Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija ymmärtää satunnaisvektoreiden, satunnaisprosessien ja yleisesti käytettyjen jakaumien perusominaisuudet ja käsitteet ja osaa laskea keskeisimpiä tunnuslukuja erityyppisille satunnaismuuttujille ja -prosesseille ja määrittää niiden riippuvuussuhteita.

Opiskelija ymmärtää tehotiheysspektrin käytön signaalien mallinnuksessa ja analyysissä sekä optimisuotimien ja adaptiivisten suotimien perusominaisuudet ja käytön esim. kohinan poistossa ja signaalin ennustamisessa.

Opiskelija osaa käyttää tietokonetta satunnaisvektoreiden ja -prosessien analyysissä.

Laajuus: 5

Aikataulu: 01.03.2021 - 21.05.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Visa Koivunen, Esa Ollila, Esa Ollila

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Esa Ollila, Esa Ollila

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Satunnaisvektoreiden, satunnaisprosessien ja jakaumien perusominaisuuksia, käsitteitä ja tunnuslukuja sekä riippuvuussuhteita, signaalien mallinnusta, analyysiä ja ennustamista.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, laskuharjoitukset, tietokoneharjoitukset, tentti. Tenttiin osallistumisen edellytyksenä voi olla harjoitusten hyväksytty suorittaminen.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, laskuharjoitukset, tietokoneharjoitukset ja tentti noin 40 h
  Itsenäinen työskentely noin 93 h

  yhteensä 133 h

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  ELEC-C5211 Johdatus signaalien tilastolliseen mallintamiseen ja päättelyyn

  ELEC-C5210 Satunnaisprosessit tietoliikenteessä

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Suositellaan perustaitoja matriisilaskennassa, matematiikkaohjelmistojen käytössä, todennäköisyys- ja tilastomatematiikassa ja kurssia ELEC-A7200 Signaalit ja järjestelmät tai vastaavia tietoja.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja