Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija

- tuntee pintafaasin termodynamiikkaa, adsorption, eri rajapinnat (kiinteä-kaasu, neste-kaasu, kiinteä-neste, neste-neste), pinta-aktiiviset aineet, misellit, kolloidit ja emulsiot.

- ymmärtää mitkä pintaominaisuudet tai liuotinominaisuudet vaikuttavat kolloidien ja nanopartikkelidispersioiden stabiilisuuteen

- osaa kuvata mitkä ominaisuudet vaikuttavat vesiliukoisten polymeerien ja polyelektrolyyttien käyttäytymiseen liuoksessa ja adsorptioon

- tuntee pintakemiallisia ilmiöitä luonnossa ja teollisissa prosesseissa

- osaa työskennellä tarkasti ja turvallisesti laboratoriossa ja osaa käytännössä suorittaa pintakemiallisesti tärkeitä mittauksia, kuten kriittisen misellikonsentraation määritys, partikkelikoon määritys ja adsorption mittaaminen

- osaa työskennellä tehokkaasti ryhmässä ja esittää tuloksia visuaalisesti selkeällä tavalla

 

Laajuus: 5

Aikataulu: 01.03.2021 - 14.05.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Monika Österberg

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Juan Valle Delgado, Monika Österberg

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Pintakemian perusteet. Pinnan ja rajapinnan määritys. Adsorptio ja pintojen termodynamiikka. Pinta-aktiiviset aineet, pintajännitys ja emulsiot. Vesiliukoiset polymeerit ja polyelektrolyytit. Pintakemialliset ilmiöt luonnossa ja teollisissa prosesseissa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, kotitehtävät, laskuharjoitukset, laboratoriotyöt, projektityö ja tentti. Kaikki osa-alueet vaikuttavat arvosanaan.

  Kurssisuoritus edellyttää kurssipalautteen antamista palautejärjestelmän kautta.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  5 op = 135 h

  Kontaktiopetus:

  - Luennot 20-24 h

  - Laskuharjoitukset ja tietokoneharjoitukset 2-6 h

  - Laboratoriotyöt 3-8 h

  - Ryhmätyöhön liittyvä ohjeistus ja tulosten esittäminen 2-4 h

  Itsenäinen työ (95-110h):

  - Ryhmässä tehty projektityö (sisältää raportoinnin)

  - Itsenäinen opiskelu (luentoihin ja tenttiin valmistautuminen, mahd. kotitehtävät, laboratoriotyöraportit)

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  G. T. Barnes and I. R. Gentle: 'Interfacial Science' (Oxford University Press).

  B. Kronberg: 'Surface Chemistry of Surfactants and Polymers' (Wiley).

  R.J. Hunter: 'Foundations of Colloid Science' (Oxford University Press).

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Laboratorioturvallisuuskurssi CHEM-A1010 tai CHEM-E0140 (tai vaihtoehtoisesti työturvallisuusosio, joka on opetettu kursseilla CHEM-A1000 tai CHEM-E0100 ennen lukuvuotta 2017-2018) on oltava suoritettuna ennen laboratoriotöiden aloittamista.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  15 Maanpäällinen elämä