Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- määritellä yhteiskunnallisen viestinnän kentän ja erilaiset toimijat
- sijoittaa vaikuttamisviestinnän muuhun yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen kehitykseen
- soveltaa luovan ongelmanratkaisun menetelmiä ja suunnittelumetodeja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja viestinnän suunnitteluun
- kehystää konseptointi- ja muotoiluratkaisut myös teorialähtöisesti
- tuottaa eri yleisöt huomioivia viestintäkonsepteja
- tunnistaa suunnittelijan roolit ja vastuut

Laajuus: 9

Aikataulu: 03.03.2021 - 09.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Tarja Nieminen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tarja Nieminen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Vaikuttamisviestintä kansalais- ja designaktivismin näkökulmasta: osallistaminen ja aktivismi. Visuaalinen viestintä yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinona. Verkostojen käyttö ja yhteistyö alan toimijoiden kanssa
  myös kansainvälisessä ja monikulttuurisessa kontekstissa. Mainonnan ja viestinnän sääntely.

  Lukuvuonna 2020-21 kurssin on osin integroitu kurssiin LCA-1012 Integrated Written Skills.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssitehtävät, läsnäolo ja aktiivisuus. Hyväksytty suoritus edellyttää vähintään 80 % läsnäoloa ja tehtävien hyväksyttyä suorittamista. Kurssipalautteen antaminen on osa suoritusta.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opiskelijan työtä yhteensä 243 h, josta
  Kontaktiopetus: 90 h
  Itsenäinen työskentely: 153 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Oppimateriaali esitellään kurssiesitteessä.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi korvaa lukuvuosien 2018-20 tutkintovaatimusten kurssin DOM-C1060 Koe: Muutos 6 op

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  - konseptoinnin perustaidot

  - kiinnostus yhteiskunnalliseen viestintään