanto kemian teollisuuden prosessien ja laitteiden suunnitteluun
  - Teollisia esimerkkejä

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  *aloitus, johdanto erotusmenetelmiin, faasitasapaino, ideaaliaskeleen käsite, aineominaisuudet, vastavirtaperiaate erotusoperaatioissa

  *faasitasapainokuvaajat ja niiden tulkinta, faasitasapainojen mallit: puhtaat aineet

  *faasitasapainon mallit, epäideaaliset seokset

  *Tislaus

  *Haihdutus ja absorptio

  *Uutto, liuotus, pesu, adsorptio, ioninvaihto, kromatografia

  *kostea kaasu, kuivaus

  *kiteytys, membraanit, suodatus

  *Faasien välinen aineensiirto

  *Mekanistinen mallitus (aineensiirto jatkuu)

  *Kolonnien halkaisijan ja korkeuden mitoitus, painehäviö. Erotusmenetelmän valinta

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, harjoitukset ja kaksi pienryhmissä tehtävää kotilaskua
  sekä tentti. Tentti sisältää teoria ja laskuosuuden.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot 24 h
  Harjoitukset 48 h
  Kotilaskut 20 h
  Muu oma opiskelu + tentti 43 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssin sivulta ladattavissa kirjamuotoinen opetusmoniste ja sitä tukevat luentokalvot.

  Myös kurssin aihepiirin elektronisia kirjoja Aallon kirjaston kautta suositellaan luettavaksi soveltuvin osin.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  CHEM-A2100 Yksikköoperaatiot ja teolliset prosessit (5 op)

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja