Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kandidaattiseminaarin tavoitteena on, että opiskelija oppii muodostamaan saamastaan aiheesta yhdessä ohjaajan kanssa mielekkään tutkimusongelman, hakemaan tämän ongelman ratkaisemiseksi tarvittavaa tieteellistä tietoa, oppii jäsentelemään/työstämään tieteellistä tietoa suunnitelmallisesti kirjalliseksi opinnäytteeksi ja raportoimaan opinnäytteensä tärkeimmät tutkimustulokset suullisesti tieteellisellä esiintymistyylillä.

Työelämävalmiuksia ja kehittävät tavoitteet: opiskelija ymmärtää oman työskentelynsä ja sanallisen viestintänsä vaikutuksen muun ryhmän toimintaan ja siten haluaa noudattaa ja/tai oppii noudattamaan yhteisiä määräaikoja ja kurssin toimintatapoja. Lisäksi opiskelijoita tuetaan tieteellisten vuorovaikutustaitojen kehittämisessä siten, että kurssin lopussa opiskelijan odotetaan suoriutuvan hyvin sekä kirjallista että suullisista opinnäytetöiden vertaisarvioinneista asiaankuuluvaa tyyliä noudattaen.

Kandidaattiseminaarin tavoitteena on kehittää tiedonhaun, tieteellisen ajattelun, tiedon jäsentämisen, kirjallisen ilmaisun ja viestinnän taitoja.

Laajuus: 10

Aikataulu: 08.09.2020 - 02.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Pekka Forsman, Kai Zenger, Kai Zenger

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Pekka Forsman, Kai Zenger, Kai Zenger

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla laaditaan opinnäytetyö teknillistieteellistä ilmaisutyyliä käyttäen ja esitellään työn tulokset tieteellistä konferenssia muistuttavassa loppuseminaarissa sekä tutustutaan vertaistöihin osana seminaarityöskentelyä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennoilla ja pienryhmissä on läsnäolovaatimus A) pakottavasta syystä voi olla poissa mutta poissaolo on korvattava lisätehtävällä, B) osasta luennoista ja pienryhmätyöskentelystä voi hakea vapautusta avausluennolla esiteltävien periaatteiden mukaisesti) ja lisäksi kurssin suorittamiseen kuuluvat tiedonhaun harjoitustehtävä, seminaarityöskentely kurssin aikana huipentuen loppuseminaariin, kandidaattityön laatiminen ja kypsyysnäytteen kirjoittaminen hyväksytysti sekä määräaikojen noudattaminen. Nämä kaikki osa-alueet vaikuttavat kurssin arviointiin ja niiden painoarvot on esitetty erillisellä Sähkötekniikan korkeakoulun hyväksymällä arviointilomakkeella ja -ohjeella, jotka löytyvät kurssin verkkosivulta avausluennon kohdalta. Kurssin arvosana määräytyy ohjaajan ja vastuuopettajan yhteisen arvion perusteella ja arvosana-asteikkona käytetään periaatetta 0-5.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  50 t kontaktiopetusta, 220 t itsenäistä opiskelua, noin 10 % pakollisia opetustapahtumia

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille, Ilkka Kauranen, Mikko Mustakallio, Virpi Palmgren, Espoo 2006.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Vaadittavat opinnot (perustelut esitiedoille on esitetty kurssin verkkosivulla välilehdellä "Kurssin esitietovaatimukset")

  Opiskelijalla tulisi olla suoritetuna vähintään 90 opintopistettä ennen kuin hän voi aloittaa kandidaattiseminaarin. Opintopisteistä 50-60 tulisi sijoittua perusopintoihin  ja loppujen 30-40 opintopisteen tulisi sisältyä opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) mukaisesti pää- ja sivuaineeseen

  Virallinen HOPS

  Virallinen HOPS täytyy olla laadittuna ja kanslian hyväksymä kandidaattitutkintoon saakka.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information